Λεξικά στη βιβλιοθήκη του Κ.Ε.Γ.

Ι.1.1   Μαρκαντωνάτος, Γεράσιμος Αν., Θ. Μοσχόπουλος & Ε. Χωραφάς, Βασικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής, Gutenberg, Αθήνα, 1994, ISBN 960-01-0513-8
006219

Παπανδρεόπουλος, Γεώργιος Κ., Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (της αττικής πεζογραφίας), Εκδόσεις Ρώσση, Αθήνα, 1994 (1966), ISBN 960-225-066-6
005487

Φραγκούλης, Αθανάσιος, Λεξικό της αρχαίας ελληνικής, Πατάκης, Αθήνα, 2001, ISBN 960-378-079-0
006220

Leopold, E. F., Lexicon Graeco-Latinum manuale, Lipsiae, 1936
005488 / ΔΓ 0382

Passow, Franz, Handwörterbuch der griechischen Sprache. Neu bearbeitet und zeitgemäss umgestaltet von Chr. Fr. Rost und Friedrich Palm, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1841 (1993), 4 τόμοι, ISBN 3-534-04352-9
τόμ. 1: 005480
τόμ. 2 005482
τόμ. 3: 005481
τόμ. 4 005483

Pickering, John, Ελληνο-αγγλικό λεξικό. Λήμματα της ελληνικής γλώσσας εντοπιζόμενα στα άπαντα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Βοστώνη, 1848 (ανατύπωση)
005485

Βερναδάκης, Γρηγόριος Ν., Λεξικόν ερμηνευτικόν των ενδοξοτάτων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων, Αθήνα, 1908
005484 / ΔΓ 0378

Woodhouse, S. C., English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language, Routledge, London & New York (ανατύπωση), 1910 (1998), ISBN 0-415-15154-6
005486

Woodhouse, S. C., English-Greek dictionary. A vocabulary of the Attic language, Routledge & Kegan Paul, London (ανατύπωση), 1910 (1998), ISBN 0-7100-2324-3
005494

Βυζάντιος, Σ., Λεξικόν νέον-αρχαίον. Γεωγραφικόν. Αποβλητέων λέξεων [ανατύπωση του Λεξικόν της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου μεθηρμηνευμένης εις το αρχαίον ελληνικόν και το γαλλικόν μετά γεωγραφικού πίνακος υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου, έκδοσις τρίτη], Βιβλιοπωλείον των Βιβλιοφίλων, Αθήνα
005489 / ΔΓ 0243

Buck, Carl Darling, & Walter Petersen, A reverse index of Greek nouns and adjectives arranged by terminations with brief historical introductions, The University of Chicago Press, Chicago
005471 / ΔΓ 0381

Βασιλάκης, Αντώνης Θωμ., Το κρητικό λεξιλόγιο. Αναφορές στην Κρήτη (από τους αρχαίους λεξικογράφους), Ηράκλειο, 1998
005474

Προμπονάς, Ιωάννης Κ., Λεξικό της μυκηναϊκής ελληνικής, Τόμος Α, Αθήνα, 1978
002119 / ΔΓ 0603

Σαλή, Τέση, Λεξικό μυκηναϊκών τεχνικών όρων, Αθήνα, 1996
005473

Thomson, D'Arcy Wentworth, A glossary of Greek fishes, Oxford University Press, 1947
005478 / ΔΓ XXXX
φωτοτυπημένο & δεμένο

Thomson, D'Arcy W., A glossary of Greek birds, Olms, Hildesheim, 1966
005479 / ΔΓ 0284

Ληναίος, Εύιος, Απόρρητα, Θεσσαλονίκη, 1935
φωτοτυπημένο
005470

Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ., & Ιωάννης Ν. Τραυλός, Λεξικόν αρχαίων αρχιτεκτονικών όρων, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 1986
005475 / ΔΓ 0512

Ι.1.2

Adrados, FranciscoR., Diccionariogriego-español, ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientificas, Madrid, 1989-, ISBN τόμ. 1: 84-00-04652-8, vol. 2: 84-00-06317-1, τόμ. 3: 84-00-07173-5, vol. 4: 84-00-07436-X, vol. 5: 84-00-07673-7
τόμ. 1: 005499
τόμ. 2 005500
τόμ. 3: 005501
τόμ. 4 005502
τόμ. 5 005503

Bailly, A., Abregé du dictionnaire grec-français, Hachette, Paris, 1901, ISBN 2-01-003528-3
005467

Liddell, Henry George, & Robert Scott, A Greek-English Lexicon, With a revised supplement, Oxford, Clarendon Press, 1996
ISBN 0-19-864226-1
005492

Liddell, H. G., Robert Scott & H. Stuart Jones, Greek-English Lexicon,. A Supplement, Clarendon Press, Oxford, 1968
005477 / ΔΓ 0384

Liddell & Scott, An intermediate Greek-English Lexicon founded upon the sevent edition of Liddell and Scott's Greek-Englsh lexicon, Oxford, Clarendon Press, 1889
ISBN 0-19-910206-6
αντ. 1: 005463
αντ. 2: 006053

Liddell, HenryGeorge, & RobertScott / Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης μεταφρασθέν εκ της αγγλικής εις την ελληνικήν υπό Ξενοφώντος Π. Μόσχου δια πολλών δε βυζαντιακών ιδίως λέξεων και φράσεων πλουτισθέν και εκδοθέν επιστασία Μιχαήλ Κωνσταντινίδου, Ανέστης, Αθήνα, 1901-1948
τόμ. 1: 005497 / ΔΓ 0376
τόμ. 2: 005498 / ΔΓ 0377

Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Δ., & Παναγιώτης Κ. Γεωργούντζος, Σύμπλήρωμα του Μεγάλου λεξικού της ελληνικής γλώσσης των HenryG. Liddell & RobertScott, Ι. Σιδέρης, Αθήνα
005504

Montanari, Franco, Vocabolario della lingua greca, Loescher, [1995], ISBN 88-201-3802-6
αντ. 1 005493
αντ. 2 005496

Morwood, James, & John Taylor, Pocket Oxford classical Greek dictionary, Oxford, Oxford University Press, 2002, ISBN 0-19-860512-9
005495

Kretschmer, Paul, & Ernst Locker, Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1944, 1977
αντ. 1: 005826 / ΔΓ 0585
αντ. 2: 005834

Frisk , Hjalmar, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, Carl Winter, Heidelberg, 1991, ISBN 3-533-00652-2, 3 vols.
τόμ. 1: 005464
τόμ. 2: 005465
τόμ. 3: 005466

Chantraine, Pierre, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Klincksieck, Paris, 1984-1990 [1968], ISBN τόμ. 1: 2-252-02714-2, vol. 2 2-252-02472-0
τόμ. 1: 005490
τόμ. 2: 005491

Λορεντζάτος, Παναγής, Ομηρικόν λεξικόν, Θεσσαλονίκη, 1925
005476 / ΔΓ 0383

Snell, Bruno, LexikondesfrühgriechischenEpos, begründetvonBrunoSnell, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1979-1991, 2 vols
τόμ. 1: 005468
τόμ. 2: 005469

Fraser, P. M., & E. Matthews, A lexicon of Greek personal names, Vol. I: The Aegean islands, Cyprus, Cyrenaica, Clarendon Press, Oxford, 1987, ISBN 0-19-864222-9
006185

Fraser, P. M., & E. Matthews, A lexicon of Greek personal names, Vol. II: Attica, edited by M. J.Osborne & S. G. Byrne, Clarendon Press, Oxford, 1994, ISBN 0-19-814990-5
006183

Fraser, P. M., & E. Matthews, A lexicon of Greek personal names, Vol. IIIA: The Peloponnese, Western Greece, Sicily and Magna Graecia, Clarendon Press, Oxford, 1987, ISBN 0-19-815229-9
006184

Ι.1.3

Lampe, G. W. H., A Patristic Greek lexicon, Oxford, Clarendon Press, 1961, ISBN 0-19-864213-X
005452

Alsop, John R. (ed.), An index to the revised Bauer-Arndt-Gingrich Greek lexicon, Second edition by F. William Gingrich and Frederick W. Danker, Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan), 1981, ISBN 0-310-44031-9
005455

Balz, Horst, & Gerhard Schneider (eds.), Exegetical dictionary of the New Testament, τόμ. 3:, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1990, ISBN 0-8028-2411-0
005453

Bauer, Walter, A Greek-English Lexicon of the New Testametn and other early Christian literature. A translation and adaptation of the fourth revised and augmented edition of Walter Bauer's Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testmaments und der übrigen urchristlichen Literatur by William F. Arndt and F. Wilbur Ginggrich, University of Chicago Press, Chicago & London, 19792 , ISBN 0-226-03932-3
005451

Bullinger, Ethelbert W., A critical lexicon and concordance to the English and Greek New Testament, Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan), 1975, ISBN 0-310-20310-4
005456

Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος, Λεξικόν της Καινής Διαθήκης, Αλεξάνδρεια, 1910
005450 / ΔΓ 0380

Gingrich, F. Wilbur, & Frederick W. Danker, Shorter lexicon of the Greek New Testament, Second edition revised by Frederick W. Danker, The University of Chicago Press, Chicago & London, 19832, ISBN 0-226-13613-2
005454

Guillemette, Pierre, The Greek New Testament analyzed/ Le Nouveau Testament grec analysé/ Análisis del Nuevo Testamento Griego/ Analyse des griechischen Neuen Testaments/ Il Nuovo Testamento Greco analizzato, Herald Press, Kitchener (Ontario) & Scottdale (Pennsylvania), 1986, ISBN 0-8361-3418-4
005457

Louw, Johannes P., Eugene A. Nida, Rondal B. Smith & Karen A. Munson (eds.), Greek-English lexicon of the New Testament based on semantic domains, United Bible Societies, New York, 19892, ISBN vol. I 0-8267-0344-5, vol. II 0-8267-0345-3
τόμ. 1: 005460
τόμ. 2: 005461

Perschbacher, Wesley J. (ed.), The new analytical Greek lexicon, Hendrickson Publishers, 1990, ISBN 0-943575-33-8
005459

Taylor, Bernard A., The analytical lexicon to the Septuagint. A complete parsing guide, Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan), 1981, ISBN 0-310-53540-9
005458

Sophocles, E. A., Greek lexicon of the roman and byzantine periods, volume II, Frederick Ungar Publishing Co., New York
φωτοτυπημένο
005472

Ι.1.4

Trapp, Erich, Lexikon zur byzantinischen Gräzitat, Verlag der Österreichischen Byzantinistik, Akademie der Wissenschaften, Wien, 1994-1996, ISBN vol. 1: 3-7001-2150-4, vol. 2: 3-7001-2552-6
vol. 1 αντ. 1 005505
vol. 1 αντ. 2 005505
vol. 2 005506

[Trapp, Erich], Lexikon zur byzantinischen Gräzitat. Verzeichnis der Abkürzungen, Verlag der Österreichischen Byzantinistik, Akademie der Wissenschaften, Wien, 1994, ISBN 3-7001-2164-4
αντ. 1: 005507
αντ. 1: 005508

da Somavera, Alessio, Tesoro della lingua greca-volgare ed italiana / Θησαυρός της ρωμαϊκής και της φραγκικής γλώσσας, Arnaldo Forni Editore [Parigi, 1709]
φωτοτυπημένο
005509

Κριαράς, Εμμανουήλ, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1110--1669, Θεσσαλονίκη, 1968
vol. 1, αντ. 1: 005510 [Δωρεά Κριαρά]
vol. 1, αντ. 2: 005832 / ΔΓ 0824
vol. 1, αντ. 3: 005859
vol. 2, αντ. 1: 005511
vol. 2, αντ. 2: 005860 / ΔΓ 0826
vol. 2, αντ. 3: 005892 / ΔΓ 0825
vol. 3, αντ. 1: 005512 / ΔΓ 0820
vol. 3, αντ. 2: 005889 / ΔΓ 0823
vol. 3, αντ. 3: 005891
vol. 4, αντ. 1: 005513
vol. 4, αντ. 2: 005861 / ΔΓ ΧΧΧΧ
vol. 5, αντ. 1: 005514
vol. 5, αντ. 2: 005862 / ΔΓ 0827
vol. 6, αντ. 1: 005515
vol. 6, αντ. 2: 005863 / ΔΓ 0835
vol. 6, αντ. 3: 005890 / ΔΓ 0834
vol. 7, αντ. 1: 005516
vol. 7, αντ. 2: 005865
vol. 7, αντ. 3: 005864 / ΔΓ 0831
vol. 8, αντ. 1: 005517
vol. 8, αντ. 2: 005866 / ΔΓ ΧΧΧΧ
vol. 9, αντ. 1: 005519
vol. 9, αντ. 2: 005867 / ΔΓ ΧΧΧΧ
vol. 10, αντ. 1: 005520
vol. 10, αντ. 2: 005870 / ΔΓ 0833
vol. 11: 005521
vol. 12: 005518
vol. 13, αντ. 1: 005522
vol. 13, αντ. 2: 005869
vol. 14, αντ. 1: 005523 [Δωρεά Κριαρά]
vol. 14, αντ. 2: 005868 / Δωρεά

Καζάζης, Ι. Ν., & Καραναστάσης, Επιτομή του Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1110-1669 του Εμμανουήλ Κριαρά, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2001-, vol. 2, ISBNvol. 1: 960-7779-27-4
vol. 1: 005526

Κριαράς, Εμμανουήλ, Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας, γραπτής και προφορικής, Εκδοτική Αθηνών [1995], ISBN: 960-213-326-0
αντ. 1: 005528 / Κόμβος
αντ. 2: 005831
αντ. 3: 006054

Meursii, Iannis, GlossariumGraeco-barbarum, LudovicumElzevirium, 1614
φωτοτυπημένο
005462

Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ., Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 1998, ISBN 960-86190-0-9
αντ. 1: 000109
αντ. 2: 006182

Τεγόπουλος & Φυτράκης, Μείζον ελληνικό λεξικό (ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων, αντιθέτων , αρκτικολέξων, κυρίων ονομάτων), Αθήνα, [1997], ISBN: 960-7598-04-0
αντ. 1: 005529
αντ. 2: 006208

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, [1998], ISBN: 960-231-085-5
αντ. 1: 005524 / Τ.Ε.
αντ. 2: 005525 / Τ.Ε.
αντ. 3: 006060 / Τ.Ε.
αντ. 4: 003278 / Τ.Ε.

