Νόημα

 

Βλ. σημαινόμενο, σημασία, σημασιολογία

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του N