Πρόκειται για σώμα εξήντα περίπου κειμένων, τα οποία προσεγγίζουν τις πολλαπλές όψεις του φαινομένου γλώσσα. Τα κείμενα του Οδηγού πλαισιώνονται από άλλα συμπληρωματικά κείμενα, τα οποία είτε περιέχουν  επεξηγηματικά σχόλια σε επιμέρους σημεία είτε αποτελούν επιλεγμένα τμήματα της βιβλιογραφίας, με στόχο να εμπλουτίσουν το προσφερόμενο υλικό και να δώσουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να εμβαθύνει περισσότερο σε περιοχές του ενδιαφέροντός του. Επίσης, έχει προβλεφθεί η σύνδεση με το Λεξικό Όρων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επεξηγήσεων σε σχέση με τους όρους που  χρησιμοποιούνται στα κείμενα αυτά.