Ι.1.5

Ακαδημία Αθηνών, Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Α' Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων, Αθήνα, 1933-1989
vol. 1, αντ. 1: 005530 / ΔΓ: 0368
vol. 1, αντ. 2: 005533 / ΔΓ: 0667
vol. 1, αντ. 3: 005881 / ΔΓ: 0666
vol. 2, αντ. 1: 005531 / ΔΓ: 0367
vol. 2, αντ. 2: 005857 / ΔΓ: 0751
vol. 2, αντ. 3: 005886 / ΔΓ: 0665
vol. 3 & 4.1: 005532 / ΔΓ: 0366 [δεμένα μαζί]
vol. 3, αντ. 1: 005884 / ΔΓ: 0661
vol. 3, αντ. 2: 005885 / ΔΓ: 0662
vol. 3, αντ. 3: 005858 / ΔΓ: 0750
vol. 4.1, αντ. 1: 005882 / ΔΓ: 0663
vol. 4.1, αντ. 2: 005883 / ΔΓ: 0153
vol. 4.2: 005534 / ΔΓ: 0152
vol. 5.1, αντ. 1: 005535 / ΔΓ: 0375
vol. 5.1, αντ. 2: 005880 / ΔΓ: 0885
vol. 5.2: 005536

Δημητράκος, Δ., Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, Εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου, Αθήνα, 1936-1952, vols. 9
vol. 1: 005871 / ΔΓ: 0172 [λείπουν οι σελίδες 1-500]
vol. 2: 005872 / ΔΓ: 0132
vol. 3: 005873 / ΔΓ: 0173
vol. 4: 005874 / ΔΓ: 0174
vol. 5: 005875 / ΔΓ: 0175
vol. 6: 005876 / ΔΓ: 0176
vol. 7: 005877 / ΔΓ: 0134
vol. 8: 005878 / ΔΓ: 0133
vol. 9: 005879 / ΔΓ: 0840

Δημητράκος, Δ., Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, Εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου, Αθήνα, 1949-1951, vols. 9
vol. 1: 005537 / ΔΓ: 0361
vol. 2: 005538 / ΔΓ: 0353
vol. 3: 005539 / ΔΓ: 0367
vol. 4: 005540 / ΔΓ: 0355
vol. 5: 005541 / ΔΓ: 0356
vol. 6: 005542 / ΔΓ: 0357
vol. 7: 005543 / ΔΓ: 0358
vol. 8: 005544 / ΔΓ: 0359
vol. 9: 005545 / ΔΓ: 0360

Δημητράκος-Μεσισκλής, Δ. Β., Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, Εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου, Αθήνα, 1954-1956;, vols. 9
vol. 1: 005848 / ΔΓ: 0878 [λείπουν πολλές σελίδες]
vol. 2: 005849 / ΔΓ: 0879
vol. 3: 005850 / ΔΓ: 0880
vol. 4: 005851 / ΔΓ: 0859
vol. 5: 005852 / ΔΓ: 0882
vol. 6: 005853 / ΔΓ: 0881
vol. 7: 005854 / ΔΓ: 0525
vol. 8: 005855 / ΔΓ: 0883
vol. 9: 005856 / ΔΓ: 0884

Δημητράκος, Δημήτριος Β., Νέον λεξικόν ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν όλης της ελληνικής γλώσσης (αρχαίας, μεσαιωνικής, καθαρευούσης, δημοτικής), Επιτομή του Μεγάλου λεξικού της ελληνικής γλώσσης, 2. έκδοση βελτιωμένη, Εκδόσεις Περγαμηναί, Αθήνα
005552 / ΔΓ: 0362

Ι.1.6

--, Λεξικό της δημοτικής, ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, 3. έκδοση συμπληρωμένη και διορθωμένη, [γενική εποπτεία-πρόλογος: Μ. Τριανταφυλλίδης], Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, Αθήνα,
vol. 1: 005570 / ΔΓ: 0584
vol. 2: 005571 / ΔΓ: 0244

--, Επίτομον εγκυκλοπαιδικόν και εποπτικόν λεξικόν μετά πλήρους γλωσσικού, σημασιολογικού και ορθογραφικού λεξικού της ελληνικής γλώσσης, Μορφωτική Εταιρεία, Αθήνα

Γεωργοπαπαδάκος, Α., Το μεγάλο λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (μονοτονικό), Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία, 1984
005561

Γεωργοπαπαδάκος, Α., Το μεγάλο λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (δημοτικής) ερμηνευτικό, ορθογραφικό, ετυμολογικό, Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία, 1978, τεύχος 2
005550 / Δωρεά Κριαρά 0156

Δορμπαράκης, Παν. Χ., Ετυμολογικό, ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής κατά ετυμολογικές οικογένειες, 2. έκδοση με διορθώσεις και προσθήκες, Εκδόσεις Σπουδή, Αθήνα, 1994, ISBN: 960-10-0046-1
005554

Επιτροπή Φιλολόγων, Σύγχρονον ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, Επιμελητής ύλης: Θεόκρ. Γούλας, Άτλας, Αθήνα, 1961
005553 / ΔΓ: 0371

Ζευγώλης, Γεώργιος (επιμ.), Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, Αθήνα, 1933
vol. 1: 005548 / ΔΓ: 0239
vol. 2: 005549 / ΔΓ: 0372

Ζευγώλης, Γεώργιος (επιμ.), Πρωίας Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν, 2. έκδοσις επηυξημένη, Εκδοτικός οίκος Πέτρου Δημητράκου, Αθήνα
vol. 1: 005546 / ΔΓ: 0385
vol. 2: 005547 / ΔΓ: 0386
vol. 3: 005551 / ΔΓ: 0393

Ζευγώλης, Γεώργιος (επιμ.), Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, Αθήνα, 1933 [α-ασυστολία]
005841 / ΔΓ: 0392

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (δείγμα: ψηφία Ζ, Η, Θ, Ι), Θεσσαλονίκη, 1987
005573 / ΔΓ: 0596

Ιορδανίδου, Α., & Βικ. Μπατζόγλου (γενική επιστασία), Σύγχρονο λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, ορθογραφικό, ερμηνευτικό, Πατάκης, 1991, ISBN: 960-293-590-1
005555/ Τιμής ένεκεν

Κουλάκης, Γιάννης Σπ., Το μεγάλο ετυμολογικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, Μαλλιάρης-Παιδεία, 1993, ISBN: 960-239-135-9
005556

Μηχιώτης, Χαρ. Θ., Νεώτατον λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης και δημοτικής), Κασταλία, Αθήνα, 1972
005559 / ΔΓ: 0364

Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ., Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 2004, ISBN 960-86190-4-1
005947

Πάπυρος-Larousse, Εικονογραφημένο εγκυκλοπαιδικό λεξικό και πλήρες λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας / Το Παπυράκι, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα, 2003, ISBN 960-8322-06-5

Ι.2.1

Πάτσης, Χάρης, Επίτομο λεξικό δημοτική γλώσσας (ορθογραφικό, ερμηνευτικό), Αυλός, Αθήνα
005560 / ΔΓ: 0391

Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ., Λεξικόν ελληνικής γλώσσης και καθαρευούσης, Επικαιρότητα, Αθήνα (ανατύπωση, Αθήνα, 1852)
vol. 1: 005564
vol. 2: 005565

Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ., Λεξικόν αρχαίας ελληνικής γλώσσης και καθαρευούσης, Βιβλιοεκδοτική, Αθήνα
vol. 1: 005562 / ΔΓ: 0370
vol. 2: 005563 / ΔΓ: 0369

Σταματάκος, Ιωάννης Δρ., Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, Εκδοτικός οίκος Πέτρου Δημητράκου, Αθήνα, [1949-1955]
vol. 1: 005566 / ΔΓ: 0387
vol. 2: 005567 / ΔΓ: 0390
vol. 3: 005568 / ΔΓ: 0389

Σταματάκος, Ιωάννης Δρ., Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, Εκδοτικός οίκος Πέτρου Δημητράκου, Αθήνα, [1940]
005569 / ΔΓ: 0379

Τεγόπουλος & Φυτράκης, Ελληνικό λεξικό (ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων, αντιθέτων , κυρίων ονομάτων), Αθήνα
005572 / Δωρεά Κριαρά ΧΧΧΧ

Τεγόπουλος & Φυτράκης, Ελληνικό λεξικό (ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων, αντιθέτων , κυρίων ονομάτων), 1997(δωδέκατη έκδοση. ανατύπωση της 11.), ISBN: 960-7598-00-8
005527

Τεγόπουλος & Φυτράκης, Μικρό ελληνικό λεξικό, 1997, ISBN: 960-7598-01-6
005888

Φλώρος, Αθανάσιος Θ., Νεοελληνικό ετυμολογικό και ερμηνευτικό λεξικό, Εκδόσεις Α. Λιβάνης, Αθήνα, 1980
005557 / ΔΓ: 0388

--, Λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, Εκδόσεις Ε. Ρώσση, Αθήνα, [1995], ISBN 960-225-1050
005577

Βασδέκης, Γ. Α., Ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης, Εκδοτικός οίκος Ευθ. Δ. Χριστόπουλου, Αθήνα, [1964]
005575 / ΔΓ: 0373

Βοσταντζόγλου, Θεολ., Αναλυτικόν ορθογραφικόν λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης, Αθήνα, 1967
005576 / ΔΓ: 0374

Κυριακόπουλος, Δημήτριος, Εύχρηστον ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, Ιωάννης Σιδέρης, Αθήνα, 1955
005574 / ΔΓ: 0365

Σακελλαριάδης, Γιώργος Χρ., Ορθογραφικό λεξικό της δημοτικής. Μονοτονικό σύστημα (σύμφωνα με τη νεοελληνική γραμματική του Μαν. Τριανταφυλλίδη και τις τελευταίες αλλαγές του ΚΕΜΕ), έκδοση θεωρημένη και επαυξημένη από τον Στεφ. Πατάκη, Εκδόσεις Πατάκη, 1982, ISBN 960-293-065-9
005578 / Τιμής ένεκεν

Σακελλαρίου, Χάρης, Νέο λεξικό της δημοτικής, 2. έκδοση βελτιωμένη, Ι. Σιδέρης, Αθήνα
005579

Ι.2.2

Ανδριώτης, Ν. Π., Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, 3. έκδοση με διορθώσεις και προσθήκες του συγγραφέα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη, 1995, ISBN 960-231-036-7
005580 / Τιμής ένεκεν

Ανδριώτης, Ν. Π., Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, 2. έκδοση, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη, 1967
006224 / ΔΓ 0541

Ανδριώτης, Ν. Π., Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Collectiondel'InstitutFrançaisd'Athènes, Αθήνα, 1952
006175 / ΔΓ 0841

Βερβενιώτης, Αντώνιος Σπ., Ετυμολογικόν λεξικόν των ξένων λέξεων εν χρήσει εις την νέαν ελληνικήν, Εκδότης: Αντ. Βερβενιώτης, Αθήνα, 1976
005581 / ΔΓ: 0269

Δαγκίτσης, Κ., Ετυμολογικό λεξικό της νεοελληνικής, Εκδοτικός οίκος Ι. Γ. Βασιλείου, Αθήνα, [1978-1984], 1ος & 2ος τόμος
τόμ. 1, αντ. 1: 005583 / ΔΓ: 0394
τόμ. 1, αντ. 2: 006174 / ΔΓ: 0819
τόμ. 1, αντ. 3: 006173 / ΔΓ: 0816
τόμ. 2, αντ. 1: 005582 / ΔΓ: 0400
τόμ. 2, αντ. 2: 006176 / ΔΓ: 0866

Δορμπαράκης, Π. Χ., Ετυμολογικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (κατά οικογενείας συγγενών λέξεων), Ιωάννης Σιδέρης, Αθήνα, 1963
005584 / ΔΓ: 1534

Κυριακίδης, Βασίλης, Νεοελληνική γλώσσα: ετυμολογία, συνώνυμα, αντίθετα. Σκέψεις: ερμηνευτικά, δοκίμια, πραγματείες, 3 vols., ISBN 960-7523-00-8 (σετ)
vol. 1: 00585
vol. 2: 00586
vol. 3: 00587

Μπούτουρας, Αθανάσιος Χ., Τα νεοελληνικά κύρια ονόματα ιστορικώς και γλωσσικώς ερμηνευόμενα, Επικαιρότητα {ανατύπωση: Αθήνα, 1912), ISBN 960-205-286-4
005588

Πόλης, Ανδρέας Α., Ετυμολογικό λεξικό προσωπικών ονομάτων, Κύπρος, 2000, ISBN 9963-8486-0-5
005589

Κουρμούλης, Γ. Ι., Αντίστροφον λεξικόν της νέας ελληνικής, Αθήνα, 1967
005590 / ΔΓ: 0399

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα, Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριαntαφυλλίδη], Θεσσαλονίκη, [2002], ISBN 960-231-097-9
αντ. 1: 005591 / Τ.Ε.
αντ. 2: 003248 / Τ.Ε.

