Βιβλιογραφία

FRANCOIS-GEIGER, D. 1991. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προφορικότητας και παιδαγωγική. Στο Θέματα κοινωνικής και θεωρητικής γλωσσολογίας, 69-90. Αθήνα: Νεφέλη.

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, Α., ΑΡΧΑΚΗΣ Α. & Ν. ΑΚΟΥΡΟΣ. 1999. Στοιχεία προφορικότητας στο γραπτό μαθητικό λόγο. Ανακοίνωση στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. (Λευκωσία, 17-19 Σεπτεμβρίου 1999).

ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ, Μ. 1997. Η ελληνοκυπριακή κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας. Στο Η γλωσσική εκπαίδευση των ελλήνων μεταναστών στην Ευρώπη, 71-77. Αθήνα: YΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

KARYOLEMOY, M. 1999α. Ne touchez pas à mon dialecte! Normalisation des noms géographiques et saillance de variables à Chypre. Journal de l' Association Canadienne de Linguistique Appliquee 3 (1-2): 1001-1015.

KARYOLEMOY, M. 1999β. One language or two for a new University: Language, politics and ideology in Cyprus. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο "Language Planning in the Millenium". (Πανεπιστήμιο Μπαρ-Ιλάν, Ισραήλ, 21-23 Νοεμβρίου 1999).

ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ, Μ. 2000. Κυπριακή πραγματικότητα και κοινωνιογλωσσική περιγραφή. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 20ής Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.), 203-214. Θεσσαλονίκη.

ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ, Μ. 2001. Υποστασιακός σχεδιασμός και αλλαγές γλωσσικής πολιτικής. Στο Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Λευκωσία, Σεπτέμβριος 1999). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Υπό έκδοση.

ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ-DRACHMAN, Α. 1996. Διαλεκτικός λόγος: Mια μορφή ετερότητας που χάνεται. Στο "Ισχυρές" και "ασθενείς" γλώσσες στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση: 'Οψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά ημερίδας, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1996), 107-119. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Σ. 1996. Η γλωσσική διμορφία στην Κύπρο. Στο "Ισχυρές" και "ασθενείς" γλώσσες στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση: 'Οψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά ημερίδας, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1996), 121-127. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

ΜΠΑΣΛΗΣ, Ι. Ν. 1988. Κοινωνιογλωσσική διαφοροποίηση και σχολική επίδοση. Νέα Παιδεία 9. Αθήνα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Α. 1999. Η νεοελληνική στη σύγχρονη Κύπρο. Στο Πρακτικά συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα (Αθήνα, 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996), 283-290.

PAPAPAVLOU, A. 1994. Language Contact and Lexical Borrowing in the Greek Cypriot Dialect. Αθήνα: Grivas.

ΠΑΥΛΟΥ, Π. & Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. 1996. Ο διδιαλεκτισμός στην Κύπρο και επιπτώσεις του στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 16ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 588-597. Θεσσαλονίκη.

ΠΑΥΛΟΥ, Π. & Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. 1997. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην Κύπρο λόγω του διδιαλεκτισμού. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 370-380. Θεσσαλονίκη.

PERSIANIS, P. 1994-1995. The Greek-Cypriot educational policy in Cyprus as an expression of conflict at the political, cultural and socio-economic levels. Modern Greek Studies Yearbook 10/11: 89-116.

PERSIANIS, P. & P. POLYVIOU 1992. History of Education in Cyprus: Texts and Sources. Λευκωσία: Cyprus Pedagogical Institute.

SCIRIHA, L. 1996. A Question of Identity: Language Use in Cyprus. Λευκωσία: Intercollege Press.

ΤΑΜΗΣ, Α. 1989. Η κατάσταση της κυπριακής διαλέκτου στην Αυστραλία. Ελληνική Διαλεκτολογία 1:27-39.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Α. 1990. Γλωσσική διδασκαλία: H περίπτωση της Κύπρου. Γλώσσα 22:69-94.

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, Α.-Φ. 1999. Κυπριακές ιδιαιτερότητες. Στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός, 98-102. Αθήνα: Πόλις.