ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ


ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος ΜαΘήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

-
ΕΠΑ 322
Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας
4
-
-
ΕΠΑ 422
Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ
3
-
-
ΕΠΑ 423
Εισαγωγή στην εκμάθηση της πρώτης γλώσσας
3
-

 

EΠA 322 Διδακτική της Eλληνικής Γλώσσας


Iστορική επισκόπηση των προσεγγίσεων του γλωσσικού μαθήματος. Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή και πρόσληψη γλωσσικών      μηνυμάτων. Eνιαία αντίκριση και λειτουργική χρήση της γλώσσας. Γλωσσολογικές θεωρίες και διδασκαλία της γλώσσας (ιδιαίτερη έμφαση           δίνεται στις κοινωνιογλωσσικές και ψυχογλωσσικές θεωρίες). Oι διάφοροι  τομείς του γλωσσικού μαθήματος (διαπλοκή και αλληλεπενέργεια των τομέων αυτών στην κατανόηση και την παραγωγή λόγου). Ένταξη της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στο μοντέλο της επικοινωνιακής προσέγγισης. Γνωριμία και κριτική των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας που ισχύουν σήμερα στο δημοτικό σχολείο.Eφαρμογή γενικών διδακτικών αρχών κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού  μαθήματος. Tρόποι αξιολόγησης και τρόποι προσφοράς επανορθωτικής  εργασίας.


ΕΠΑ 422 Διδακτική της Eλληνικής Γλώσσας ΙΙ


Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε βασικές δομικές αρχές της ελληνικής γλώσσας στο φωνητικό/φωνολογικό, στο μορφολογικό και στο συντακτικό επίπεδο.  Σε πρώτο επίπεδο θα αναλύσουμε τη φωνητική/φωνολογική δομή της γλώσσας (φωνήματα και αλλόφωνα, συλλαβική δομή, τονισμός, επιτονισμός).  Σε δεύτερο επίπεδο θα εξετάσουμε τη μορφολογική δομή του ονοματικού και του ρηματικού συστήματος και φαινόμενα όπως η παραγωγή και η πολυσυνθετικότητα.  Σε τρίτο επίπεδο θα εξετάσουμε τη συντακτική δομή της ελληνικής γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση σε φαινόμενα όπως η παράλειψη του αντωνυμικού υποκειμένου, η σειρά των όρων, η     θέση των στοιχείων wh- και η προαιρετικότητα των εγκλιτικών αντωνυμιών.  Στο ιστορικό επίπεδο θα εξετάσουμε την διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας.  Θα εξετάσουμε επίσης κοινωνιογλωσσικές έννοιες όπως η διμορφία και η διαφορά γλώσσας και διαλέκτου.  Ο βασικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει στην μελλοντική παιδαγωγό τον απαραίτητο θεωρητικό εξοπλισμό ώστε να  αντιμετωπίσει επιτυχώς πρακτικά προβλήματα διδακτική της ελληνικής ως πρώτης γλώσσας.


ΕΠΑ 423 Εισαγωγή στην εκμάθηση της πρώτης γλώσσας


Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση των διαδικασιών κατάκτησης (acquisition) της πρώτης γλώσσας στα πλαίσια του θεωρητικού προτύπου της Τσομσκιανής γλωσσολογίας.  Θα εξετάσουμε την υπόθεση της καθολικής γραμματικής και την έννοια της παραμετροποίησης και την εφαρμογή των εννοιών αυτών στο προσδιορισμό και την ανάλυση των σταδίων εξέλιξης της πρώτης γλώσσας, με έμφαση στην κατάκτηση της ελληνικής αλλά και με συγκριτική μελέτη δεδομένων από άλλες γλώσσες.  Θα εξετάσουμε επίσης το φαινόμενο της διγλωσσίας στη   παιδική ηλικία και τις επιπτώσεις του στην γλωσσική κατάκτηση και στην  εκπαιδευτική πράξη.