Περιεχόμενα Διδακτικών Δοκιμών
   
  Ενότητες Α' Λυκείου
  Ο λόγος
  Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
  Περιγραφή
  Αφήγηση
     
  Ενότητες Β' Λυκείου
  Η είδηση
  Σημειώσεις - περίληψη
  Παρουσίαση - κριτική
  Αυτοβιογραφικό σημείωμα
 
  Ενότητες Γ' Λυκείου
    Ερευνητική εργασία
    Δοκίμιο
    Πειθώ
   
  Ενότητες Α'-Β'-Γ' Λυκείου
    Έρευνα
    Ομαδικές εργασίες
    Δοκίμιο - προφορικός λόγος
    Γραπτή έκφραση