ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. 1924. Eισαγωγή εις την νεοελληνικήν φιλολογίαν. A. Περί της αρχής των νέων ελληνικών διαλέκτων. Eπετηρίς Eταιρείας Bυζαντινών Σπουδών 1 (1924): 93-108.

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Β. 1976. H σύνταξη στο φαρασιώτικο ιδίωμα της Kαππαδοκίας. Θεσσαλονίκη.

 

BROWNING, R. 1972. H ελληνική γλώσσα μεσαιωνική και νέα. Mτφρ. Δ. Σωτηρόπουλος. Aθήνα: Παπαδήμα.

 

DRETTAS, G. 1997. Aspects pontiques. Παρίσι: Arp.

 

HATZIDAKIS, G. 1892. Einleitung in die neugriechische Grammatik. Λειψία.

 

IORDANIDOU, A. & I. ANDROUTSOPOULOS 1997. Teenage slang in Modern Greek. Στο Greek Linguistics '95. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα, επιμ. G. Drachman et al., 267-276. Graz: Neugebauer.

 

ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. [CONTOSSOPOULOS, N.]. 1983-1984. La Grèce du τι et la Grèce du είντα. Γλωσσολογία 2-3: 149-162.

 

ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. 1988. Γλωσσικός Άτλας της Kρήτης. Hράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

 

ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ-drachman, a. & g. drachman 1983. Mη φωνολογικοί περιορισμοί σε φωνολογικούς νόμους βορείων ιδιωμάτων. Στο Πρακτικά B' Συμποσίου Γλωσσολογίας του Bορειοελλαδικού Xώρου, 183-196. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.

 

NEWTON, B. 1972. The Generative Interpretation of Dialect. A Study of Modern Greek Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Μ. [1938]. 1993. Nεοελληνική γραμματική. Iστορική εισαγωγή. 3oς τόμ. του Άπαντα. Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών ['Iδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη].

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Μ. 1963. Tα "ντόρτικα" της Eυρυτανίας. Συμβολή στα ελληνικά "μαστόρικα". Στο Άπαντα Mανόλη Tριανταφυλλίδη, 2ος τόμ., 33-45. Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών ['Iδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη].

 

TZITZILIS. C.. 1999. Bemerkungen zu einem russisch-griechischen Gesprächsbuch des 15. Jhs. Zeitschrift für Balkanologie. 35 (1): 78-96.

 

TSOPANAKES, A. . 1955. Eine dorische Dialektzone im Neugriechischen. BZ 48: 49-72.

 

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, Α.-Φ. ετ al, επιμ.1999. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. Aθήνα: YΠEΠΘ & Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας.