Βιβλιογραφία

 

AITCΗISON, J. 1996. The Seeds of Speech. Language Origin and Evolution. Cambridge: Cambridge University Press.

 

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π. 1982. Η καταγωγή του συμβόλου. Στο Θεωρία της γλώσσας, επιμ. Π. Δρακόπουλος, 7-30. Αθήνα: Imago.

 

ΚΑΤΗ, Δ. 2001. Η ανάπτυξη της γλώσσας. Στο Χριστιδης 2001, 94-101.

 

ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. 1995. Εγκέφαλος, συνείδηση και συμπεριφορά. Αθήνα: Εξάντας/ Τρίαψις Λόγος.

 

ΚΟΥΒΕΛΑΣ, Η. 2001. Εγκέφαλος και γλώσσα. Στο ΧΡΙΣΤΙΔΗς 2001, 62-67.

 

ΚΩΤΣΑΚΗΣ, Κ. 2001. Τα εργαλεία του ανθρώπου και η γλώσσα. Στο ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 2001, 87-93.

 

LEROI-GOURHAN, A. 1964. La geste et la parole. Παρίσι: Michel.

 

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Μ. 1963. Η αρχή της γλώσσας και η φροϊδιανή ψυχολογία. Στο 'Απαντα, 2ος τόμ., 22-32. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ['Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].

 

ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗΣ, Σ. 2001. Η γέννηση της γλώσσας. Στο Χριστιδης 2001, 77-86, όπου και εκτενέστατη βιβλιογραφία για το θέμα.

 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ, Γ. 1984. 'Εξι μελέτες για τον λόγο. Αθήνα: 'Υψιλον.

 

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, Α.-Φ., επιμ. 2001. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ['Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].