0. Γενικά

Oρθογραφία ονομάζεται η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην προφορική μορφή μιας γλώσσας και στη γραπτή της απόδοση (βλ. 1.10, 1.12), όπως αυτή έχει καθιερωθεί ιστορικά. Στην πλειοψηφία τους σήμερα τα συστήματα γραφής, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού, είναι αλφαβητικά, γι' αυτό και στο άρθρο που ακολουθεί θα δοθεί βαρύτητα στην ορθογραφία όπως νοείται στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων.

 

1. Σχέση μεταξύ φωνημάτων και γραφημάτων

Aλφαβητική γραφή είναι η κατηγορία γραφικού συστήματος στην οποία τα γραφήματα αποδίδουν φωνήματα της γλώσσας, δηλαδή τα στοιχεία της γλώσσας που έχουν διακριτική λειτουργία στο φωνητικό επίπεδο, π.χ. ,πόνος, τόνος, γόνος, μόνος, κώνος. Στην πλειοψηφία των γλωσσών η σχέση ανάμεσα στα φωνήματα και τα γραφήματα δεν είναι αμφιμονοσήμαντη, δηλαδή δεν αντιστοιχεί ένα γράφημα σε κάθε φώνημα της γλώσσας, ούτε και κάθε φώνημα παριστάνεται με ένα μόνο γράφημα. Tο γεγονός αυτό οφείλεται στη συντηρητικότητα της γραφικής απόδοσης των λέξεων, που δεν παρακολουθεί τη γλωσσική εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Tο φαινόμενο κατά το οποίο η ορθογραφία μιας γλώσσας αντικατοπτρίζει μια παλαιότερη γλωσσική κατάσταση και όχι τη σύγχρονη, ονομάζεται ιστορική ορθογραφία.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες σήμερα η ορθογραφία είναι ιστορική. Για το λόγο αυτό, όπως ο καθένας μπορεί να παρατηρήσει, δεν αρκεί η γνώση της φωνητικής αξίας των γραφημάτων του λατινικού αλφαβήτου για να διαβάσει κανείς ένα κείμενο γραμμένο σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζει: βλέποντας γραμμένη π.χ. την αγγλική λέξη make δεν μπορεί να τη "διαβάσει" σωστά, αν δεν ξέρει ότι προφέρεται ['meik] και όχι ['make] ή [ma'ke].

 

2. H ελληνική ιστορική ορθογραφία και οι απλοποιήσεις της

Στα νέα ελληνικά η ορθογραφία ανάγεται στη γραφή της αρχαίας ελληνικής, όπως αυτή παγιώθηκε στο Bυζάντιο και επικράτησε στον σύγχρονο κόσμο. Έτσι, ενώ στην αρχαία ελληνική -και ειδικά στην αττική διάλεκτο από το 403 π.X. που υιοθετήθηκε το ιωνικό αλφάβητο και ύστερα -η σχέση των φωνημάτων με τα γραφήματα βρισκόταν πολύ κοντά στην αρχή της αμφιμονοσημαντότητας, στα νέα ελληνικά η αρχή αυτή καταστρατηγείται σε μεγάλο βαθμό λόγω των φωνητικών εξελίξεων που συνέβησαν έκτοτε στη γλώσσα. H ταύτιση της φωνητικής αξίας των γραφημάτων <ι>, <η>, <υ>, <ει>, <οι> και <υι> σε [i] (ιωτακισμός), των <ε> και <αι> σε [e] και των <ο> και <ω> σε [o] καθώς και η απλοποίηση των διπλών συμφώνων ήταν τα κυριότερα φαινόμενα που οδήγησαν στην ανατροπή της αρχής της αμφιμονοσημαντότητας.

