Συνταγματικές σχέσεις

Οι σχέσεις που συνάπτουν οι γλωσσικές μονάδες διατασσόμενες στον λόγο, σχέσεις δηλαδή μιας μονάδας με τα γλωσσικά της συμφραζόμενα, με ό,τι προηγείται και ό,τι έπεται·γι' αυτό και σχέσεις εν τη παρουσία. Π.χ. Η λέξη Γιάννης στο σύνταγμα -στην ακολουθία- Ο Γιάννης τρέχει βρίσκεται σε συνταγματική σχέση με το ο που προηγείται και το τρέχει που έπεται.

Παραπομπές: παραδειγματικές σχέσεις

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Σ