Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από μελέτες και άρθρα, που αποτελούν ένα πρώτο ενημερωτικό υλικό για τον φιλόλογο που θα διδάξει το μάθημα στο Λύκειο ή γι' αυτόν που θέλει να γνωρίσει τον χώρο της Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης.
Προτάσσεται ένα συνοπτικό Σημείωμα του συγγραφέα του σχολικού εγχειριδίου και ακολουθούν πληροφορίες για ζητήματα:

Γραμματολογικά
Μεθοδολογικά
Ιστορικά
Βιογραφικά-Εργογραφικά