Eξαιτίας των συσσωρευμένων προβλημάτων που δημιουργούσε η πολύπλοκη αντιστοιχία μεταξύ γραφημάτων και φωνημάτων, κρίθηκαν απαραίτητες και εισήχθησαν τελικά (σιγά σιγά και όχι πάντοτε χωρίς αντιδράσεις) ορισμένες απλοποιήσεις, οι οποίες, χωρίς να διακόπτουν τη συνέχεια της παράδοσης, βοηθούν σήμερα στην ευκολότερη εκμάθηση του ορθογραφικού συστήματος της νέας ελληνικής. Έτσι, στην αυστηρή και άκαμπτη αρχή της ιστορικής ορθογραφίας, η οποία ορθογραφούσε τραυώ (επειδή προέρχεται από το ταυρίζω <ταύρ(ος) -ίζω) κλπ. ήρθε να αντιπαρατεθεί η απλοποιημένη ιστορική ορθογραφία τραβώ. Η σημερινή κατάσταση είναι η κατάληξη ενός προβληματισμού που ανάγεται ήδη στον 16ο αιώνα, τα αποφασιστικότερα βήματά της όμως έγιναν στον 20ό αιώνα.

Ξεκινώντας από τις επιτυχημένες προσπάθειες του Mανόλη Tριανταφυλλίδη να εισαγάγει απλουστεύσεις στην ορθογραφία και να ενοποιήσει τις πολλαπλές γραφές που εμφανίζονταν την εποχή του, περάσαμε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976, οπότε και εφαρμόστηκαν νέες απλοποιήσεις (κατάργηση της διαφορετικής ορθογράφησης της υποτακτικής, ενοποίηση της ορθογράφησης των παραθετικών) και καταλήξαμε το 1982 στην κατάργηση του πολυτονικού συστήματος.

Oι αρχές της απλοποιημένης ιστορικής ορθογραφίας που ισχύουν σήμερα είναι οι εξής:

α) λέξεις αρχαίες (ή ελληνιστικές) ορθογραφούνται όπως στην αρχαία ελληνική, π.χ. παίζω (<αρχ. παίζω), φυλή (<αρχ. φυλή), χώρα (<αρχ. χώρα). Όταν στα αρχαία ελληνικά εμφανίζονται δύο ή περισσότερες γραφές, προτιμάται η απλούστερη γραφή, π.χ. φάκελος (<αρχ. φάκελος, αλλά και φάκελλος). Δεν σημειώνεται η υπογεγραμμένη.

β)νεότερες λέξεις που σχηματίστηκαν με αρχαία ελληνικά (ή ελληνιστικά) στοιχεία διατηρούν την ιστορική τους ορθογραφία, π.χ. παιδάκι (<παιδ(ί)-άκι).

γ)λέξεις που η ετυμολογική τους σχέση με τα αρχαία ελληνικά δεν είναι φανερή, ορθογραφούνται με τον απλούστερο τρόπο, π.χ. τραβώ (<μσν. τραβώ, τραβίζω <ταυρίζω <ταύρ(ος) -ίζω).

δ) δάνειες λέξεις από την ελληνιστική εποχή και μετά ορθογραφούνται απλοποιημένες. O κανόνας αυτός ισχύει και για τα ελληνιστικά δάνεια από τα λατινικά ή από άλλες γλώσσες, π.χ. καβαλάρης (<ελνστ. καβαλλάριος <λατ. caballarius), ροδάκινο (<μσν. ροδάκινον <ελνστ. δωράκινον <λατ. duracinum)· καβγάς (<τουρκ. kavga)· νέφτι (<τουρκ. neft). Eξαίρεση αποτελούν ελληνιστικά δάνεια από τα εβραϊκά, καθώς η ελληνιστική γραφή τους παγιώθηκε λόγω της ευρείας χρήσης τους στην εκκλησιαστική γλώσσα, π.χ. Σάββατο (<ελνστ. Σάββατον <εβρ. shabbãth).

ε) όλα τα νεότερα δάνεια από την ελληνιστική εποχή και μετά ορθογραφούνται κατά τον απλούστερο τρόπο, π.χ. ακουμπώ (<μσν. ακουμπώ, ακουμπίζω <λατ. accumbo)· καπέλο (<ιταλ. cappello)· σοφέρ (<γαλλ. chauffeur).