Κουμανούδης, Στέφανος Α., Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών.Από της αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, Ερμής, Αθήνα, 1980, 1998
αντ. 1: 005592 / ΔΓ: ΧΧΧΧ
αντ. 2: 005835
αντ. 3: 005949

Κουμανούδης, Στέφανος Α., Συναγωγή λέξεων αθησαυρίστων εν τοις ελληνικοίσ λεξικοίς, Αθήνα, 1883
006221 / ΔΓ: 004

Γιαννουλέλλης, Γιώργος Ν., Νεοελληνικές ιδιωματικές λέξεις δάνειες από ξένες γλώσσες, Κείμενα, Αθήνα, 1982
005593 / ΔΓ: 0067

Δημητρίου, Αντώνης, Λεξικό νεοελληνισμών. Ιδιωτισμοί, στερεότυπες μεταφορές και παρομοιώσεις, λέξεις και φράσεις από την καθαρεύουσα, Γρηγόρης, Αθήνα, 1995, ISBN 960-333-059-0
005594

Χασιακός, Γιώργος Α., Ερμηνευτικό λεξικό των -ισμών. Ερμηνεία όλων των λέξεων που λήγουν σε -σμός, νέα έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη, Επικαιρότητα, Αθήνα, 1992, ISBN 960-205-017-9
005595

Andriotis, Nikolaos, LexikonderArchaismeninneugriechischenDialekten, [ÖsterreichischeAkademiederWissenschaften, Philosophisch-historischeKlasse: SchriftenderBalkankommission, LinguistischeAbteilung, 22], Verlagder ÖsterreichischenAkademiederWissenschaften, Wien, 1974, ISBN 3-7001-0057-4
003227 / ΔΓ 0398

Ιορδανίδου, Άννα, Λεξικό λόγιων εκφράσεων της σύγχρονης ελληνικής, Πατάκης, Αθήνα, 2001, ISBN 960-378-131-2
005596 / Τιμής ένεκεν

Μαρκαντωνάτος, Γεράσιμος, Λεξικό αρχαίων, βυζαντινών και λόγιων φράσεων της νέας ελληνικής, Gutenberg, Αθήνα, 1994, ISBN 960-01-0333-Χ
005597

Τσιρόγλου, Δημήτριος, Λεξικό αρχαϊστικών φράσεων της νέας ελληνικής γλώσσας, Σαββάλας, Αθήνα, [1997], ISBN 960-460-201-2
005598

Καντάς, Κώστας Ιω., Λεξικό ξένων λέξεων στη γλώσσα μας. Οι ξένες παραφυάδες της γλώσσας μας, Σμυρνιωτάκης, Αθήνα,
005599

Κηρυκόπουλος, Μιλτιάδης Ιακ., Δάνειο λεξικό της ελληνικής γλώσσας
005600

Κωνσταντίνου, Ηλίας Ι., Λεξικό των ξένων λέξεων στην ελληνική γλώσσα, Επικαιρότητα, Αθήνα, 1992, ISBN 960-205-278-3
005601

Μαρινόπουλος, Ευάγγ. Χ., Ξενικές επιδράσεις στην ελληνική γλώσσα, 1995
005602

Ρήτας, Δημήτρης Απ., Ξένες λέξεις στη γλώσσα μας
005603

Σπυρώνης, Σταύρος Ι., Τι δεν  είναι ελληνικό στην ελληνική γλώσσα. Τα τουρκικά στη γλώσσα που μιλάμε λεξικογραφημένα με 7.000 περίπου ελληνικά επώνυμα τουρκικής καταγωγής, Εκδόσεις Τάκη Μιχαλά, Αθήνα, 1996
005604

Θωμόπουλος, Ι. Α., Λεξικό κρυμμένων ονομάτων (ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμίων), Αθήνα, 1981
005605 / ΔΓ: 0930

Παμπούκης, Ι. Τ., Τουρκικό λεξιλόγιο της νέας ελληνικής, Τόμος Α, Παπαζήσης, Αθήνα, 1988
005606

Τζιροπούλου-Ευσταθίου, Άννα, Πώς η ελληνική γονιμοποίησε τον ευρωπαϊκό λόγο, Νέα Θέσις, Αθήνα, 1995, 2 τόμοι
vol. 1: 005607
vol. 2: 005608

Bouffartigue, Jean, & Anne-MarieDelrieu, Οι ελληνικές ρίζες στη γαλλική γλώσσα, Εκδόσεις Ελευθεροτυπία, Αθήνα, [1993], ISBN 960-220-332-3
005609

Ι.2.3

Παπαζαχαρίου, Ε. (Ζάχος), Λεξικό της ελληνικής αργκό (Λεξικό της πιάτσας), 2. έκδοση, Κάκτος
005610

Δαγκίτσης, Κωνστ., Λεξικό της λαϊκής, Εκδοτικός οίκος Ι. Γ. Βασιλείου, Αθήνα, [1967]
005611 / ΔΓ: 0404

Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ., Λεξικό της πιάτσας. Λέξεις και εκφράσεις της καθημερινής ζωής, Εκδοτικός οίκος Αφων Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1978
005612 / ΔΓ: 0401

Καπετανάκης, Βρασίδας, Το λεξικό της πιάτσας Λαογραφικόν, λεξιλογικόν απάνθισμα, 2. έκδοση βελτιωμένη, Εκδόσεις Ε. Νομικός, Αθήνα, 19512
005613 / ΔΓ: 0402

Καπετανάκης, Βρασίδας, Το λεξικό της πιάτσας Λαογραφικόν, λεξιλογικόν απάνθισμα, Αθήνα, 1951
005614 / ΔΓ: 0950

Πετρόπουλος, Ηλίας, Καλιαρντά, Δίγαμμα, Αθήνα, 1971
005615 / ΔΓ: 1039

Πετρόπουλος, Ηλίας, Γλωσσάριο των ρεμπέτηδων, (ανάτυπο από το βιβλίο Ρεμπέτικα τραγούδια, Αθήνα, 1968), Αθήνα, 1968
005616 / ΔΓ: 1568

Κοραής, Αδαμάντιος, Τα μετά θάνταον ευρεθέντα συγγράμματα. Τόμος Α, περιέχων Ύλην γαλλογραικικού λεξικού και τας εν τω λεξικώ της Γαλλικής Ακαδημίας ιδιογράφους του Κοραή σημειώσεις, Αθήνα, 1881 003003 / ΔΓ 5275 Κοραής, Αδαμάντιος, Ύλη γαλλο-γραικικού λεξικού, Επιμέλεια: Άλκης Αγγέλου, Εστία, Αθήνα, 1994
005618

Κοραής, Αδαμάντιος, Ανέκδοτοι λεξιλογικαί σημειώσεις και επιστολαί, Αθήνα, 1934
005619 / ΔΓ: 1671

Βοσταντζόγλου, Θεόλ., Αντιλεξικόν ή θησαυρός ελληνικών λέξεων και φράσεων, Αθήνα, 1949
αντ. 1: 006057 / ΔΓ 0395
αντ. 2: 006211 / ΔΓ 0839

Βοσταντζόγλου, Θεολ., Εικονόγραπτον ονομαστικόν της ελληνικής γλώσσης (με πίνακας εικόνων από το εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν DUDEΝ), Αθήνα, 1975
005620

Βλαστός, Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά. Τέχνες και σύνεργα, Εστία, Αθήνα, 1931
005617 / ΔΓ: 0396

Βλαστός, Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά, Νέα έκδοση συμπληρωμένη από τα κατάλοιπα του συγγραφέα, ΕΛΙΑ, Αθήνα, 1989
005846

Δαγκίτσης, Κωνστ., Λεξικό των συνωνύμων της νεοελληνικής, Εκδοτικός οίκος Ι. Γ. Βασιλείου, Αθήνα
005621 / ΔΓ: 0483

Σακελλαρίου, Χάρης, Βασικό λεξικό συνωνύμων, αντιθέτων, παραγώγων, συνθέτων και επιθέτων της δημοτικής, Ι. Σιδέρης
005622 / ΔΓ: 0397

Δαγκίτσης, Κωνστ., Λεξικό των επιθέτων, Εκδοτικός οίκος Ι. Γ. Βασιλείου, Αθήνα
αντ. 1: 005623 / ΔΓ: 0921
αντ. 2: 005840 / ΔΓ: 1550

Κωνσταντίνου, Ηλίας Ι., Λεξικό ομόηχων λέξεων της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας, νεοτέρας, δημοτικής, Επικαιρότητα, Αθήνα, 1990, ISBN 960-205-084-5
005624

Κασιγόνης, Άγγελος, Νεοελληνικό ορθογραφικό λεξικό (δημοτικής), Αθήνα, 1962
005625 / ΔΓ: 0254
αντ. 1: 005642
αντ. 2: 005658

Lust, Colette, & Dimitris Pantelodimos, Dictionnaire français-grec moderne, Librairie Kauffmann, Athènes, [1995], ISBN 960-7256-21-2
005640

Rosgovas, Th., Nouveau dictionnaire français-grec moderne & Nouveau dictionnaire grec moderne -français, 2002, ISBN 960-87215-2-0
005641 / Τιμήςένεκεν

Rosgovas, Th., Nouveau dictionnaire grec moderne -français / Νέοελληνογαλλικόλεξικόμεφωνητική, Publication Hellénique2002, ISBN 960-7017-01-3
005641

Ι.2.4

Τσαβέας, Θ. Ν., Μέγα αγγλο-ελληνικόν λεξικόν, Εκδόσεις Οδυσσεύς, Αθήνα, 4 τόμοι
vol. 1: 005626 / ΔΓ: ΧΧΧΧ
vol. 2: 005627 / ΔΓ: 0422
vol. 3: 005628 / ΔΓ: 0426
vol. 4: 005629 / ΔΓ: 0425

Γιαννακόπουλος, Γ., & Ε. Σιαρένος, Άριστον αγγλoελληνικόν λεξικόν, MichiganPress, 1971
005630 / ΔΓ: 0411

Γιαννακόπουλος, Γ., & Ε. Σιαρένος, Άριστον ελληνοαγγλικόν λεξικόν, MichiganPress, 1971
005631 / ΔΓ: 0410

Crighton, William, Μέγα ελληνο-αγγλικόν λεξικόν, Αθήνα, 2 τόμοι
vol. 1, αντ. 1: 005632 / ΔΓ: 0416
vol. 1, αντ. 2: 005714 / ΔΓ: 0855
vol. 1, αντ. 3: 005716 / ΔΓ: 0865
vol. 2, αντ. 1: 005633 / ΔΓ: 0415
vol. 2, αντ. 2: 005715 / ΔΓ: 0849
vol. 2, αντ. 3: 005717 / ΔΓ: 0862

Mandeson, Arnold, Τέλειον αγγλοελληνικόν λεξικόν, Άτλας, Αθήνα, 1961
αντ. 1: 005634/ ΔΓ: 0845
αντ. 2: 005833/ ΔΓ: 0838
αντ. 3: 005847/ ΔΓ: 0414

Mandeson, Arnold, Τέλειον ελληνοαγγλικόν λεξικόν, Άτλας, Αθήνα, 1962
00587/ ΔΓ: 0407

Pring, J. T., The pocket Oxford Greek dictionary. Greek-English & English-Greek, Oxford University Press, 1995, ISBN 0-19-864536-8
αντ. 1: 006044
αντ. 2: 006052

Watts, Niki, The Oxford Greek minidictionary, Oxford University Press, 1997, ISBN 0-19-864147-8
005635

Delikostopoulos, A., A Handbook of commonly-used English and American idioms, Athens
006009/ ΔΓ: 0605

--, Collins English-Greek dictionary, HarperCollins, 1997, ISBN 0-00-433387-X
006225

--, Penguin-Hellenews Αγγλοελληνικόν λεξικόν. Βασισμένο εις την έκδοσιν The Penguin English Dictioanry by G. N. Garmonsway, Hellenews-Παιδεία, 1989 (1975)
006011

Stavropoulos, D. N., & A. S. Hornby, Oxford English-Greek Learner's dictionary, Oxford University Press, 1977, ISBN 0-19-431147-3
αντ. 1: 006047
αντ. 2: 006055
αντ. 3: 006222

Stavropoulos, D. N., Oxford Greek-English Learner's dictionary, Oxford University Press, 1988, ISBN 0-19-431199-6
αντ. 1: 005636
αντ. 2: 005637

Stavropoulos, D. N., Oxford Learner's pocket dictionary. English-Greek & Greek-English, Oxford University Press, ISBN 0-19-431279-8
αντ. 1: 005639
αντ. 2: 006209

Ι.2.5

Γιαννακόπουλος, Γ., Άριστον γαλλοελληνικόν λεξικόν, MichiganPress, 1971, 2 τόμοι
vol. 1 005643
vol. 2 005644

Γιαννακόπουλος, Γ., Άριστον ελληνογαλλικόν λεξικόν, MichiganPress, 1971, 2 τόμοι
vol. 1 005645
vol. 2 005646

Ηπίτης, Αντώνιος Θ., Λεξικόν γαλλοελληνικόν. Συμπλήρωμα
vol. 1, αντ. 1: 005737
vol. 1, αντ. 2: 005734
vol. 2, αντ. 1: 0057390
vol. 2, αντ. 2: 005735
vol. 3, αντ. 1: 005738
vol. 3, αντ. 2: 005736

