Κείμενο 15: Δημαράς, Α., επιμ. 1974. Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Αθήνα: Ερμής, σελ. 130-131.

© Ερμής

 

 

ΝΑ ΚΑΩΣI

 

Προτάσεις "της Επιτροπείας της διορισθείσης [ τον Νοέμβριο 1920 ] προς εξέτασιν της γλωσσικής διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων"

 

1. Να κηρυχθώσιν αυτοδικαίως άκυροι, ως αντισυνταγματικοί, οι Νόμοι, καθ' ους εγένετο η αλλαγή της γλώσσης των αναγνωστικών βιβλίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως μετά πάντων των εις εκτέλεσιν αυτών αφορώντων Βασιλικών Διαταγμάτων, εγκυκλίων και επισήμων οδηγιών των διδασκάλων.

2. Να εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων και καώσι τα συμφώνως προς τους νόμους εκείνους συνταχθέντα και σήμερον εν χρήσει υπάρχοντα αναγνωστικά βιβλία ως έργα ψεύδους και κακοβούλου προθέσεως.

3. Να αναθεωρηθή το πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων και μετά τούτο να προκηρυχθή διαγωνισμός προς συγγραφήν νέων αναγνωστικών βιβλίων δι' αυτά, εν γλώσση συμφώνω προς τας εν τη παρούση εκθέσει διατυπωθείσας αρχάς.

4. Προς το παρόν και προ της παρασκευής των νέων βιβλίων να αφεθώσιν ελεύθεροι οι διδάσκαλοι να εισαγάγωσι προς καιρόν εκ των εγκεκριμένων προ του 1917 βιβλίων, όσα κρίνουσι μάλλον σύμφωνα προς τα εν τη παρούση εκθέσει διαλαμβανόμενα, επανερχόμενοι ως προς την γλωσσικήν και γραμματικήν διδασκαλίαν εις το πρόγραμμα του 1913.

5. Να μελετηθή προσηκόντως γενικωτέρα μεταρρύθμισις της Τε δημοτικής και της μέσης εκπαιδεύσεως κατά Τε τον οργανισμόν και την διοίκησην αυτής.

6. Να καταδιωχθώσι ποινικώς οι υπαίτιοι των προς διαφθοράν της ελληνικής γλώσσης και παιδείας τελεσθέντων πραξικοπημάτων.

7. 'Ινα μη νομισθή, ότι η Επιτροπεία προβαίνει αυθαιρέτως εις την διατύπωσιν των προτάσεών της, εκφράζει αύτη την ευχήν τω Σ. Υπουργείω να δημοσιευθή η παρούσα έκθεσις αυτής.

8. Να δημοσιευθώσιν ωσαύτως και διαδοθώσιν όσον το δυνατόν ευρύτατα και άλλαι μελέται αποβλέπουσαι εις εξέλεγξιν των επιβούλως εις τους δημοδιδασκάλους και τους αδαείς μεταδοθέντων ψευδεπιστημονικών διδαγμάτων.

 

 

Εν Αθήναις, τη 10η Φεβρουαρίου 1921