Ρ

Ρινικά ή έρρινα σύμφωνα

Pυθμιστική / περιγραφική γραμματική