Ηπίτης, Αντώνιος Θ., Λεξικόν γαλλοελληνικόν συνταχθέην επί τη βάσει του μεγάλου λεξικού Larousse / Dictionnairefrançais-grec, Γ. Ν. Μουτσόπουλος, Αθήνα
vol. 1, αντ. 1: 005647 / ΔΓ: 0429
vol. 1, αντ. 2: 005710 / ΔΓ: 0815
vol. 1, αντ. 3: 005896 / ΔΓ: 0861
vol. 2, αντ. 1: 005648 / ΔΓ: 0424
vol. 2, αντ. 2: 005711 / ΔΓ: 0814
vol. 2, αντ. 3: 006218 / ΔΓ: 0868

Ηπίτης, Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν (και γαλλοελληνικόν) της λαλουμένης ελληνικής γλώσσης / Dictionnairegrec-français, Αθήνα, 1908-1910, 3 τόμοι
vol. 1, αντ. 1: 005649 / ΔΓ: 0575
vol. 1, αντ. 2: 005709 / ΔΓ: 0427
vol. 2, αντ. 1: 005650 / ΔΓ: 0818
vol. 2, αντ. 2: 005705 / Δ`Γ: ΧΧΧΧ
vol. 2, αντ. 3: 005707 / ΔΓ: 0428
vol. 3, αντ. 1: 005651 / ΔΓ: 0817
vol. 3, αντ. 2: 005706 / ΔΓ: ΧΧΧΧ
vol. 3, αντ. 3: 005708 / ΔΓ: 0432

Ηπίτης, Αντώνιος, Λεξικόν γαλλοελληνικόν και ελληνογαλλικόν επιστημονικών και τεχνικών όρων / Dictionnairedestermesscientifiquesettecniques, Αθήνα, 1895, 3 τόμοι
vol. 1: 005652 / ΔΓ: 0431
vol. 2: 005653 / ΔΓ: 0433
vol. 3: 005654 / ΔΓ: 0430

Βλάχος, Άγγελος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, 4. έκδοση διορθωμένη και επηυξημένη, Ι. Σιδέρης, Αθήνα
005655

Βλάχος, Άγγελος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, 2. έκδοση διορθωμένη και επηυξημένη, Π. Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα, 1909
005671 / ΔΓ: 0440

Ι.2.6

Γιαννακόπουλος, Γ., Άριστον γερμανoελληνικόν λεξικόν, MichiganPress, 2 τόμοι
vol. 1: 005665
vol. 2: 005664

Γιαννακόπουλος, Γ. & Ε. Σιαρένος, Άριστον ελληνογερμανικόν λεξικόν, MichiganPress, 2 τόμοι
vol. 1: 005656
vol. 2: 005657

Pons, KompaktwrterbuchfüralleFälle, ErnstKlettVerlag, Stuttgart, 2000, ISBN3-12-518011-2
αντ. 1: 005836
αντ. 2: 006049

Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α., Νέον γερμανο ελληνικόν λεξικόν, Εκδόσεις Κακουλίδη
006048

Τσουκανάς, Αλέξανδρος, Νέον ελληνο-γερμανικόν λεξικόν, Εκδόσεις Κακουλίδη
005658

Mitsotakis, Joh. K., Langescheidts Taschenwörterbuch der neugriechischen und deutschen Sprache. Erster Teil: Neugriechisch-Deutsch, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1933
005659 / ΔΓ: 0444

Steinmetz, Alexander, Langescheidts Taschenwörterbuch der neugriechischen und deutschen Sprache. Zweiter Teil: Deutsch-Neugriechisch, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1961
005660 / ΔΓ: 0452

Mandeson, Τέλειο ιταλοελληνικό λεξικό, Διαγόρας
006046

Ρουσόπουλος, Ρ. Α., Λεξικόν ελληνογερμανικόν / WörterbuchderneugriechischenunddeutschenSprache, Αθήνα & Λειψία, 1900
005661 / ΔΓ: 0447

Antoniadou, Christina, & PetraKaltsas, LexikonderidiomatischenRedewendungen. Griechisch-deutsch & Deutsch-griechisch / Λεξικό των ιδιωματικών εκφράσεων. ελληνικά-γερμανικά & γερμανικά-ελληνικά, Romiosini & Vanias, [1994], ISBN 3-923728-43-3
005662

IstitutoSicilianodiStudiBizantinieNeoellenici, Dizionariogrecomoderno-italiano, GruppoEditorialeInternazionale, Roma, [1993]
005663

--, Ellenico-italiano / Ελληνο-ιταλικό λεξικό, PerugiaEdizione, ISBN 960-7180-17-8
005666/ Τιμής ένεκεν

--, Italiano-ellenico-italiano, PerugiaEdizione, ISBN 960-7180-24-0
αντ. 1: 005897/ Τιμής ένεκεν
αντ. 2: 006056/ Τιμής ένεκεν

Azcoitia, AnaVictoria, & AlejandrosMagkridhs, Ισπανο-ελληνικό λεξικό / Diccionarioespañol- griego, Μέδουσα, Αθήνα, 1993
006045

Azcoitia, AnaVictoria, & Αλέξανδρος Μακρίδης, Ελληνο-ισπανικό λεξικό / Diccionariogriego-español, Μέδουσα, Αθήνα, 1999, ISBN 960-7014-20-0
005669

Λαγούσης, Διονύσιος Κ., Λεξικόν ισπανο-ελληνικόν, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1992
005667

Χουρμουζιάδης, Γ. Δ., Λεξικόν ελληνο-ισπανικόν, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1974
005668

--, Diccionario básico escolar. Griego-español & Español-Griego, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο, 2000 003329 / Τ.Ε.

Ordbøger, Munksgaards, Dansk-nygrawsk ordbog / Δανοελληνικό λεξικό, Rolf Hesse, 1995. ISBN 87-16-06831-9
005670

Ι.Χ Κωνσταντόπουλος, Γ. Κ. εκ Δίβρης, Νέον αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν / Divry's new English-Greek & Greek-English handy dictionary, D. C. Divry, New York, 1944
005687 / ΔΓ: 0438

Divry, George C., Divry's modern English-Greek & Greek-English desk dictionary / Μείζον αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν, Εκδόσεις Δίβρης
005690 / Δωρεά Β. Μπακατσέλου

Divry, George C., Divry's modern English-Greek & Greek-English desk dictionary / Μείζον αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν, D. C. Divry, New York
005702 / ΔΓ: 0406

Κάλφογλου, Γεώργιος, & WilliamCrighton, Νέον αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν, Εκδόσεις Κακουλίδη
005688 / ΔΓ: 0418

Κοντόπουλος, Ν., Λεξικόν αγγλοελληνικόν, 3. έκδοση, Αθήνα, 1892
αντ. 1: 005700 / ΔΓ: 0434
αντ. 2: 005718 / ΔΓ: 0856

Κοντόπουλος, Ν., Νέον λεξικόν ελληνοαγγλικόν, 3. έκδοση, Αθήνα, 1880
005701 / ΔΓ: 0417

Πάτσης, Χάρης, Λεξικό αγγλοελληνικό, Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων, Αθήνα
005694 / ΔΓ: 0408

Πάτσης, Χάρης, Λεξικό ελληνο-αγγλικό, Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων, Αθήνα
005693 / ΔΓ: 0413

Swanson, Donald C., Vocabulary of modern spoken Greek (English-Greek & Greek-English), The University of Minnesota Press, Minneapolis, 1959
005704 / ΔΓ: 1510

Swanson, Donald C., Vocabulary of modern spoken Greek (English-Greek & Greek-English), Athens, 1957
006187 / ΔΓ: 0421

Αργυροπούλου-Μπενέκου, Ουρανία, Αγγλο-ελληνο-αγγλικόν λεξικόν, Εκδοτικός οίκος Ιωαν. Ν. Ζαχαρόπουλου, Αθήνα
005696 / ΔΓ: 0437

Γιάνναρης, Α. Ν., Αγγλοελληνικόν λεξικόν, Αθήνα, 1960
005695 / ΔΓ: 0436

Κακουριώτης, Δημήτρης, Αγγλο-ελληνικόν λεξικόν, Κέδρος, Αθήνα, 1961
005703 / ΔΓ: 0076

Πετροβίδης, Π., Νέον αγγλοελληνικόν λεξικόν, 3. έκδοση, Εκδοτικός οίκος Πέτρου Δημητράκου, Αθήνα
005689 / ΔΓ: 0405

Πολυμέρης, Γεώργιος, Λεξικόν αγγλοελληνικόν, Ερμούπολις, 1854
005699 / ΔΓ: 0435

Αρχοντάκης, Ελευθέριος Ι., Μέγα σύγχρονον ελληνο-αγγλικόν λεξικόν. Γενικόν και εμπορικόν, οικονομικόν, τεχνικόν, αλληλογραφίας, Αθήνα, 1974
005692 / ΔΓ: 0412

Κυριακίδης, Α., Λεξικόν ελληνοαγγλικόν μετά κυπριακού λεξιλογίου, 2. έκδοση, Αθήνα, 1909
005691 / ΔΓ: 0409

Κυριακίδης, Α., Πρόχειρον ελληνοαγγλικόν λεξικόν, Λευκωσία, 1909
005698 / ΔΓ: 0419

Κωνσταντινίδης, Μ., Λεξικόν νεοελληνοαγγλικόν, Ιωαν. Σιδέρης, Αθήνα
005697 / ΔΓ: 0971

Gillham, Ruth, Dictionary of English idioms and idiomatic phrases with Greek translation, John M. Pantelides, Athens, 1958
αντ. 1: 006082 / ΔΓ: 0420
αντ. 2: 006077 / ΔΓ: 0489

Crighton, W., Λεξικό αγγλικών ρημάτων, ουσιαστικών και επιθέτων, Έκδοση του εκπαιδευτικού περιοδικού TheEnglishCompanion, Αθήνα
αντ. 1: 006075 / ΔΓ: 0697
αντ. 2: 006137 / ΔΓ: 0967

--, Λεξικό ιδιωματισμών της αγγλικής γλώσσης Σχολών Ν. Ε. Στρατηγάκη, Έκδοσεις TheStudent'sMagazine, Αθήνα, 1954
αντ. 1: 006129 / ΔΓ: 0629
αντ. 2: 006128 / ΔΓ: 0631
αντ. 3: 006127 / ΔΓ: 0630

Βαρβάτης, Λεξικόν γαλλοελληνικόν
005674 / ΔΓ: 0479

Missir, Emile, Dictionnaire français-roméique, 2. édition, Librairie C. Klincksieck, Paris
αντ. 1: 005673 / ΔΓ: 1577
αντ. 2 005901 ? ΔΓ 0931

Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ., Λεξικόν της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου μεθηρμηνευμένης εις το αρχαίον ελληνικόν και το γαλλικόν, 3. έκδοση επηυξημένη και διορθωμένη, Ανδρέας Κορομπλάς, Αθήνα, 1874
αντ. 1 005675 / ΔΓ: 0449
αντ. 2 005826 / ΔΓ 1001

Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ., Λεξικόν ελληνογαλλικόν, 16. έκδοση, Ιωάννης Σιδέρης, Αθήνα
αντ. 1 005681 / ΔΓ: 0443
αντ. 2 005712 / ΔΓ: 0850
αντ. 3 005713 / ΔΓ: 0851

ΙI.1.1  

Καββαδάς, Δημήτριος Σ., Εικονογραφημένον βοτανικόν-φυτολογικόν λεξικόν, Αθήνα
τόμ. 1: 005720 / ΔΓ 0350
τόμ. 2: 005721 / ΔΓ 0346
τόμ. 3: 005722 / ΔΓ 0347
τόμ. 4: 005723 / ΔΓ 0348
τόμ. 5: 005724 / ΔΓ 0349
τόμ. 6: 005725 / ΔΓ 0316
τόμ. 7: 005726 / ΔΓ 0315
τόμ. 8: 005727 / ΔΓ 0314
τόμ. 9: 005728 / ΔΓ 0313

Γεννάδιος, Π. Γ., Λεξικόν φυτολογικόν, Αθήνα, 1914
005729 / ΔΓ 0598

Μιχαηλίδης, Γεώργιος Ι., Αγγλοελληνικόν λεξικόν των ιατρικών όρων, Αθήνα, 1957-1958
τόμ. 1: 005730 / ΔΓ 0263
τόμ. 2: 005731 / ΔΓ 0265

Μιχαηλίδης, Γεώργιος Ι., Επίτομον αγγλοελληνικόν λεξικόν ιατρικών όρων, Pfizer, Αθήνα, 1961
αντ. 1: 005837 / ΔΓ 1572
αντ. 2: 005950 / ΔΓ 1573

Τσούκας, Ανδρ. Γ., & Ιωαν. Αντ. Ψάλτης, Μέγα αγγλοελληνικόν ιατρικόν λεξικόν μετά συμπληρώματος, Αθήνα, 19572
τόμ. 1: 005741 / ΔΓ 0320
τόμ. 2: 005742 / ΔΓ 0321
τόμ. 3: 005743 / ΔΓ 0322

Ουζούνης, Χρ. Αλ., Εικονογραφημένον γαλλοελληνικόν ιατρικόν λεξικόν, Έκδοσις Πρακτορείου Ιατρικών εκδόσεων, Αθήνα
005740 / ΔΓ 0337

Σωτηρόπουλος, Ν. Κ., Λεξικόν γαλλο-ελληνικόν των ιατρικών όρων, Αθήνα, 1927
005815 / ΔΓ 0200

