ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

-

360

Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας

3

Σ. Χατζησαββίδης, Αν. καθηγητής

 

Σύντομη περιγραφή:

Το μάθημα "Διδακτική της Μητρικής Γλώσσας" διακρίνεται σε δύο μέρη, ως εξής:

Α) Το θεωρητικό μέρος, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Βιβλιογραφική ενημέρωση για τη Διδακτική της Μητρικής Γλώσσας.

 • Αναγκαιότητα και σκοποί.

 • Ψυχολογικές προϋποθέσεις του νηπίου.

 • Αναλυτικό πρόγραμμα, στόχοι και περιεχόμενα.

 • Μέθοδοι διδασκαλίας.

 • Υλικά και μέσα διδασκαλίας.

 • Τρόποι ελέγχου αποτελεσμάτων της διδασκαλίας.

 • Παρατήρηση και ανάλυση μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών.
 

Β) Πρακτικό μέρος (σχεδιασμός, διεξαγωγή και ανάλυση-αξιολόγηση διδασκαλίας).

Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει:

 1. Δειγματική διδασκαλία του αποσπασμένου νηπιαγωγού.

 2. Παρουσίαση του σχεδιασμού της διδασκαλίας. Ο αποσπασμένος νηπιαγωγός παρουσιάζει στους φοιτητές στη Σχολή το σχεδιασμό μια προγραμματισμένης δραστηριότητας, τον οποίο έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή και αφού έχει γνωρίσει την τάξη στην οποία θα διδάξει.

 3. Διεξαγωγή της διδασκαλίας. Ο αποσπασμένος νηπιαγωγός διδάσκει την ενότητα στο νηπιαγωγείο και τον παρακολουθούν οι φοιτητές και ο υπεύθυνος καθηγητής. Η διδασκαλία μαγνητοσκοπείται. Πριν από τη δειγματική διδασκαλία έχει διδάξει τις δύο τουλάχιστον προηγούμενες ενότητες.

 4. Ανάλυση-αξιολόγηση διδασκαλίας. Ακολουθεί η ανάλυση της διδασκαλίας στη Σχολή από τον/την ίδιο και τον υπεύθυνο καθηγητή. (Η βιντεοκασέτα προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες ανάλυσης της διδασκαλίας).

 5. Διδασκαλίες των φοιτητών

  α) Σχεδιασμός της διδασκαλίας.

  Ο φοιτητής σχεδιάζει μόνος του μια διδασκαλία. Για το σκοπό αυτό επισκέπτεται το νηπιαγωγείο στο οποίο θα διδάξει. Γνωρίζει τα νήπια και τη νηπιαγωγό. Παρακολουθεί τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας (δύο τουλάχιστον φορές και αν είναι δυνατόν την τελευταία ενότητα πριν από αυτήν που θα διδάξει ο ίδιος). Συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες που θα χρειαστούν για το σχεδιασμό της διδασκαλίας. Καθορίζει μαζί με τη νηπιαγωγό την ενότητα που θα διδάξει. Επιλέγει και διατυπώνει τους στόχους, προετοιμάζεται ως προς το περιεχόμενο της ενότητας, κάνει τις μεθοδολογικές επιλογές του, ετοιμάζει το υλικό, διαρθρώνει τη διδασκαλία.

  Για το σχεδιασμό της διδασκαλίας ο φοιτητής χρησιμοποιεί τις οδηγίες και το υπόδειγμα σχεδιασμού διδασκαλίας που δίδεται από τους υπεύθυνους του μαθήματος.

  β) Παρουσίαση του σχεδιασμού.

  Ο φοιτητής παρουσιάζει το σχεδιασμό στον υπεύθυνο αποσπασμένο νηπιαγωγό και τον συζητά μαζί του, ενδεχομένως τον τροποποιεί ή και τον συμπληρώνει, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του για τη διδασκαλία.

  γ) Διεξαγωγή της διδασκαλίας.

  Ο φοιτητής διδάσκει την ενότητα στο νηπιαγωγείο. Τον παρακολουθούν συμφοιτητές της ομάδας του, ο υπεύθυνος νηπιαγωγός και ο αρμόδιος καθηγητής. Όταν κρίνεται αναγκαίο γίνεται μαγνητοσκόπηση της διδασκαλίας.

  δ) Ανάλυση-αξιολόγηση της διδασκαλίας.

  Ακολουθεί η ανάλυση και αξιολόγηση της διδασκαλίας του φοιτητή στη Σχολή από τον ίδιο, στου συμφοιτητές του που τον παρακολούθησαν, τον αποσπασμένο νηπιαγωγό και τον υπεύθυνο καθηγητή. Η ανάλυση γίνεται διαφοροποιημένα ως προς τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μέθοδο, τα υλικά και τα μέσα διδασκαλίας κ.τ.λ.

  ε) Αξιολόγηση του μαθήματος.


Μεταφορά ένα επίπεδο πιο πάνω