Θέμα : "Προσέγγιση του επιστημονικού λόγου"
"Έκφραση-Έκθεση" Γ΄ Λυκείου
Ενότητα "Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο "

Α.Αυδή


Αξιολόγηση των επιχειρημάτων Ι
Ανασκευή επιχειρήματος μέσα στο ίδιο το κείμενο
Πειθώ, Έκφραση -Έκθεση Γ΄ Λυκείου

Κυριακή Αδαλόγλου


Αξιολόγηση των επιχειρημάτων ΙΙ
Αντικρουόμενες απόψεις σε διαφορετικά κείμενα
Πειθώ, Έκφραση -Έκθεση Γ΄ Λυκείου

Κυριακή Αδαλόγλου


"Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο"
"Εκφραση-Εκθεση" Γ' Λυκείου

Ελένη Λόππα