Ρώσσης, Π., Dictionnairedestermesscientifiques, Français-grec / Γαλλο-ελληνικόν λεξικόν επιστημονικής ορολογίας, Αθήνα, 1968
005898 / ΔΓ 0895

Ρουσέν, Περ., Λεξικόν των μετεωρολογικών όρων, Υπουργείον Αεροπορίας, Μετεωρολογική Υπηρεσία,, Αθήνα, 1933
005959 / ΔΓ 0343

Βοσκόπουλος, Γιώργος, Αγγλο-ελληνικό γλωσσάριο στρατηγικών και στρατιωτικών όρων των ενόπλων δυνάμεων, Αθήνα, 1998
005764

Γιαννούτσος, Θεόδωρος, Σύγχρονο διακλαδικό λεξικό στρατιωτικής ορολογίας. Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό, Εκδόσεις Κωνσσταντίνου Τουρίκη, Αθήνα, 1997, ISBN 960-8554-5-0
005758

Μπάλλας, Αναργ. Γ., Αγγλοελληνικόν λεξικόν στρατιωτικών όρων, Αθήνα, 1952
αντ 1: 005759 / ΔΓ 0889
αντ 2: 005760 / ΔΓ 0334
αντ 3: 005843 / ΔΓ 0888

Μπάλλας, Αναργ. Γ., Ελληνοαγγλικόν λεξικόν στρατιωτικών όρων, 1952
αντ. 1: 005761 / ΔΓ 0910
αντ. 2: 005839 / ΔΓ 0911

Χατζηγεωργίου, Γ., Λεξικόν γαλλο-ελληνικόν των στρατιωτικών όρων και εκφράσεων
005762 / ΔΓ 0450

Army Language School, English -Greek military terminology dictionary, 1951
αντ. 1: 005765 / ΔΓ 0626
αντ. 2: 005829 / ΔΓ 0232

--, Greek-English military dictionary, 25.3.1948
005766 / ΔΓ 0231

Army Language School, Greek-English military terminology, dictionary, Monterey [California], August, 1949
005767 / ΔΓ 0577

Army Language School, Military terminology workbook, Monterey [California],
005768 / ΔΓ 0633

Army Language School, Illustrated military situations, Monterey [California],
005769 / ΔΓ 0581

Army Language School, Greek vocabulary for the illustrated military situations, Monterey
005770 / ΔΓ 0580

Bassakidis, G., American military terms, 2. έκδοση
005763 / ΔΓ 1549

Κωνσταντινίδης, Κοσμάς Κ., Λεξικόν ελληνοτουρκικής ορολογίας (στρατιωτικοί, ναυτικοί, αεροπορικοί, διπλωματικοί, τεχνικοί, επιστημονικοί όροι), Αθήνα, 1962
005800 / ΔΓ 0922

ΙΙ.1.2  

Παπαϊωάννου, Θεμιστοκλής Κ., Λεξικό κοινωνικών επιστημών, Αθήνα, 1958-1960
τόμ. 1: 005744 / ΔΓ 0336
τόμ. 2: 005745 / ΔΓ 0335
τόμ. 3: 005746 / ΔΓ 0334
τόμ. 4: 005747 / ΔΓ 0338
τόμ. 5: 005748 / ΔΓ 0333
τόμ. 6: 005749 / ΔΓ 0342
τόμ. 7: 005750 / ΔΓ 0339

--, Κοινωνιολογικόν και πολιτικόν λεξικόν, Ο Ανεξάρτητος, Αθήνα
τόμ. 1: 005751 / ΔΓ 0340
τόμ. 2: 005752 / ΔΓ 0341

Σακελλαρίου, Λάζαρος, Λεξικόν κομμουνιστικών όρων, Αθήνα, 1964
005756 / ΔΓ 0912

Φλογαΐτης, Θεόδωρος Ν., Λεξικόν νομικής, Εκδοτικόν κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη, Αθήνα, 1898-1900
τόμ. 1: 005753 / ΔΓ 0319
τόμ. 2: 005754 / ΔΓ 0317

Μπαλάνος, Α. Σ., Λεξικόν νομικών όρων τρίγλωσσον. Μέρος Β: γαλλο-ελληνο-γερμανικόν, Εκδοτικός οίκος Ιωάν. Ν. Ζαχαρόπουλου, Αθήνα, 1934
005755 / ΔΓ 1630

Favis, Joannis, LexikonderRechts- indWirtschafsterminologie. Deutsch-griechisch, Athen, 1960, Τόμος ΙΙ
τεύχος 1: 005771 / ΔΓ 1521
τεύχος 2: 005772 / ΔΓ 1520
τεύχος 3: 005773 / ΔΓ 1519
τεύχος 4: 005774 / ΔΓ 1518
τεύχος 5: 005775 / ΔΓ XXXX
τεύχος 6: 005776 / ΔΓ 1506

Hiotakis, MichaelS., English-Greekdictionaryoflegal-businessterms / Αγγλοελληνικό λεξικό νομικών-εμπορικών όρων, Δαίδαλος, ISBN 9602270268
005808

Ρούσσος, Ε., Λεξιλόγιον εκκλησιαστικού δικαίου. Ι. Βυζαντινόν δίκαιον, Αθήνα, 1948
005757 / ΔΓ 0345

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, Λεξικό των εργασιακών σχέσεων, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοιντήτων, Παπαζήσης, 1997, ISBN 960-02-1222-8
005958

Διαμαντόπουλος, Δημ. Π., Λεξικό βασικών εννοιών του υλικού-τεχνικού, πνευματικού και ηθικού πολιτισμού, Πατάκης, Αθήνα, ISBN 960-293-061-6
005899

Λαπλάνς, Ζαν, & Ζ.-Μπ. Πονταλίς (JeanLaplanche & J.-B. Pontalis), Λεξιλόγιο της ψυχανάλυσης, 2. έκδοση, Κέδρος, ISBN 960-04-0850-5
005732

Χουντουμάδη, Αναστασία, & Λένα Πατεράκη, Σύντομο ερμηνευτικό λεξικό ψυχολογικών όρων. Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό, Δωδώνη, Αθήνα & Γιάννινα, 1989
005733

Πελεγρίνης, Θεοδόσης, Λεξικό της φιλοσοφίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004, ISBN 960-406-727-3
005777

Καραλή, Λίλιαν, Λεξικό αρχαιολογικών-περιβαλλοντικών όρων, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998, ISBN 960-344-426-X
005960

Λάσκαρης, Νικόλαος Ι., Θεατρικόν λεξικόν (γαλλο-ελληνικόν), Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Ι. Βασιλείου, Αθήνα, 1923
002401 / ΔΓ 2202

ΙΙ.1.3  

Ioannidis, A. A., Novogrechsesko-RusskijSlovar, Μόσχα, 1961
αντ. 1: 005809 / ΔΓ 0455
αντ. 2: 005895 / ΔΓ 0858
αντ. 3: 005902 / ΔΓ 0877

Ioannidis, A. A., Novogrechsesko-RusskijSlovar / Σύγχρονον ελληνορωσικόν λεξικόν, Μόσχα, 1961 & Διαγόρας
αντ. 1: 005813 / ΔΓ 0461

Ιωαννίδης, Α. Α., Ρωσοελληνικόν λεξικόν, Εκδοτικός οίκος Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, Μόσχα, 1966
005810 / ΔΓ 1578

Παπαδάτος-Λάτσωφ, Κ. Ν., Ρωσο-ελληνικό λεξικό, Θεσσαλονίκη, 1949
005811 / ΔΓ 0464

Ακαδημία των Επιστημών της Βουλγαρίας, Βουλγαρο-ελληνικόν λεξικόν, Σόφια, 1960
005814 / ΔΓ 0454

Ακαδημία των Επιστημών της Βουλγαρίας, Ελληνο-βουλγαρικό λεξικό, Σόφια, 1995 (αναστατική έκδοση), ISBN 954-430-291-3
005813

Ακαδημία των Επιστημών της Βουλγαρίας, Ελληνο-βουλγαρικό λεξικό, Σόφια, 1957
005828 / ΔΓ 0457

Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ., Λεξικό ελληνο-σερβοκροατικό, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1994
005818

Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ., Λεξικό ελληνο-σερβοκροατικό, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1978
006186 / ΔΓ 0848

Γκίνης, Νίκος Χ., Αλβανο-ελληνικό λεξικό, Ιωάννινα, 1998, ISBN 960-233-044-9
005816

Γκίνης, Νίκος Χ., Ελληνο-αλβανικό λεξικό, Ιωάννινα, Έκδοση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1993, ISBN 960-233-006-6
005817

Γκίνης, Νίκος Χ., Ελληνο-αλβανικό λεξικό, Ιωάννινα, Εκδοτικός Οίκος Σχολικών Βιβλίων, Τίρανα, 1971
005953 / ΔΓ 0458

Τζουβάνης, Κωνσταντίνος, Λεξικόν αλβανο-ελληνικόν, Κρατικόν Πανεπιστήμιον Τυράννων, Τίρανα, 1961
005824 / ΔΓ 0459

Δημογκίνης, Οδυσσέας Δ., Λεξικό ελληνο-αλβανικό, Ιωάννινα, 19923
005952 / ΔΓ 0467

Δημητριάδης, Μενέλαος, Λεξικόν ελληνο-τουρκικόν και τουρκο-ελληνικόν, 1962
005955 / ΔΓ 1538

Αθανασιάδης, Σπύρος, Τουρκοελληνικό λεξικό, Επτάλοφος
005956

Γλύτση, Φ., & Α. Ράχμαν, Λεξικό ελληνο-αραβικό, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
005825

Κορακιανίτης, Βασίλης, Σύγχρονο ιαπωνο-ελληνικό λεξικό, Καστανιώτης, Αθήνα, ISBN 960-03-1193-5
005820

Κορακιανίτης, Βασίλης, Σύγχρονο ελληνο ιαπωνικό λεξικό, Καστανιώτης, Αθήνα, ISBN 960-03-1193-5
005819

Μακόννεν Ντουμπάλε Νέγκας, Ελληνοαιθιοπικό & αιθιοποελληνικό λεξικό
αντ. 1: 005822
αντ. 2: 005823 / Δωρεά

Σταματιάδης, Ανακρέων, Λεξικόν ελληνο-εσπεραντικόν & εσπεραντο-ελληνικόν, Σάμος, 1914
005954 / ΔΓ 0460

ΙΙ.2.1  

Βαγιάνος, Ιωάννης, Τεχνικόν λεξικόν εις πέντε γλώσσας: ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, Αθήνα
005780 / ΔΓ 0332

Βασιληάδης, Ομ., Σύγχρονον πρακτικόν ελληνο-αγγλικόν & αγγλο-ελληνικόν τεχνικόν λεξικόν τσέπης. Προς χρήσιν των εργαζομένων εις την ελληνικήν εμπορικήν ναυτιλίαν / ModernpracticalGreek-English & English-Greektechnicalpocketdictionary
[λείπει όλο το ελληνο-αγγλικό τμήμα]
005784 / ΔΓ 0329

Χαλκιόπουλος, Γ., Πεντάγλωσσον λεξιλόγιον τεχνικών όρων, 2. έκδοση, Αθήνα
005782 / ΔΓ 0351

Χαλκιόπουλος, Γ., Λεξιλόγιον τεχνικών όρων εις τέσσαρας γλώσσας, Έκδοσις Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθήνα, 1951
005844 / ΔΓ 0586

Χαραλάμπης, Ιωάννης Β., Τεχνικόν αγγλοελληνικόν λεξικόν, Αθήνα, 1958
005830 / ΔΓ 0875

Χιονίδης, Χάρης, Ελληνο-αγγλικόν λεξικόν τεχνικών όρων, Εκδόσεις Μ. Πεχλιβανίδης, Αθήνα
005783 / ΔΓ 1511

Τζάρτζανος, Ζήσιμος Α., Περί των λαϊκών τεχνικών όρων της οικοδομικής (των μεγάλων αστικών κέντρων) μετά λεξικού αυτών, Αθήνα, 1961
005785 / ΔΓ 0671

Βαγιάνος, Ιωάννης, Πεντάγλωσσον λεξικόν μαθηματικών και φυσικών όρων (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά), Αθήνα
005781 / ΔΓ 0913

Διαμέσης, Σπύρος Ηλ., Αγγλοελληνικό λεξικό μαθηματικών, Αθήνα, 1973
005789 / ΔΓ 1627

Κολαΐτης, Μεμάς, Αγγλοελληνικόν λεξικόν των θεωρητικών και εφηρμοσμένων μαθηματικών (μετά ελληνοαγγλικών παραρτημάτων), Έκδοσις Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Αθήνα, 1976
τόμ. 1, 005786 / ΔΓ 0582
τόμ. 2, 005787 / ΔΓ 0583

Παπαγιαννακόπουλος, Π., Αγγλο-ελληνικόν λεξικόν μαθηματικών όρων, Μ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1970
005788 / ΔΓ 0591

Διαμέσης, Σπύρος Ηλ., Αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν ηλεκτρονικής, Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος, Αθήνα, 1971
005790 / ΔΓ 0612

Φρυδάς, Π. Ν., Αγγλο-ελληνικόν λεξικόν ραδιο-ηλεκτρικών όρων, Αθήνα, 1950
005791 / ΔΓ 0331

Βουδούρης, Γεώργιος Οδ., Επιστημονικόν εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν. Φυσική, μαθηματικά, χημεία, τεχνική, Πάπυρος, Αθήνα, 1964
005961 / ΔΓ 0589

