Επισημαίνονται τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διδακτική και εξεταστική πρακτική στη σχολική μετάφραση, ειδικότερα όσα σχετίζονται με: τη διαίρεση των αρχαιοελληνικών κειμένων σε "άγνωστα" και "γνωστά" και τους διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας και εξέτασης της μετάφρασής τους στο πλαίσιο των μαθημάτων της Αρχαίας ελληνικής "θεματογραφίας" και της Αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Επίσης, στα μεταφραστικά δείγματα σχολιάζονται τα λάθη στα οποία οδηγούν τόσο η αντανάκλαση του φιλολογικού ή λογοτεχνικού τύπου μετάφρασης στη σχολική μετάφραση όσο και οι διακρίσεις ανάμεσα σε λογοτεχνική-καθημερινή γλώσσα, σε φυσική-τεχνητή γλώσσα, κλπ.