Το Πρόγραμμα της Ενδογλωσσικής Μετάφρασης υποστηρίζει το έργο των διδασκόντων την αρχαιοελληνική γλώσσα και γραμματεία στο Λύκειο και επιχειρεί να αναδείξει τη μεταφραστική διαδικασία σε γόνιμο συντελεστή γλωσσομάθειας και αρχαιογνωσίας. Ειδικότερα, στοχεύει:

  • Στην αποκατάσταση της σημασίας που έχει η ενδογλωσσική μετάφραση ως κρίσιμος συντελεστής επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο χρονικά απόμακρους, συγκλίνοντες και αποκλίνοντες, πολιτισμούς.

  • Στην πολύπλευρη κατάρτιση των φιλολόγων γύρω από θεωρητικά, ιστορικά και πρακτικά ζητήματα της ενδογλωσσικής μετάφρασης, με τη βοήθεια του κατάλληλου, επιστημονικώς κατοχυρωμένου, βιβλιογραφικού υλικού.
  • Στην άμεση ενίσχυση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, μέσω εναλλακτικών μεταφραστικών παραδειγμάτων και συστηματικών διδακτικών προτάσεων.