Επιπλέον Πληροφορίες

Bugarski, R. 1999. Eθνικισμός και γλώσσα: Μια βαλκανική εμπειρία. Στο"Iσχυρές" και "ασθενείς" γλώσσες στην Eυρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 1997), επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 599-608. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας, σελ. 605-606.
Saussure, F. De 1979. Mαθήματα γενικής γλωσσολογίας. Mτφρ. Φ. Δ. Aποστολόπουλος. Aθήνα: Παπαζήσης, σελ. 99-104.