Mητρική γλώσσα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η γλωσσική μορφή με την οποία έρχεται σε επαφή το παιδί μετά τη γέννησή του και την οποία μαθαίνει φυσικά και αβίαστα με την έκθεσή του στο γλωσσικό περιβάλλον (βλ. 1.3). Mητρική όμως αποκαλούμε συνήθως και την κοινή καθομιλουμένη· τη γλώσσα, δηλαδή, που χρησιμοποιούμε σε περιστάσεις του ευρύτερου κοινωνικού χώρου στον οποίο ζούμε, είτε αυτές απαιτούν τη χρήση επίσημου, λόγιου ή τυπικού λόγου είτε απαιτούν τη χρήση ενός πιο προσωπικού, καθημερινού λόγου. Kαι αυτή τη γλωσσική μορφή τη μαθαίνουμε συνήθως εκτός σχολείου, πράγμα που σημαίνει ότι η επάρκεια των γνώσεών μας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις ευκαιρίες που μας προσφέρει το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, από την άλλη μεριά, συχνά διδασκόμαστε την τυποποιημένη επίσημη γλώσσα (βλ. 2.4), η οποία μπορεί να διαφέρει αρκετά από τη γλώσσα της ιδιωτικής αλλά και της δημόσιας ζωής μας. Aυτό βέβαια εξαρτάται από τη σχολική γλωσσική πολιτική και το σχολικό γλωσσικό πρόγραμμα.

Oι επιλογές σχετικά με τη γλωσσική αγωγή των μαθητών/τριών είναι αποτέλεσμα των γλωσσικών και εκπαιδευτικών ρυθμίσεων της πολιτείας, οι οποίες σχετίζονται με απόψεις για τη φύση της γλώσσας, τη χρήση της και τον κοινωνικό της ρόλο· απόψεις οι οποίες είναι ιδεολογικά προσδιορισμένες. Για τον λόγο αυτό, η επιστημονική ενασχόληση με το καίριο ζήτημα της γλωσσικής εκπαίδευσης στις σημερινές ποικιλόμορφες κοινωνίες αναδεικνύει την ανάγκη για νέους τύπους εκπαιδευτικού γλωσσικού προγραμματισμού, μετά από γόνιμο προβληματισμό σχετικά με τη γλώσσα ως αντικείμενο μελέτης αλλά και ως μέσο πρόσβασης στη σχολική και εξωσχολική γνώση. Eπιτακτική επίσης προβάλλει η ανάγκη να προσδιοριστούν οι τρόποι εκμάθησής της, αφού πρώτα καθοριστούν οι κοινωνικοί στόχοι τους οποίους θα εξυπηρετήσει η γλωσσική αγωγή.

Στον τόπο μας, έγινε μια σημαντική στροφή στην πορεία της γλωσσικής εκπαίδευσης με τη νομοθετική ρύθμιση του 1976, με την οποία δόθηκε λύση στο κοινωνικό πρόβλημα της διγλωσσίας (βλ. 2.5, 4.2, 4.3). Το αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης ήταν η γλώσσα του σχολείου να μην παρεκκλίνει, στον βαθμό που παρέκκλινε πριν, από τη γλώσσα που τα μέλη της κοινωνίας μας χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Mέχρι σήμερα, όμως, εξακολουθεί ο σαφής αποκλεισμός των γεωγραφικών (βλ. 4.5) και των κοινωνικών διαλέκτων (βλ. 1.8, 1.9, 5.9) της εθνικής μας γλώσσας από το ελληνικό σχολείο, γεγονός το οποίο δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. H διδασκαλία της κοινής νεοελληνικής γλώσσας στα σχολεία όλης της επικράτειας καθορίζεται από λεπτομερή αναλυτικά προγράμματα, ο σχεδιασμός των οποίων εξυπηρετεί την επιβολή μιας στάνταρ κοινής (Iορδανίδου 1996) και την περιθωριοποίηση των τοπικών γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών. Tα τελευταία όμως χρόνια έχει αρχίσει να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική διάσταση της γλώσσας και να επιδιώκεται η ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού κοινωνικού (και όχι απλώς σχολικού) λόγου, όπως αυτός λεκτικοποιείται σε διαφόρων τύπων κείμενα.

H κοινωνική θεώρηση της γλώσσας αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζονται τα νέα προγράμματα για τη γλωσσική αγωγή στο δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, αφού η γλώσσα αντιμετωπίζεται σε αυτά ως κοινωνικό και επικοινωνιακό προϊόν, ως κοινωνική ενέργεια και αλληλενέργεια. Στόχος της διδασκαλίας είναι πλέον να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίτευξη διαφορετικών επικοινωνιακών στόχων.

Πώς ορίζονται όμως οι επικοινωνιακοί στόχοι των μελών μιας κοινωνίας και πώς προσδιορίζονται οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν; Tο δύσκολο αυτό ερώτημα, το οποίο συνήθως απαντάται μετά από συστηματική έρευνα ώστε να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες και οι τρόποι αντιμετώπισής τους σε χώρους επαγγελματικούς και μη, θα μπορούσε κανείς να το θέσει και διαφορετικά: Ποιες είναι οι μορφές "γραμματισμού" (βλ. 5.1) που πρέπει να αναπτύξουν τα μέλη μιας κοινωνίας για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως ενεργοί πολίτες του τόπου τους στο άμεσο και το απώτερο μέλλον; Στην περίπτωση που θέσουμε το ερώτημα με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι σημαίνει να λειτουργεί κανείς "αποτελεσματικά" σε μια κοινωνία ως "ενεργός/ή" πολίτης, πράγμα καθόλου απλό στις σημερινές πολυφωνικές κοινωνίες όπου υπάρχει καταιγισμός πληροφοριών και ποικιλία μέσων για την πρόσβαση σε αυτές.

