Βιβλιογραφία

1. Διαφορετικές θεωρίες/ προσεγγίσεις της ανάπτυξης της γλώσσας και γενικά ευρήματα

ΚΑΤΗ, Δ. Υπό έκδοση. Ανάπτυξη της γλώσσας. Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, επιμ. Α. Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής γλώσσας & Ινστιτούτο νεοελληνικών Σπουδών.

ΚΑΤΗ, Δ. 1992. Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Κεφ. 1, Ιστορική ανασκόπηση του κλάδου και 2, Θεωρητικά ζητήματα της μάθησης της γλώσσας. Αθήνα: Οδυσσέας.

ΚΑΤΗ, Δ. 1989. Γλωσσική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

MILLER, G. 1995. Γλώσσα και ομιλία. Κεφ. 10, Η απόκτηση της γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.

ΠΗΤΑ, Ρ. 1998. Ψυχολογία της γλώσσας. Kεφ. 4, O παιδικός λόγος, ειδικά σσ. 125-133, Ερμηνευτικά μοντέλα της ανάπτυξης της γλώσσας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΠΟΡΠΟΔΑΣ, Κ. 1984. Εισαγωγή στην ψυχολογία της γλώσσας. Ρόλος και μάθηση της γλώσσας. Κεφ. 3, Ερμηνεία της γλωσσικής μάθησης. Αθήνα.

SLOBIN, D. 1992. Παιδιά και γλώσσα: Τα παιδιά μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο σ' όλο τον κόσμο. Στο Κείμενα εξελικτικής ψυχολογίας, 1ος τόμ. Γλώσσα, επιμ. Σ. Boσνιάδου. Αθήνα: Gutenberg.

2. Φωνολογική ανάπτυξη

ΚΑΤΗ, Δ. 1991. Φωνολογική Ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΚΑΤΗ, Δ. 1992. Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Κεφ. 3, Η κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος. Αθήνα: Οδυσσέας.

3. Ανάπτυξη γραμματικής

ΚΑΤΗ, Δ. 1989. Γραμματική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΚΑΤΗ, Δ. 1990. Μορφολογική γλωσσική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΚΑΤΗ, Δ. 1992α. Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Κεφ. 4, Η κατάκτηση της γραμματικής. Αθήνα: Οδυσσέας.

ΚΑΤΗ, Δ. 1992β. Θεωρητικά ζητήματα της κατάκτησης της γλώσσας από το παιδί: Συμβολή δεδομένων από την ελληνική γλώσσα. Στο Πρόοδος στην αναπτυξιακή ψυχολογία των πρώτων χρόνων, επιμ. Γ. Κουγιουμουτζάκης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

4. Σημασιολογική ανάπτυξη

ΚΑΤΗ, Δ. 1992. Σημασιολογική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΚΑΤΗ, Δ.1992. Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Κεφ. 5, Η κατάκτηση των σημασιολογικών γνώσεων. Αθήνα: Οδυσσέας.

CLARK, E. 1992. Η κατασκευή ενός λεξιλογίου: Λέξεις για αντικείμενα, πράξεις και σχέσεις. Στο Κείμενα εξελικτικής ψυχολογίας, 1ος τόμ. Γλώσσα, επιμ. Σ. Boσνιάδου. Αθήνα: Gutenberg.

5. Ανάπτυξη ικανοτήτων λόγου

ΚΑΤΗ, Δ. 1992. Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Κεφ. 6, Η ανάπτυξη πραγματολογικών, κειμενικών και κοινωνιογλωσσικών ικανοτήτων· κεφ. 7, Επικοινωνιακές ικανότητες και εκπαίδευση: γνωστικές και κοινωνικές διαστάσεις. Αθήνα: Οδυσσέας.

6. Aνάπτυξη αφηγηματικών ικανοτήτων

STEIN, N. 1992. Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να λένε ιστορίες. Στο Κείμενα εξελικτικής ψυχολογίας, 1ος τόμ., Γλώσσα, επιμ. Σ. Boσνιάδου. Αθήνα: Gutenberg.