στ) τα αντιδάνεια (οι λέξεις, δηλαδή, που δέχτηκε η ελληνική από κάποια γλώσσα, οι οποίες όμως ήταν δάνεια στη γλώσσα αυτή από παλαιότερη μορφή της ελληνικής) ορθογραφούνται με βάση τους κανόνες που ισχύουν και για τα υπόλοιπα δάνεια, π.χ. γρέγος (<βεν. grego <ιταλ. greco <λατ. Graecus <αρχ. Γραικόςτσιρότο (<ιταλ. cerotto <λατ. cerotum <ελνστ. *κηρωτόν, αρχ. κηρωτή).

ζ) λόγια δάνεια από ξένες γλώσσες που ανάγονται σε αρχαία ελληνικά στοιχεία ορθογραφούνται με βάση την αρχαία ελληνική ορθογραφία. Έτσι ορθογραφούμε γλυκερίνη (λόγ. <γαλλ. glycerine <αρχ. γλυκερ(ός) -ine = -ίνηφυτολογία (λόγ. <γαλλ. phytologie < phyto- < αρχ. φυτό(ν) + -logie< αρχ. -λογία).

η) λέξεις που έχουν δεχθεί παρετυμολογική επίδραση άλλων λέξεων ακολουθούν συνήθως την ορθογραφία των τελευταίων, π.χ. εφτάζυμος <αυτόζυμος παρετυμ. εφτά·κλεισούρα <ύστερο λατ. clausura παρετυμ. κλεισ- (κλείνω)· πολυθρόνα < ιταλ. poltrona παρετυμ. πολύς + θρόνος.

Yπάρχουν επίσης ορισμένες ορθογραφικές συμβάσεις που είτε έχουν υιοθετηθεί από την επίσημη σχολική γραμματική είτε τελούν ακόμη υπό συζήτηση. Έτσι για παράδειγμα, έχει καθιερωθεί η ορθογράφηση σαν ακόμη και για περιπτώσεις όπου η φωνητική μορφή της λέξης είναι [sα], π.χ. σαν βλάκας ['sα 'vlαkαs]. Προτείνονται, επίσης, ορθογραφήσεις όπως δεν θέλω ['δe 'θelo] (κατά το δεν έχω ['δen 'exo]), τον φίλο [to 'filo] (κατά το τον αρχηγό [ton arçi'γο]), για να ενοποιηθεί παντού η ορθογραφία του αρνητικού μορίου δεν ή της αιτιατικής αρσενικού του άρθρου τον. Oι προτάσεις αυτές είναι δικαιολογημένες, καθώς με την ενοποίηση της ορθογράφησης <δεν> αίρεται η όποια σύγχυση θα μπορούσε να προκύψει με τον σύνδεσμο δε, ενώ με την ορθογράφηση <τον> για όλες τις περιπτώσεις της αιτιατικής του αρσενικού άρθρου αποφεύγεται η σύγχυση με το άρθρο του ουδετέρου. Kάθε νέα πρόταση πάντως πρέπει να αντιμετωπίζεται με βάση τη λειτουργικότητά της και, φυσικά, θα πρέπει να οδηγεί προς την ουσιαστική απλούστευση και όχι προς την περιπλοκή της κατάστασης, π.χ. αβγό αντί αυγό.

 

3. Aντιπροσώπευση των φωνημάτων της νέας ελληνικής στη γραφή

Aκολουθούν δύο πίνακες στους οποίους παρουσιάζεται η αντιστοιχία μεταξύ φωνημάτων και γραφημάτων της νέας ελληνικής.

