Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βασικές έννοιες που συνδέονται με την πραγμάτωση του λόγου πάνω από το επίπεδο της γραμματικής πρότασης. Καταρχήν, αντιδιαστέλλεται το κείμενο-προϊόν [text], όπως μας είναι γνωστό από τη φιλολογική παράδοση του γραπτού λόγου, προς το κείμενο-διαδικασία, που συνήθως χαρακτηρίζεται ως λόγος [discourse], έννοια που υπονοεί το σύνολο των παραγόντων οι οποίοι συμπράττουν στην οικοδόμηση ενός «μηνύματος» συνεκτικού και με αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Στη συνέχεια, διευκρινίζονται οι όροι επίπεδο ύφους [register] και γένος λόγου [genre], που είναι απαραίτητοι για τη μελέτη κάθε ποικιλίας κειμένου (προφορικού-γραπτού, μονολογικού-συνομιλιακού)· τέλος, προτείνεται μια ταξινόμηση των γενών λόγου και των ειδών κειμένου, προσανατολισμένη στις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος 'Εκφραση - 'Εκθεση.