ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

-

363

Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας

3

Σ. Καμαρούδης, Επ. καθηγητής

 

Σύντομη περιγραφή:

 

Το μάθημα "Διδακτική της Μητρικής Γλώσσας" διακρίνεται σε δύο μέρη, ως εξής:

Α) Το θεωρητικό μέρος, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Βιβλιογραφική ενημέρωση για τη Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας.

 • Αναγκαιότητα και σκοποί του μαθήματος.

 • Ιστορική εξέλιξη του μαθήματος

 • Ψυχολογικές προϋποθέσεις του μαθητή/τριας.

 • Αναλυτικό πρόγραμμα, στόχοι και περιεχόμενα, σχολικά εγχειρίδια κατά τάξη.

 • Μέθοδοι διδασκαλίας (διάρθρωση της διδασκαλίας, μορφές εργασίας και επικοινωνίας).

 • Μέσα διδασκαλίας του μαθήματος και χρήση τους.

 • Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών και έλεγχος αποτελεσμάτων της διδασκαλίας.

 • Παρατήρηση και ανάλυση μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών.

 

Β) Πρακτικό μέρος (σχεδιασμός, διεξαγωγή και ανάλυση-αξιολόγηση διδασκαλίας).

Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει:

 1. Δειγματική διδασκαλία του αποσπασμένου δασκάλου.

 2. Παρουσίαση του σχεδιασμού της διδασκαλίας. Ο αποσπασμένος δάσκαλος παρουσιάζει στους φοιτητές στη Σχολή το σχεδιασμό μια προγραμματισμένης δραστηριότητας, τον οποίο έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή και αφού έχει γνωρίσει την τάξη στην οποία θα διδάξει.

 3. Διεξαγωγή της διδασκαλίας. Ο αποσπασμένος δάσκαλος διδάσκει την ενότητα στο σχολείο και τον παρακολουθούν οι φοιτητές και ο υπεύθυνος καθηγητής. Η διδασκαλία μαγνητοσκοπείται. Πριν από τη δειγματική διδασκαλία έχει διδάξει ο αποσπασμένος δάσκαλος τις δύο τουλάχιστον προηγούμενες ενότητες.

 4. Ανάλυση-αξιολόγηση διδασκαλίας. Ακολουθεί η ανάλυση της διδασκαλίας στη Σχολή από τον ίδιο τον αποσπασμένο δάσκαλο και τον υπεύθυνο καθηγητή. (Η βιντεοκασέτα προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες ανάλυσης της διδασκαλίας).

 5. Διδασκαλίες των φοιτητών
 

α) Σχεδιασμός της διδασκαλίας.

Ο φοιτητής σχεδιάζει μόνος του μια διδακτική ενότητα. Για το σκοπό αυτό επισκέπτεται το σχολείο στο οποίο θα διδάξει. Γνωρίζει τους μαθητές και το δάσκαλο. Παρακολουθεί τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας (δύο τουλάχιστον διδακτικές ώρες και αν είναι δυνατόν την τελευταία ενότητα πριν από αυτήν που θα διδάξει ο ίδιος). Συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες που θα χρειαστούν για το σχεδιασμό της διδασκαλίας του (γνωστικό επίπεδο των μαθητών και περιπτώσεις παιδιών που έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο μάθημα αυτό, στιλ μάθησης και διδασκαλίας, μέσα διδασκαλίας της τάξης ή του σχολείου για τη συγκεκριμένη ενότητα κ.ά.). Αφού καθορίσει σε συνεργασία με με το δάσκαλο την ενότητα που θα διδάξει, επιλέγει και διατυπώνει τους στόχους, προετοιμάζεται ως προς το περιεχόμενο της ενότητας, κάνει τις μεθοδολογικές επιλογές του, ετοιμάζει το υλικό, διαρθρώνει τη διδασκαλία.

Για το σχεδιασμό της διδασκαλίας ο φοιτητής χρησιμοποιεί τις οδηγίες και το υπόδειγμα σχεδιασμού διδασκαλίας που δίδεται από τους υπεύθυνους του μαθήματος.

β) Παρουσίαση του σχεδιασμού.

Ο φοιτητής παρουσιάζει το σχεδιασμό στον υπεύθυνο αποσπασμένο δάσκαλο και τον συζητά μαζί του, ενδεχομένως τον τροποποιεί ή και τον συμπληρώνει, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του για τη διδασκαλία.

γ) Διεξαγωγή της διδασκαλίας.

Ο φοιτητής διδάσκει την ενότητα στο σχολείο. Τον παρακολουθούν συμφοιτητές της ομάδας του, ο υπεύθυνος δάσκαλος (εάν είναι εφικτό ολόκληρη την ώρα) και ο αρμόδιος καθηγητής. Όταν κρίνεται αναγκαίο γίνεται μαγνητοσκόπηση της διδασκαλίας.

δ) Ανάλυση-αξιολόγηση της διδασκαλίας.

Ακολουθεί η ανάλυση και αξιολόγηση της διδασκαλίας του φοιτητή στη Σχολή από τον ίδιο, στου συμφοιτητές του που τον παρακολούθησαν, τον αποσπασμένο δάσκαλο και τον υπεύθυνο καθηγητή. Η ανάλυση γίνεται διαφοροποιημένα ως προς τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μέθοδο, τα υλικά και τα μέσα διδασκαλίας κ.τ.λ.

ε) Αξιολόγηση του μαθήματος.

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας λειτουργεί μεταπτυχιακο πρόγραμμα με τις εξής δύο κατευθύνσεις:

  1. Σχολική Παιδαγωγική - Διδακτική Μεθοδολογία
  2. Ανθρωπιστικές Σπουδές (Ιστορία - Γλώσσα - Πολιτισμός)

Πληροφορίες μπορείτε να έχετε στα τηλέφωνα 2310991019 και 2385022471 ή αποστέλλοντας e-mail στο xkonstantinitis@uowm.gr

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://www.auth.gr/eled-fl/metaptyxiako.htm

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Υποβολή αιτήσεων Σεπτέμβριος 2004

Εξετάσεις

Οκτώβριος 2004

 

Η επιλογή κατεύθυνσης από τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος γίνεται στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών. Τα διδασκόμενα αντικείμενα της κατεύθυνσης με τίτλο "Ανθρωπιστικές Σπουδές" σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της ως μητρικής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τίτλοι «σύγχρονες προσεγγίζεις της γλώσσας» και «πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας».

Στη σελίδα είναι διαθέσιμη η προκήρυξη (για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 ισχύει η προκήρυξη του 2003-2004) που περιέχει πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις γραπτές εξετάσεις (ύλη και ενδεικτική βιβλιογραφία)

Από τις υπόλοιπες επιλογές της ιστοσελίδας μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο μεταπτυχιακές σπουδές, τον αριθμό εισαγομένων φοιτητών καθώς και το πρόγραμμα όλων των διδασκόμενων μαθημάτων.


Μεταφορά ένα επίπεδο πιο πάνω