Περιλαμβάνονται προτάσεις για τη διδασκαλία συγκεκριμένων ποιημάτων στη Β΄ τάξη Λυκείου.

Αλκμάν

Αλκμάν, απόσπ. 89 Davies (=34P.)
Επιχειρείται διδακτική δοκι΅ή για το αλκ΅άνειο απόσπασ΅α 89 Davies (= 34P.), ΅ε θέ΅α τον ύπνο της φύσης. Η έμφαση κατά τη διδασκαλία δίνεται στην ερ΅ηνεία του κει΅ένου και σε λεξιλογικά στοιχεία, σύ΅φωνα ΅ε την κατεύθυνση που υπαγορεύεται από το είδος των θε΅άτων στις εξετάσεις.

Πίνδαρος

Πίνδαρος,14ος Ολυμπιόνικος. Εδώ περιλαμβάνεται η ανακοίνωση του Ι. Ν. Καζάζη, "Ο 14ος Ολυμπιόνικος του Πινδάρου: Δοκιμή ανάγνωσης", Βόλος 19.11.2004 που συνοδεύεται από τη συντακτική κωλομέτρηση του 14ου Ολυμπιόνικου και από μια παρουσίαση της γραμματικής του χορικού λυρικού σύμφωνα με τον Elroy Bundy.