Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με τη θεωρία της γλώσσας, διασαφηνίζοντας έννοιες της γλωσσολογικής επιστήμης στις οποίες γίνεται αναφορά στα διδακτικά εγχειρίδια  του Λυκείου και του Γυμνασίου, και προτείνονται σχέδια μαθημάτων από την ομάδα συγγραφής των διδακτικών βιβλίων του Λυκείου.