--, Αγγλοελληνικόν λεξικόν αεροπορικών και τεχνικών όρων, Έκδοσις Αεροπορικών Νέων, Αθήνα, 1950
005799 / ΔΓ 0080

Cescotti, Roderich, Luftfahrt-Wörterbuch Deutsch-Englisch & Englisch-Deutsch / Aviation dictionary German-English & English-German, Hanns Reich Verlag, München, [1954]
005806 / ΔΓ 0081

Μπαταΐμης, Διονύσιος, Λεξικόν τηλεπικοινωνίας / Telecommunication dictionary
005845 / ΔΓ 0018

Rehahn, J. P., & Ελέτο, Τηλεπικοινωνίες. Τετράγλωσσο λεξικό τηλεπικοινωνιακής ορολογίας. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ελληνικά, Εκδόσεις Γλώσσημα, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-7615-00-X
005827

ΙΙ.2.2  

Καμαρινός, Κωνστ., Μέγα αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν ναυτικών, ναυτιλιακών και τεχνικών όρων, 4. έκδοση, Πειραιάς
005792 / ΔΓ 0324

Καμαρινός, Κωνστ. Δ., Αγγλοελληνικόν λεξικόν ναυτικών όρων, Α. Ματαράγκας, Αθήνα
005793 / ΔΓ 0327

Καμαρινός, Κωνστ., Αγγλο-ελληνο-γαλλικόν λεξικόν ναυτικών όρων, Αθήνα
005795 / ΔΓ 0573

Κουρμπέλλης, Νικόλαος, Αγγλοελληνικόν λεξικόν ναυτιλιακών όρων, Ι. Λιόντης, Πειραιάς, 19584
αντ. 1: 005794 / ΔΓ 0323
αντ. 2: 005894 / ΔΓ 1602
αντ. 3: 005893 / ΔΓ 1603

Κουρμπέλλης, Νικόλαος, Αγγλοελληνικόν λεξικόν ναυτιλιακών όρων, Αθήνα, 19503
005794 / ΔΓ 0323

Κουρμπέλλης, Νικόλαος, Αγγλοελληνικόν λεξιλόγιον ναυτικών εμπορικών όρων, Αθήνα, 1926
005804 / ΔΓ 0647

Παπαδημητρίου, Χρ. Α., Ναυτικόν ονοματολόγιον, [μαθήματα], Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 1929
005803 / ΔΓ 0538

Σεγδίτσας, Π. Ε., Πεντάγλωσσον λεξικόν ναυτικών όρων, Αθήνα, 1971
005802 / ΔΓ 0325

Σεγδίτσας, Π. Ε., Οι κοινοί ναυτικοί μας όροι και αι ρωμανικαί γλώσσαι, Βιβλιοθήκη του Ναυτικού
005805 / ΔΓ 0609

--, Λεξικό της σύγχρονης οικονομίας θεωρητικής και εφαρμοσμένης. Αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό, [επιστημονική επιμέλεια: Νικόλας Κ. Στραβελάκης & Δημήτρης Α. Σταφυλίδης], Εκδόσεις Σταφυλίδη, ISBN 960-7695-07-0
005807

Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, Λεξιλόγιον οικονομοτεχνικών όρων, Αθήνα, 1963
005798 / ΔΓ 0050

Σαριβαξεβάνης, Σ. Γ., Λεξικόν γαλλο-ελληνικόν εμπορικών, τεχνικών και νομικών όρων, Αθήνα, 1930
005796 / ΔΓ 0328

Τρυπάνης, Γεωργ. Αθ., Στοιχεία αγγλικής εμπορικής και τραπεζιτικής αλληλογραφίας και ορολογίας, Κ. Κακουλίδης, Αθήνα
005797 / ΔΓ 4695

Χρυσοβιτσιώτης, Ι., & Ι. Σταυρακόπουλος, Αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν εμπορικών και ναυτικών όρων, Αθήνα, 1966
005801 / ΔΓ 0326

Αθανασιάδης, Κ. Α., Αγγλοελληνικόν γλωσσάριον των στατιστικών όρων, [ανάτυπο από το περιοδικό Σπουδαί της Α.Σ.Β.Σ.], Αθήνα, 1955
005957 / ΔΓ 2212

ΙI.X

Κύπριος, Θεόδωρος Γ., Νεώτατον πλήρες ελληνογαλλικόν λεξικόν, 2. έκδοση, Εκδοτικός οίκος Γ. Δ. Φέξη, Αθήνα, 1908
005680 / ΔΓ: 0441

Legrand, Emile, Nouveau dictionnaire grec moderne-français, Librairie Garnier Frères, Paris
αντ. 1: 005672 / ΔΓ: 0445
αντ. 2: 005719 / ΔΓ: 0863
αντ. 3: 005948/ ΔΓ: XXXX

Pernot, Hubert, Lexique grec moderne-français, Librairie Garnier Frères, Paris
005682 / ΔΓ: 0451

Jannarakis, Antonios, Deutsch-neugriechisches Handwörterbuch, Αθήνα, 1960
αντ. 1: 005678 / ΔΓ: 0442
αντ. 2: 005838 / ΔΓ: 0857

Ρουσόπουλος, Ρ. Α., Λεξικόν ελληνογερμανικόν μετά καταλόγου κυρίων ονομάτων, 2. έκδοση αναθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα υπό Αλέξ. Στάιμετς, Αθήνα
005677 / ΔΓ: 0446

Χαμαδάς, Χρήστος, Λεξικόν ελληνο-γερμανικόν, Βιβλιοεκδοτικά Καταστήματα Α. Δ. Φέξη, Αθήνα, 1903
005676 / ΔΓ: 0448

Brighenti, Eliseo, Dizionario greco moderno-italiano e italiano-greco moderno, Ulrico Hoepli, Milano, 1927
005679 / ΔΓ: 0466

Άννινος, Χαρ., Λεξικόν ελληνοϊταλικόν, Ελευθερουδάκης, Αθήνα
005685 / ΔΓ: 0468

Βαρβάτης, Κ., Νέον λεξικόν ιταλοελληνικόν, κατά το μέγα ιταλοελληνικόν λεξικόν του Ferrari, Αθήνα, 1892
005686 / ΔΓ: 0456

Περίδης, Μ. Π., Λεξικόν ελληνoϊταλικόν, Αθήνα, 1878
τόμ. 1, αντ. 1: 005683 / ΔΓ: 0463
τόμ. 1, αντ. 2: 006215 / ΔΓ: 0867
τόμ. 2, αντ. 1: 005684 / ΔΓ: 0462
τόμ. 2, αντ. 2: 006216 / ΔΓ: 0853

--, Πανευρωπαϊκό λεξικό. Αγγλικό-Γαλλικό-Γερμανικό-Ιταλικό, Έκδοση του Ταχυδρόμου, Αθήνα, 1963
006143 / ΔΓ: 0476

Γαλανός, Δημήτριος, Λεξικό σανσκριτικής-αγγλικής-ελληνικής, Ελληνο-ινδικός Σύνδεσμος, Αθήνα, 2001
005900 / Δωρεά Β. Μπακατσέλου

ΙΙΙ.1.1  

Glare, P. G. W., Oxford latin dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1982/1996, ISBN 0-19-864224-5
005926

Lewis, Charlton T., A latin dictionary. Founded on Andrews' edition of Freund's Latin Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1879 (1996), ISBN 0-19-864201-6
005903

––, Collins paperback latin dictionary. Latin-English & English-latin, HarperCollins, 1995, ISBN: 00-470687-0
005906

Κουμανούδης, Στεφ. Α., Λεξικόν λατινοελληνικόν, Βιβλιοπωλείον των Βιβλιοφίλων, Αθήνα
005934 / ΔΓ 0852

Κουμανούδης, Στεφ. Α., Λεξικόν λατινοελληνικόν, Αναστάσιος Δ. Φέξης, Αθήνα, 1901
006217 / ΔΓ 0860

Κουμανούδης, Στεφ. Α., Λεξικόν λατινοελληνικόν, Γρηγόρης, Αθήνα, 1995 [αναστατική έκδοση], ISBN 960-333-029-9
005951

Πούλιος, Χ., Λεξικόν λατινοελληνικόν
006012 / ΔΓ 0784

BayerischeAkademiederWissenschaften & DeutscheAkademiederWissenschaftenzuBerlin, MittellateinischesWörterbuchbiszumausgehenden 13. Jahrhundert, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1967, τόμος 1
005905

Bayerische Akademie der Wissenschaften & Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, , Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München
τόμ. ΙΙ.1 (1968): 005924
τόμ. ΙΙ.2 (1969): 005923
τόμ. ΙΙ.3 (1970, ISBN 3-406-03193-5): 005922
τόμ. ΙΙ.4 (1971, ISBN 3-406-03194-3): 005921
τόμ. ΙΙ.5 (1973, ISBN 3-406-03195-1): 005920
τόμ. ΙΙ.6 (1974, ISBN 3-406-03196-X): 005918
τόμ. ΙΙ.7 (1976, ISBN 3-406-03197-8): 005917
τόμ. ΙΙ.8 (1985, ISBN 3-406-03198-6): 005916
τόμ. ΙΙ.9 (1991, ISBN 3-406-31773-1): 005915
τόμ. ΙΙ.10 (1994, ISBN 3-406-35800-4): 005914
τόμ. ΙΙ.11 (1995, ISBN 3-406-35801-2): 005913
τόμ. ΙΙ.12 (1997, ISBN 3-406-35802-0): 005912
τόμ. ΙΙI.1 (2000, ISBN 3-406-35805-5): 005911
τόμ. ΙΙI.2 (2001, ISBN 3-406-48078-0): 005910
τόμ. ΙΙI.3 (2001, ISBN 3-406-48923-0): 005909
τόμ. ΙΙI.4 (2002, ISBN 3-406-49555-9): 005908
τόμ. ΙΙI.5 (2003, ISBN 3-406-50578-3): 005904
τόμ. ΙΙI.6 (2003, ISBN 3-406-51948-2): 005945

BayerischeAkademiederWissenschaften & DeutscheAkademiederWissenschaftenzuBerlin, , MittellateinischesWörterbuchbiszumausgehenden 13. Jahrhundert. Abkürzungs- und Quellenverzeichnisse, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1959
005925

Bayerische Akademie der Wissenschaften & Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert. Abkürzungs- und Quellenverzeichnisse, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 19962, ISBN 3-406-41293-9
005907

Vasmer, Max, Russisches etymologisches Wörterbuch, Carl Winter, Heidelberg, 1976-1980
τόμ. 1 (ISBN: 3-533-00665-4): 005933
τόμ. 2 (ISBN: 3-533-00666-2): 005932
τόμ. 3 (ISBN: 3-533-00667-0): 005931

Meyer-Lübke, W., Romanisches etymologisches Wörterbuch, Carl Winter, Heidelberg, 1992, ISBN: 3-533-01394-4
005930

Puhvel, Jan, Hittite etymological dictionary, vol 3: words beginning with H, [Trends in Linguistics. Documentation 5], Mouton de Gruyter, Berlin & New York, 1991, ISBN: 3-11-011547-6
005929

Pokorny, Julius, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Francke Verlag, Tübingen & Bassel, 1994, ISBN: 3-7720-0947-6
τόμ. 1: 005928
τόμ. 2: 005927

Billy, Pierre-Henri, Thesaurus linguae galiicae, (Alpha-Omega CXLIV), Olms-Weidmann, Heildesheim, Zürich & New York, 1993, ISBN 3-487-09746-X
005946

ΙΙΙ.1.2  

--, Le grand Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, 2. édition entièrement revue et enrichie par Alain Rey, Paris, 1992-1994, ISBN 2-85036-163.1
τόμ. 1: 005937
τόμ. 2: 005936
τόμ. 3: 005935
τόμ. 4: 005940
τόμ. 5: 005941
τόμ. 6: 005942
τόμ. 7: 005943
τόμ. 8: 005938
τόμ. 9: 005939

Larousse, Dictionnaire de la langue française, 1994, ISBN 2-03-320219-4
005944

Augé, Claude, & Paul Augé, Nouveau petit Larousse illustré dictionnaire encyclopédique, Librairie Larousse, Paris, 1958
ΔΓ 0651 / 005984

ΙΙΙ.1.3-4  

Imbs, Paul, Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIX et du XX siiècle, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1971
τόμ. 1 (ISBN 2-07-077001-X): 005962
τόμ. 2 (ISBN 2-07-077002-8): 005963
τόμ. 3 (ISBN 2-07-077003-6): 005964
τόμ. 4 (ISBN 2-07-077004-4): 005965
τόμ. 5 (ISBN 2-07-077005-2): 005966
τόμ. 6 (ISBN 2-07-077006-0): 005967
τόμ. 7 (ISBN 2-07-077007-9): 005968
τόμ. 8 (ISBN 2-07-077008-7): 005969
τόμ. 9 (ISBN 2-07-077009-5): 005970
τόμ. 10 (ISBN 2-07-077010-9): 005971
τόμ. 11 (ISBN 2-07-077011-7): 005972
τόμ. 12 (ISBN 2-07-077012-5): 005973
τόμ. 13 (ISBN 2-07-077013-3): 005974
τόμ. 14 (ISBN 2-07-077014-1): 005975

Bloch, Oscar, & Walther von Wartburg, Dictionnaire étymoligique de la langue française, Presse Universitaires de France,, 1932 (1994), ISBN 2-13-044065-7
005977

Dauzat, Albert, Dictionnaire étymologique de la langue française, Librairie Larousse, Paris, 1938
ΔΓ 0652 / 005987

