Βιβλιογραφία

 

AΛΤΟΥΣΕΡ, Λ. 1983. Φρόυντ και Λακάν. Στο Θέσεις, 17-35. Αθήνα: Θεμέλιο.

 

ΑRRIVÉ, M. 1992. Linguistics and Psychoanalysis. Freud, Saussure, Hjelmslev, Lacan and Others. Μτφρ. από τα γαλλικά J. Leader. Amsterdam &Φιλαδέλφεια: Benjamins.

 

ΒΕΝVΕΝΙSΤΕ, É. 1966. Problèmes de linguistique générale, 1ος τόμ. Παρίσι: Gallimard.

 

BRONKART, J. P. 1977. Théories du langage. Une introduction critique. Λιέγη: Mardaga.

 

DIATKINE, G. 1997. Jacques Lacan. Παρίσι: PUF.

 

DOR, J. 1994. Εισαγωγή στην ανάγνωση του Λακάν. 1ος τομ., Το ασυνείδητο δομημένο σαν γλώσσα. Μτφρ. Ι. Μποτουροπούλου. Αθήνα: Πλέθρον.

 

FΑΙΝ M. 1984. Introduction. Στο Langages (IIes Rencontres psychanalytiques d'Aix en Provence, 1983), 9-17. Παρίσι: Les Belles Lettres.

 

FREUD, S. [1905] 1953. Le mot d' espirit et ses rapports avec l' inconcient. Παρίσι: Gallimard.

 

FREUD, S. [1911] 1984. Formulations on the principles of mental functioning. Στο On Metapsychology: The theοry of Psychoanalysis, 35-44. The Pelican Freud Library 11. Middlessex & Νέα Υόρκη: Penguin Books.

 

ΦΡΟΥΝΤ, Σ. [1900] 1995. Η ερμηνεία των ονείρων. Μτφρ. Λ. Αναγνώστου. 2η έκδ. Αθήνα: Επίκουρος.

 

ΦΡΟΥΝΤ, Σ. [1915] 1980. Δοκίμια Μεταψυχολογίας. Μτφρ. Θ. Παραδέλλης. Αθήνα: Καστανιώτης.

 

GREEN, A. 1984.Le langage dans la psychanalyse. Στο Langages (IIes rencontres psychanalytiques d'Aix en Provence, 1983), 22-250. Παρίσι: Les Belles Lettres.

 

GREEN, A. 1997. Le langage au sein de la théorie générale de la représentation. Στο Pulsions, représentations, langage, επιμ. M. Piñol-Douriez, 23-66. Λoζάνη & Παρίσι: Delachaux et Niestlé.

 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. 1999. Γλώσσα και συναίσθημα: τα αντικείμενα του φόβου. Στο ΚΑΤΗ, ΚΟΝΔΥΛΗ & ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ 1999, 207-223.

 

----. Υπό έκδοση. Η προσβολή στο «όλο». Προσέγγιση στην έννοια του «ψυχικού πάθους». Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (13-15 Μαϊου 2000).

 

ΚΑΤΗ Δ., Μ. ΚΟΝΔΥΛΗ & Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ, επιμ. 1999. Γλώσσα και νόηση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

 

LACAN, J. 1966-1971. Écrits. 2 τόμ. Παρίσι: Seuil.

 

LAPLANCHE, J. & J.-B. PONTALIS 1986.Λεξιλόγιο της ψυχανάλυσης. Μτφρ. Β. Καψαμπέλης, Λ. Χαλκούση, Α. Σκουλήκα, Π. Αλούπης. 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

 

LOEWALD, H. 1978. Primary process, secondary process and language. Στο Psychoanalysis and Language, επιμ. J. Smith, 235-271. New Haven & Λονδίνο: Yale University Press.

 

ΜILNER, J. C. 1978. L'amour de la langue.Παρίσι: Seuil.

 

RYCROFT, C. 1995. A Critical Dictionary of Psychoanalysis. 2η έκδ. Λονδίνο: Penguin Books.

 

SMITH, J.,επιμ. 1978. Psychoanalysis and Language. New Haven & Λονδίνο: Yale University Press.

 

 ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ Α.-Φ. 2001α. Η φύση της γλώσσας. Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ['Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. Υπό έκδοση.

 

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ Α.-Φ. 2001β. 'Οψεις της γλώσσας. Αθήνα: Νήσος. Υπό έκδοση.