Μορφολογία

O κλάδος της γλωσσολογίας που μελετά τις σχέσεις των μορφημάτων μιας γλώσσας μεταξύ τους, στο πλαίσιο της λέξης. Διακρίνεται σε κλιτική μορφολογία, όταν περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους με τους οποίους εμφανίζεται μια λέξη μέσα στον λόγο, και σε παραγωγική μορφολογία, όταν περιγράφει τις διαδικασίες σχηματισμού νέων λέξεων με βάση τα παραγωγικά στοιχεία μιας γλώσσας (λεξικά και παραγωγικά μορφήματα, μηχανισμούς σύνθεσης κλπ.).

Παραπομπές:μόρφημα,λέξη, σύνθεση

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του M