Ménage, Gilles, Dictionnaire étymologique de la langue française (1750), Slatkine Reprints, Genève, 1973 [réimpression de l'édition de Paris, 170]
τόμ. 1: 005978
τόμ. 2: 005979

Atkins, Beryl T., Le Robert & Collins dictionnaire français-anglais & anglais-français Senior, 4. édition, Harper Collins Publishers, 1995, ISBN 0-06-275503-X
005976

Chevalley, Abel, & Marguerite Chaevalley, The concise Oxford French dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1934 (1958)
ΔΓ 0794 / 005986

Pradez, El., Dictionnaire de gallicismes le plus usités expliqués brièvement, illustrés par des exemples et accompagnés de leurs équivalents anglais et allemands, Payot, Paris, 1958
ΔΓ 0108 / 005985

Deak, Etienne, Dictionnaire d'américanismes; contenant les principaux termes américains avec leur équivalent exact en français, Editions du Dauphin, Paris, 1957
006022 / ΔΓ 1003

ΙΙΙ.1.5  

Battaglia, Salvatore, Grande dizionario della lingua italiana
τόμ. 1 (ISBN 8802015996
τόμ. 2 (ISBN 8802016003
τόμ. 3 (ISBN 8802016011
τόμ. 4 (ISBN 880201602X
τόμ. 5 (ISBN 8802016157
τόμ. 6 (ISBN 8802026165
τόμ. 7 (ISBN 8802026173
τόμ. 8 (ISBN 8802026181
τόμ. 9 (ISBN 8802023093
τόμ. 10 (ISBN 8802025673
τόμ. 11 (ISBN 8802036527
τόμ. 12 (ISBN 8802038104
τόμ. 13 (ISBN 8802040133
τόμ. 14 (ISBN 8802042128
τόμ. 15 (ISBN 880204385X
τόμ. 16 (ISBN 8802046174
τόμ. 17 (ISBN 8802048150
τόμ. 18 (ISBN 8802050481
τόμ. 19 (ISBN 8802053723

Zingarelli, Nicola, Lo Zingarelli 1994. Vocabolario della lingua italiana, 12. edizione, ISBN 88-08-12600-5
005990

Oxford & Paravia, Il dizionario inglese-italiano & italiano-inglese, Paravia, 2001, ISBN 0-19860437-8
005359 [Πύλη 9]

Orlando, Giuseppe, Dizionario italiano-inglese & inglese-italiano, Ccarlo Signorelli, Milano
005989/ ΔΓ 0791

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 22 edición, 2001, ISBN 84-2396814-6 (με CD-ROM)
τόμ. 1: 005980
τόμ. 2: 005981

Anaya, Diccionario primaria lengua española, Vox Educación, 2. edición, Barcelona, 2003, ISBN 84-8332-061-4
005982

Corominas, Joan, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 2. edición, Editorial Gredos, Madrid, 1967
ΔΓ 0653 / 005988

Galimberti Jarman, Beatriz, & Roy Russell (eds.), The Oxford Spanish dictionary. Spanish-English & English-Spanish, 3. edition, edited by Carol Styles Carvajal & Jane Horwood, Oxford University Press, 2003, ISBN 0-19-860475-0
005983

Collins, Spanish dictionary, Harper Resource, 20037, ISBN 84-253-3716-X
006059

ΙΙΙ.1.6  

Damourette, Jacques, & Edouard Pichon, Des mots à la pensée. Essai de grammaire de langue française, Editons D"Artey, Paris
τόμ. 1 (1911-1927): 005991 [Κόμβος]
τόμ. 2 (1911-1930): 005992 [Κόμβος]
τόμ. 3 (1911-1930): 005993 [Κόμβος]
τόμ. 4 (1911-1934): 005994 [Κόμβος]
τόμ. 5 (1911-1936): 005995 [Κόμβος]
τόμ. 6 (1911-1940): 005996 [Κόμβος]
τόμ. 7 (1911-1940): 005997 [Κόμβος]
τόμ. Compléments: 005998 [Κόμβος]

ΙΙΙ.2.1  

Cassidy, Frederic G., Dictionary of American Regional English, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Ma & London, 1985-1991
τόμ. 1 (ISBN 0-674-20511-1): 006002
τόμ. 2 (ISBN 0-674-20512-X): 006003

--, Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabbridges, William Benton, 1971-1976
τόμ. 1: 005999 / ΔΓ 0788
τόμ. 2: 006000 / ΔΓ 0786
τόμ. 3: 006001 / ΔΓ 0787

--, Webster's Seventh New College Dictionary. Based on Webster's Third New International Dictionary, G. & C. Merriam Company, Springfield, Ma., 1965
006005 / ΔΓ 0650

Barnhart, C. L. (ed.), The American College Dictionary, Random House, New York, 1959
006004 / ΔΓ 0649

Lyell, Thomas R. G., Slang, phrase and idiom in colloquial English and their use, The Hokuseido Press, Tokyo, 1931
006016 / ΔΓ 0479

Wentworth, Harold, & Stuart Berg Flexner (eds.), Dictionary of American Slang, Thomas Y. Crowell Company, New York
006017 / ΔΓ 0608

Collins, V. H., A second book of English idioms with explanations, Longmans, London, New York & Tokyo, 1958
006020 / ΔΓ 1022

Collins, V. H., A book of English idioms with explanations, Longmans, London, New York & Tokyo, 19583
006019 / ΔΓ 1023

Freeman, William, A concise dictionary of English idioms, The English Universities Press, London, 19522 (1960)
006021 / ΔΓ 1017

Whitford, Harold, & Robert J. Dixson, Handbook of American idioms and idiomatic usage, Regents Publishing Co., New York, 1953
006006 / ΔΓ 0789

Ayers, Donald M., English words from Latin and Greek Elements, University of Arizona Press, Tuscon, 1965
006007 / ΔΓ 0537

International Auxiliary Language Association, Interlingua-English. A dictionary of the international language, Storm Publishers, New York
006008 / ΔΓ 0795

Pfeffer, J. Allan, & Garland Cannon, German loanwords in English. An historical dictionary, Cambridge University Press, 1994, ISBN 0-521-40254-9
003395

Fowler, H. W., Modern English Usage, 2. edition revised by Ernest Gowers, Oxford University Press, Oxford & New York, 1965 (1996), ISBN 0-19-281389-7
006013

Fowler, H. W., Modern English Usage, Oxford, Clarendon Press, 1937 (1950)
006015 / DG 1042

Howard, Godfrey, The good English guide. English usage in the 1990s, Pan Maacmillan Publishers, London, ISBN 0-333-53867-6
006010

Horwill, H. W., A Dictionary of modern English usage, Oxford, Clarendon Press, 19442 (1958)
006014 / ΔΓ 1021

ΙΙΙ.2.2  

--, The Oxford English dictionary, 2 edition prepared by J. A. Simpson & E. S. C. Weiner, Clarendon Press, Oxford, 1989, ISBN 0-19-861186-2
τόμ. 1 : 006023
τόμ. 2 : 006024
τόμ. 3 : 006025
τόμ. 4 : 006026
τόμ. 5 : 006027
τόμ. 6 : 006028
τόμ. 7 : 006029
τόμ. 8 : 006030
τόμ. 9 : 006031
τόμ. 10 : 006032
τόμ. 11 : 006033
τόμ. 12 : 006034
τόμ. 13 : 006035
τόμ. 14 : 006036
τόμ. 15 : 006037
τόμ. 16 : 006038
τόμ. 17 : 006039
τόμ. 18 : 006040
τόμ. 19 : 006041
τόμ. 20 : 006042

ΙΙΙ.2.3  

Simpson, John, & Edmund Weiner (eds.), Oxford English dictionary additions series, volume 1, Clarendon Press, Oxford, 1993, ISBN 0-19-861292-3
006213

Simpson, John, & Edmund Weiner (eds.), Oxford English dictionary additions series, volume 2, Clarendon Press, Oxford, 1993, ISBN 0-19-861299-0
006050

Simpson, John (ed.), Oxford English dictionary additional series, volume 3, Oxford University Press, Oxford, 1997, ISBN 0-19-860027-5
006051

Knowles, Elizabeth, & Julia Elliott, The Oxford dictionary of new words, Oxford University Press, 1998, ISBN 0-19-860235-9
0062121

Little, William (ed.), The shorter Oxford English dictionary on historical principles, Oxford, Clarendon Press19443 (1968)
006062 / ΔΓ 0777

--, The new international Webster's comprehensive dictionary of the English language, Trident Press International, 1998, ISBN 1-888777796
006043

--, Longman dictionary of contemporary English, New edition, Longman, 1987, ISBN 0-582-84223-9
005638

Urdang, Laurence, The Oxford Thesaurus, Oxford University Press, 19972, ISBN 0-19-860005-4
006062 /Κόμβος

ΙΙΙ.2.4  

Götze.Alfred, Trübners Deutsches Wörterbuch, Walter de Gruyter, Berlin, 1939-1957 [ανατύπωση]
τόμ. 1: 006003 / ΔΓ 0520
τόμ. 2: 006004 / ΔΓ 0518
τόμ. 3: 006005 / ΔΓ 0517
τόμ. 4: 006006 / ΔΓ 0515
τόμ. 5: 006007 / ΔΓ 0519
τόμ. 6: 006008 / ΔΓ 0514
τόμ. 7: 006009 / ΔΓ 0513
τόμ. 8: 006010 / ΔΓ 0516

Schulz, Hans & Otto Basler, Deutches Fremdwörterbuch, Walter de Gruyter, 1913-1988
τόμ. 1: 006011
τόμ. 2: 006012
τόμ. 3: 006013
τόμ. 4: 006014
τόμ. 5: 006015
τόμ. 6: 006016
τόμ. 7: 006017

Pons, Basiswörterbuch . Deutsch als Fremdspäche, Ernst Klett International, Stuttgart, 1999, ISBN 3-12-517203-3
006020

Weis, Erwin, & Erich Weis, Schöffler-Weis Taschenwörterbuch der englischen und deutschen Sprache, Ernst Klett, Stuttgart
τόμ. 1: 006018 / ΔΓ 0790

Klatt, Edmund, & Wilhelm Moslé, Langenscheidts Taschenwörterbuch. Zweiter Teil: Deutsch-Englisch, Langenscheidts, Berlin, 1951
006019 / ΔΓ 0796

Schröer, Arnold, Englisches Handwörterbuch, Carl Winter, Heidelberg, 1937
τόμ. 1: 006022 / ΔΓ 0793
τόμ. 2: 006021 / ΔΓ 0792

ΙΙΙ.2.6  

Türk dil Kurumu Yayinlari-Sayi, Türkiye'de Halk Agzindan Derleme S;ozlügü, Ankara, 1961-1975
τόμ. 1: 006041 / ΔΓ 1662
τόμ. 2: 006042 / ΔΓ 1661
τόμ. 3: 006043 / ΔΓ 1660
τόμ. 4: 006044 / ΔΓ 1664
τόμ. 5: 006045 / ΔΓ 1659
τόμ. 6: 006046 / ΔΓ 1658
τόμ. 7: 006047 / ΔΓ 1665
τόμ. 8: 006048 / ΔΓ 1663

Alderson, A. D., & Iz Fahir, The concise Oxford Turkish dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1959, ISBN 0-19-864109-5
006023

Hony, H. C., A Turkish-English dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1947
006024 / ΔΓ XXXX

Thomson, H. M., New Turkish-English dictionary, Murray Ungar, New York
006030 / ΔΓ 0810

Fahrettin, Iskender, English-Turkish dictionary, Frederick Ungar, New York
006029 / ΔΓ 0797

Heuser, Fritz, & Hellmut Ritter, Heuser-Sekvet, Türkisch-deutsches Wörterbuch, Istanbul, 1942
αντ. 1: 006028 / ΔΓ 0894
αντ. 2: 003115 / ΔΓ 0869

Jansky, Herbert, Deutsch-türkisches Wörterbuch, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1961
006027 / ΔΓ 0779

Steuerwald, Karl, Deutsch-türkisches Wörterbuch, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1974
006026 / ΔΓ 0780

Wortabet, John, & Harvey Porter, English-Arabic & Arabic-English dictionary, Frederick Ungar, New York
006025 / ΔΓ 0798

Miroiu, Mihai, Romanian-English & English-Romanian dictionary, Hippocrene Books, New York, 1996, ISBN 0-7818-0444-2
006214 / Κόμβος

Steffanllari, Ilo, Hippocrene Practical Dictionary: Albanian-English & English Albanian, Hippocrene Books, New York, 1996, ISBN 0-7818-0419-1
006031 / Κόμβος

Mann, Stuart E., An English-Albanian dictionary, Cambridge University Press, 1957
006037 / ΔΓ 0811

Leotti, Angelo. Dizionario albanese-italiano, Istituto per l'Europa Orientale, Roma, 1938
006035 / ΔΓ 0648

Akhmanova, O. S. et al., Russian-English dictionary, Soviet Encyclopaedia, Moscow, 1971
006034 / ΔΓ 0812

Benson, Morton, An English-Serbocroatian dictionary, University of Pennsylvania Press, 1979
006032 / ΔΓ 0813

Benson, Morton, Serbocroatian-English dictionary, University of Pennsylvania Press
006210 / ΔΓ 0809

Uzicanin, Nikolina, Hippocrene Compact Dictionary: Bosnian-English & English Bosnian, Hippocrene Books, New York, 1996, ISBN 0-7818-0499-X
006033 / Κόμβος

Koneski, Blaze, Reznik na Makedonskiot jazik, Skopje, 1961-1965
τόμ. 1: 006038 / ΔΓ 1724
τόμ. 2: 006039 / ΔΓ 0898
τόμ. 3: 006040 / ΔΓ 0919