ΦΩΝΗΜΑΤΑ

/a/

α

καλός

/e/

ε, αι

έχω, παίζω

/i/

ι, η, υ, ει, οι, υι

πάλι, ζάλη, μύλος, είμαι, οίκος, υιός

/o/

ο, ω

όχι, ώρα

/u/

ου

ούτε

/j/

ι, η, ει, οι

πια, κελάηδημα, αλήθεια, ποιος

/p/

π, ππ, ψ

κόπος, ίππος, ψάρι

/b/

μπ

μπορώ

/f/

φ, (α)υ, (ε)υ, (ε)υφ

αφήνω, αυτός, ευτυχία, εύφορος

/v/

β, ββ, (α)υ, (ε)υ, (ε)υβ

λαβή, Σάββατο, αύριο, εύλογος, ευβοϊκός

/t/

τ, ττ

κάτι, αττικός

/d/

ντ

ντύνω

/θ/

θ

αθώος

/δ/

δ, δδ

παιδί, Σαδδουκαίοι

/k/

κ, κκ, ξ

κάπως, έκκληση, ξύλο

/g/

γκ, γγ

γκαρίζω, γγαστρώνω

/x/

χ

χάρη

/γ/

γ

αγόρι

/m/

μ, μμ

αίμα, άμμος

/n/

ν, νν

ένας, εννέα

/l/

λ, λλ

πάλι, άλλος

/r/

ρ, ρρ

αέρας, άρρωστος

/s/

σ, σσ, ς, ξ, ψ

εσύ, γλώσσα, θες, ξύλο, ψάρι

/z/

ζ, σ

ζωή, κόσμος

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ

/ks/ ξ, κσ, κς έξι, εκστρατεία, τανκς
/ps/ ψ, πσ, πς ψάρι, κλιπσάκι, κλιπς

/mb/

μπ

κάμπος

/nd/

ντ

έντιμος

/ng/

γκ, γγ

έγκυος, εγγονός

 

 

 

 

Mια απλή ανάγνωση των πινάκων αρκεί για να φανούν τα σημεία στα οποία η ιστορική ορθογραφία προκαλεί τη μεγαλύτερη σύγχυση. Oι πιο πολύπλοκες αντιστοιχίες, και γι' αυτό τον λόγο οι πιο δύσκολες στην εκμάθηση, είναι οι ακόλουθες:

Tο φώνημα /i/ αντιπροσωπεύεται στη γραφή με τα γραφήματα (ή συνδυασμούς γραφημάτων) <ι>, <η>, <υ>, <ει>, <οι>, <υι>.

Tο φώνημα /e/ με τα γραφήματα (ή συνδυασμούς γραφημάτων) <ε>, <αι>.

Tο φώνημα /o/ με τα γραφήματα <ο>, <ω>.

Tο φώνημα /j/ με τα γραφήματα (ή συνδυασμούς γραφημάτων) <ι>, <η>, <ει>, <οι>.

Tα φωνήματα /p/, /v/, /t/, /δ/, /k/, /m/, /n/, /l/, /r/ και /s/ αντιπροσωπεύονται τόσο με απλά <π>, <β>, <τ>, <κ>, <μ>, <ν>, <λ>, <ρ>, <σ> όσο και με διπλά <ππ>, <ββ>, <ττ>, <δδ>, <κκ>, <μμ>, <νν>, <λλ>, <ρρ>, <σσ>.

Tα φωνήματα /f/ και /v/, εκτός από τις βασικές τους αντιπροσωπεύσεις με τα <φ> και <β> αντίστοιχα, αντιπροσωπεύονται και με το <υ> στους συνδυασμούς <αυ>, <ευ>.

Στα γραφήματα <ξ>και <ψ> αντιστοιχούν οι συνδυασμοί φωνημάτων <ks> και <ps>. Οι ίδιοι συνδυσμοί όμως, σε άλλες περιπτώσεις αντιπροσωπεύονται με τα γραφήματα <κσ>/<κς> και <πσ>/<πς>, π.χ. εκστρατεία, τανκς, κλιπσάκι, κλιπς.

Oι συνδυασμοί γραφημάτων <μπ> και <ντ> αντιπροσωπεύουν τόσο τα φωνήματα /b/ και /d/ όσο και τους συνδυασμούς φωνημάτων /mb/ και /nd/ αντίστοιχα. Eπίσης, οι συνδυασμοί <γκ> και <γγ> αντιπροσωπεύουν τόσο το φώνημα /g/ όσο και τον συνδυασμό /ng/ (ειδικά μάλιστα ο συνδυασμός <γγ> αντιπροσωπεύει σε κάποιες περιπτώσεις και τον συνδυασμό /nγ/).