ΙΙΙ.X  

Akademija Nauk CCP, Slovar Russkogo yezika, XI-XVII, Moscow, 1975-19
τόμ. 1: 006050 / Δωρεά Κριαρά 0028
τόμ. 2: 006051 / Δωρεά Κριαρά 0021
τόμ. 3: 006052 / Δωρεά Κριαρά 0022
τόμ. 4: 006053 / Δωρεά Κριαρά 0025
τόμ. 5: 006054 / Δωρεά Κριαρά 0026
τόμ. 6: 006055 / Δωρεά Κριαρά 0027
τόμ. 7: 006056 / Δωρεά Κριαρά 0024
τόμ. 8: 006058 / Δωρεά Κριαρά 0023
τόμ. 9: 006059 / Δωρεά Κριαρά 0019
τόμ. 10: 006057 / Δωρεά Κριαρά 002ο
τόμ. 11: 006060 / Δωρεά Κριαρά 0014
τόμ. 12: 006061 / Δωρεά Κριαρά 0013
τόμ. 13: 006062 / Δωρεά Κριαρά 0015
τόμ. 14: 006064 / Δωρεά Κριαρά 0016
τόμ. 15: 006063 / Δωρεά Κριαρά 0017
τόμ. 16: 006065 / Δωρεά Κριαρά 0018

Unbegaun, B. O., Russian surnames, Oxford, Clarendon Press, 1972
006104 / ΔΓ: 0975

Rudnyc'kyj, J. B., An etymological dictionary of the Ukrainian language, vol. 1 (0/11), 2 revised edition, Ukrainian Free Academy of Sciences, Winnipeg, 1972
αντ. 1: 006092 / ΔΓ: 0808
αντ. 1 (άδετο): 006097 / ΔΓ: 4721

Rudnyc'kyj, J. B., An etymological dictionary of the Ukrainian language, vol. 2, Ukrainian Free Academy of Sciences, Winnipeg
part 2 (11): 006099 / ΔΓ 0038
part 2 (11) αντ. 1: 006155 / ΔΓ ΧΧΧΧ
part 2 (13) [1974]: 006158 / ΔΓ XXXX
part 4 (15) [1976] αντ. 1: 006100 / ΔΓ 0040
part 4 (15) [1976] αντ. 2: 006156 / ΔΓ ΧΧΧΧ
part 5 (16) [1977]: 006157 / ΔΓ 0039

Bogdan, F., Dictionary of Ukrainian surnames in Canada, Onomastic Commission of UVAN & Canadian Institute of Onomastic Sciences, Winnipeg, 1974
006140 / ΔΓ: 0034

Dawson, R. MarcG., Place names in Nova Scotia, [Ukrainian Free Academy of Sciences, Series: Onomastica, no. 19], Winnipeg, 1960
αντ. 1: 006134 / ΔΓ: 1754

Meredith Jones, C., Indian, Pseudo-Indian place names in the Canadian west, [Ukrainian Free Academy of Sciences, Series: Onomastica, no. 12], Winnipeg, 1956
αντ. 1: 006136 / ΔΓ: 1758

Rudnyckyj, J. B., Studies in onomastics II. Toponomy, [Ukrainian Free Academy of Sciences, Series: Onomastica, no. 15], Winnipeg, 1958
αντ. 1: 006133 / ΔΓ: 1761

Sydoruk, John P., Ideology of cyrillo-methodians and its origin, [Ukrainian Free Academy of Sciences, Series: Slavistica, no. 19], Winnipeg, 1954
αντ. 1: 006132 / ΔΓ: 1759

Velyhors'kyj, Ivan, The term and name Canada, [Ukrainian Free Academy of Sciences, Series: Onomastica, no. 10], Winnipeg, 1955
αντ. 1: 006135 / ΔΓ: 1757

Bulgarska Akademia na Naukite, Obraten reznik na savremenia bulgarski ezik, Sofia, 1975, Sofia, 1975
006091 / ΔΓ: 0802

Kovatsev, Nikolai, Toponimiata na Trojansko, Bulgarska Akademia na Naukite, Sofia, 1969
006109 / ΔΓ: 0974

Τομάσοβιτς, Μίρκο, & Αγορίτσα Τρύπα-Τομάσοβιτς, Σερβική γλώσσα. Εγχειρίδιο διδασκαλίας της σερβικής γλώσσας με γραμματική και συντακτικό, Αθήνα, 1998
006102 / Δωρεά

Koneski, Blaze, IstorijanaMakedonskiotjazik, Skopje, 1967
006078 / ΔΓ: 1622

Ανδριώτης, Νικόλαος Π., Το ομόσπονδο κράτος των Σκοπίων και η γλώσσα του, Τροχαλία, Αθήνα, 1992, ISBN 960-7022-10-6
006138

Andriotis, Nikolaos P., Der föderative Staat von Skoplje und seine Sprache, 2. Ausgabe, Athen, 1966
αντ. 1: 006130 / ΔΓ: 1723
αντ. 2: 006131 / ΔΓ: XXXX

Lunt, Horace G., Grammar of Macedonian literary language, Skopje, 1952
006114 / ΔΓ: 1727

Lunt, Horace G., The progressive palatalization of common Slavic, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, 1981
006113 / ΔΓ: 1657

Schaller, Helmut Wilhelm, Die Balkansprachen. Eine Einführung in die Balkanphilologie, Carl Winter, Heidelberg, 1975
006089 / ΔΓ: 1031

Beck, H.-G., & A. Schmaus (eds.), Beiträge zur Südosteuropa-forschung. Anlässlich des II. Internationalen Balakanologengresses in Athen, 1970, [Beiträge zur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients, Band X], Rudolf Trofenik, München, 1970
006087 / ΔΓ: 0600

--, Grazer und Münchener balkanologische Studien. I. Zweite Grazer Balkanologen-Tagung 1966, II. Münchener Studien zu Geschichte und Volkskunde [Beiträge zur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients, Band II], Rudolf Trofenik, München, 1967
006088 / ΔΓ: 0599

Rohlfs, Gerhard, Panorama delle lingue neolatine. Piccolo atlante linguistico pan-romanzo, [Tübinger Beiträge zur Linguistik, 283], Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1986
006123 / ΔΓ: XXXX

Rohlfs, Gerhard, Romanische Sprachgeographie. Geschichte und Grundlagen, Aspekte und Probleme mit dem Versuch eines Sprachatlas der romanischen Sprachen, C. H. Beck'sche, München, 1971
αντ. 1: 006107 / ΔΓ: 0469
αντ. 2: 006106 / ΔΓ: 0470

Rohlfs, Gerhard, Studien zur romanischen Namenkunde [Studia Onomastica Monacensia, band 1], Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, 1956
αντ. 1: 006115 / ΔΓ: 1653
αντ. 2: 006124 / ΔΓ: 0758

Rohlfs, Gerhard, An den Quellen der romanischen Sprachen. Vermischte Beiträge zur romanischen Sprachgeschichte und Volkskunde, Max Niemeyer, 1952
006112 / ΔΓ: 1651

Mihaescu, H., La langue latine dans le Sud-Est de l'Europe, Editura Academieie, Bucuresti, & Société d'Edition "Les Belles Lettres", Paris, 1978
006121 / ΔΓ: 0566

Vidos, B. E., Prestito, espansione e migrazione dei termini tecnici nelle lingue romanze e non romanze. Problemi, metodo e risultati, [ Biblioteca dell'Archivum Romanicum. Serie II: Linguistica, vol. 31], Leo S. Olschki, Roma, 1965
006116 / ΔΓ: 2209

Jucquois, Guy, & Bernard Devlamminc, Die Sprache 1 (1949)-20 (1974). Index des formes, Editions Peeters, Louvain, 1979
006086 / ΔΓ: 1616

Pellegrini, Giovan Battista, Gli arabismi nelle lingue neoalatine con speciale riguardo all'Italia, Paideia Editrice Brescia, 1972
τόμ. 1: 006067 / ΔΓ: 1546
τόμ. 2: 006066 / ΔΓ: 1547

--, Das romanische Element am Balkan. III. Grazer Balkanologen Tagung 1968 [Beiträge zur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients, VII. Band], Rudolf Trofenik, München, 1968
006080 / ΔΓ: 1702

Rohlfs, Gerhard, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fonetica, [traduzione], Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1966
006111 / ΔΓ: 0617

Dardano, Maurizio, & Pietro Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Zanichelli Editore, 1989, ISBN 88-08-10716-7
006108 / Δωρεά

Minniti-Γκώνια, Domenica, Storia della lingua italiana, Αθήνα, 2001
006105 / Δωρεά

Mencken, H. L., The American Language. An inquiry into the development of English in the United States, 4. edition, Alfred A. Knopf, New York, 1963
006125 / ΔΓ: 0984

Francis Nelson, W., The structure of American English, The Ronald Press, New York, 1958
006071 / ΔΓ: 0670

Nida, Eugene, A synopsis of English syntax, edited by Benjamin Elson [Linguistic Series, no. 4], University of Oklahoma, 1960
006072 / ΔΓ: 1624

Thorndike, Edward L., & Irving Lorge, The teacher's word book of 30.000 words, Columbia University, New York, 1944
006139 / ΔΓ: 1005

Allen, Harold B., The linguistic atlas of the Upper Midwest, University of Minnesota Press, 1973-1976
τόμ. 1: 006094 / ΔΓ: 0755
τόμ. 2: 006095 / ΔΓ: 0760
τόμ. 3: 006096 / ΔΓ: 0756

Ball, W. J., A practical guide to colloquial idiom, Longmans, London, New York & Toronto
αντ. 1: 006076 / ΔΓ: 0969

Ball, W. J., Selected texts of modern dialogue, Longmans, 1955
006070 / ΔΓ: 0966

Fitikides, T. J., Lessons in Greek-English translation, Book Two, Longmans, 1950
αντ. 1: 006069 / ΔΓ: 0729
αντ. 2: 006142 / ΔΓ: 0486

Fitikides, T. J., Lessons in Greek-English translation, Book Three, Longmans, 1950
αντ. 1: 006068 / ΔΓ: 0730
αντ. 2: 006141 / ΔΓ: 0728

Hotinger, Marie D., Brush up your English, J. M. Dent, London & Athens
006122 / ΔΓ: 0548

Καμπουρόπουλος, Γ. Γ., Γ. Ζ. Κυρτσώνης & Φ. Π. Φλωρίδης, Συλλογή πρωτοτύπων φράσεων και αποσπασμάτων εξ έργων Ελλήνων συγγραφέων προς μετάφρασιν εις την αγγλικήν, 1951
006093 / ΔΓ: 0637

Αλεξιάδης, Κάρολος, Εισαγωγή στη γερμανική γραμματική, τχ. 502, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
006084 / Δωρεά

Décsy, Gyula, Annemarie v. Gabain & Wolfgang Veenker (eds.), Radloff. Index der deutchen Bedeutungen [Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica], Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1969-1972
τχ. 1: 006151 / Δωρεά Κριαρά 0251
τχ. 2: 006152 / Δωρεά Κριαρά 0253
τχ. 3: 006153 / Δωρεά Κριαρά 0252
τχ. 4: 006154 / Δωρεά Κριαρά 0254

Holtus, Günther, & Michael Metzeltin (eds.), Linguistica e dialettologia veneta. Studi offerti a Manlio Cortelazzo dai colleghi stranieri, [Tübinger Beiträge zur Linguistik, 225], Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1983
006915 / ΔΓ 1605

García Mouton, Pilar, Lenguas y dialectos de España, Arco/Libros, Madrid, 1996 (2. έκδοση), ISBN 84-7635-164-X
[φωτοτυπημένο]
006956

Wilbur, Terence H., Prolegomena to a grammar of Basque, [Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science. Series IV: Current Issues in Linguistic Theory, vol. 8], John Benjamins, Amsterdam, 1979
006119 / ΔΓ: 1656

Rohlfs, Gerhard, Rätoromanisch. Die Sonderstellung des Rätoromanischen zwischen Italienisch und Französisch. Eine kulturgeschichtliche und linguistische Einführung, C. H. Beck'sche, München
006081 / ΔΓ: 0488

Rohlfs, Gerhard, Die rumänische Sprache in ihrer sprachgeographischen Beziehung zu den anderen romanischen Sprachen, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, 1980 [Heft 1]
006073 / ΔΓ: 1768

Wendt, Heinz F., Die türkischen Elemente im Rümanischen, [Berliner Byzantinische Arbeiten, Band 12], Akademie Verlag, Berlin, 1960
006103 / ΔΓ: 0268

Haebler, Calus, Grammatik der albanischen Mundart von Salamis, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1965
006074 / ΔΓ: 1766

Haarmann, Harald, Der lateinische Lehnwortschatz im Albanischen, [Hamburger Philologische Studien 19], Helmut Buske Verlag, Hamburg
006117 / ΔΓ 0032

World Council of Churches & United States Escape Program, Vocabulary English-Albanian
006147 / ΔΓ: 1678

Αντωνιάδης, Ευάγγελος, Το πρόβλημα της γλώσσης του Ιησού, Αθήνα, 1933
006118 / ΔΓ: 0048

Lewis, G. L., Turkish grammar, Oxford, Clarendon Press, 1967 [1978]
006098 / ΔΓ: 0228

Underhill, Robert, Turkish grammar, The MIT Press, 1976
006079 / ΔΓ: 0962

Ferguson, Charles, Damascus Arabic, Center for Applied Linguistics, Washington D.C., 1961
006090 / ΔΓ: 1491