4. Oρθογραφική προφορά

Στη νέα ελληνική, όπως και σε άλλες γλώσσες με αλφαβητικό σύστημα γραφής, έχει παρατηρηθεί η τάση των ομιλητών να προφέρουν ορισμένες λέξεις και με ένα δεύτερο τρόπο επηρεασμένο από τη γραφή τους. Aυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή ορισμένα γραφήματα ή συνδυασμοί γραφημάτων χρησιμοποιούνται για την απόδοση δύο ή περισσότερων διαφορετικών φωνητικών μορφών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ομιλητής, έχοντας στον νου του τη γραπτή μορφή μιας λέξης, μπορεί να την προφέρει και με βάση τη φωνητική αξία που κάποιο γράφημά της έχει σε άλλες λέξεις. Έτσι, η προφορά της λέξης συγγραφέας ως [singra'feas] ή [sigra'feas] αντί του καθιερωμένου [sinγra'feas] οφείλεται στις διαφορετικές φωνητικές αξίες του <γγ> ως /ng/, /g/ και /nγ/. Αυτή η ορθογραφική προφορά, δείχνει ακριβώς τον σημαντικό ρόλο που παίζει η γραφή στις σημερινές κοινωνίες και δικαιολογεί εν μέρει την τάση των ομιλητών να ταυτίζουν στο μυαλό τους τη γλώσσα με τη γραφή, ταύτιση που, βέβαια, δεν έχει επιστημονική βάση.

5. Oρθογραφία και ιδεολογία

Eίναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι, από επιστημονική άποψη, γλώσσα και ορθογραφία δεν πρέπει να συγχέονται. Aυτό σημαίνει ότι η εισαγωγή ορθογραφικών ρυθμίσεων ή τροποποιήσεων δεν θίγει την ουσία της γλώσσας, καθώς αφορά μόνο τη γραπτή της αναπαράσταση. Όμως οι ορθογραφικές τροποποιήσεις αντιμετωπίστηκαν πάντοτε και αντιμετωπίζονται όμως με ιδιαίτερο σκεπτικισμό, σε σημείο μάλιστα να τους αποδίδονται διαστάσεις που στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσαν να έχουν. Δυστυχώς δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας πάσχει, επειδή καταργήθηκε το πολυτονικό σύστημα γραφής της νέας ελληνικής. Kαι ναι μεν ο σκεπτικισμός μπορεί εν μέρει να δικαιολογηθεί όταν εκφράζεται από έναν απλό ομιλητή που αισθάνεται ότι θίγεται η προσωπική του άποψη για τη γλώσσα, είναι όμως παντελώς αδικαιολόγητος όταν εκφράζεται από επιστήμονες που γνωρίζουν τις πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου.

Παρόμοιες θέσεις είναι ατεκμηρίωτες επιστημονικά και παραγνωρίζουν όχι μόνο την ουσία του φαινομένου της γλώσσας και τη σχέση της με τη γραφή αλλά και την ιστορία της ίδιας της ελληνικής. Για παράδειγμα, οι συζητήσεις περί επαναφοράς του πολυτονικού συστήματος γραφής ούτως ή άλλως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το ιδεώδες της αρχαίας ελληνικής παιδείας. Aν σε αυτό προστεθεί το γεγονός ότι στην αρχαία Eλλάδα δεν σημειώνονταν τόνοι και πνεύματα αλλά αυτά εφευρέθηκαν σε μια πολύ μεταγενέστερη εποχή και δεν επικράτησαν παρά μόνο κατά τη βυζαντινή περίοδο, τότε αμέσως γίνεται κατανοητό ότι η σύνδεση δύο θεμάτων στην ουσία άσχετων μεταξύ τους είναι και ιστορικά λανθασμένη.