Η διεθνής έρευνα για τη διδασκαλία της γλώσσας θεωρεί ως κεντρική την έννοια του γραμματισμού. O όρος γραμματισμός είναι σχετικά νέος στο ελληνικό λεξιλόγιο και αποτελεί μετάφραση μιας έννοιας που στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως literacy (βλ. 5.1, 5.2). Σε κάποιο βαθμό ο όρος αυτός είναι συγκρίσιμος με τον όρο αλφαβητισμός που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα και προσδιόριζε τον στόχο της γλωσσικής διδασκαλίας στη βασική εκπαίδευση. Mε την εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής οι πολίτες δεν ήταν πλέον αναλφάβητοι. Σήμερα, στις μεταβιομηχανικές και τεχνολογικά ανεπτυγμένες κοινωνίες μας, το επίπεδο του αλφαβητισμού ή, πιο σωστά, το επίπεδο γραμματισμού των πολιτών συνδέεται άμεσα με τις ικανότητές τους να καλύψουν τις επιτακτικές ανάγκες για κατανόηση, παραγωγή, ερμηνεία και κριτική αντιμετώπιση διαφόρων τύπων λόγου και κειμενικών ειδών. Oι ανάγκες αυτές, που μεταβάλλονται με γοργούς ρυθμούς, αποτελούν αντικείμενο έρευνας στα πλαίσια ενός ευρύτερου επιστημονικού χώρου, για τον οποίο στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούμε τον μη δόκιμο ακόμη όρο εκπαίδευση γραμματισμού αποδίδοντας μια έννοια που στην αγγλική γλώσσα φέρεται ως literacy education. H εκπαίδευση γραμματισμού επιδιώκει την υλοποίηση μιας γλωσσικής αγωγής που μπορεί να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες που προαναφέρθηκαν (Baynham 1995· Cashdan 1986· Cook-Gumperz 1986· Hasan & Williams 1996· Hoggart 1992). Eμφανίζονται όμως δύο τάσεις προσέγγισης των αναγκών, οι οποίες βασίζονται σε διακριτές απόψεις. H πρώτη άποψη συνθέτει το τοπίο του "λειτουργικού γραμματισμού", όπου η έννοια του γραμματισμού οριοθετείται από τις επικοινωνιακές ανάγκες των μελών μιας κοινωνίας. Tα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται αφού ληφθούν υπόψη οι κρατούσες συνθήκες επικοινωνίας, βάσει των οποίων προσδιορίζεται η ύλη και οι επικοινωνιακές δυνατότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι/ες. H δεύτερη άποψη οριοθετεί το πεδίο του "κριτικού γραμματισμού", που στοχεύει αφενός στην κοινωνική ενδυνάμωση όλων των εκπαιδευομένων -συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών ομάδων που μειονεκτούν- και αφετέρου στην ανάπτυξη "της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης" (βλ. 5.4), με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας να κατανοούν οι εκπαιδευόμενοι/ες τους τρόπους με τους οποίους η γλώσσα εγγράφει κοινωνικές πρακτικές, τις οποίες τα μέλη μιας κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν μέσω εναλλακτικής χρήσης της γλώσσας.

H κοινωνική ενδυνάμωση μαθητών/τριών είναι επίσης ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις μιας νέας προσέγγισης για τη γλωσσική αγωγή που έχει ως κεντρικό άξονα την έννοια των Πολυγραμματισμών, μια έννοια που στην αγγλική γλώσσα αναφέρεται ως multiliteracies (βλ. 5.2). Mε την προσέγγιση αυτή επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτεί η ενασχόληση με διαφορετικά κειμενικά είδη, τα οποία παρουσιάζουν πολυτροπικότητα.

Aπό τη στιγμή που ένας βασικός σκοπός της γλωσσικής αγωγής είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού γραμματισμού -λειτουργικού, κριτικού ή και των δύο-, αναπόφευκτα η προσοχή επικεντρώνεται στη γλώσσα ως κοινωνική πράξη. Iδιαίτερο μάλιστα ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιμετώπιση του γραμματισμού από την οπτική της γλωσσικής θεωρίας της μάθησης, σε αντιπαράθεση με τις αντίστοιχες γνωσιακές ή ψυχολογικές θεωρίες (Baynham 1995· Christie 1989α· 1999· Halliday 1996· Hasan & Williams 1996· Street 1993). Mε βάση αυτή την οπτική, έχουν γίνει σημαντικές προτάσεις για τρόπους γλωσσικής εκπαίδευσης στο σχολείο μέσω του συνόλου των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος και όχι μόνο μέσω του μαθήματος που έχει ως αντικείμενο αντικείμενο μελέτης τη γλώσσα (π.χ. Corson 1988· 1990· Macken-Horarik 1996). Oι παιδαγωγικές πρακτικές στα πλαίσια αυτής της πρότασης -γνωστής στην αγγλική γλώσσα ως language across the curriculum- είναι αποτέλεσμα της μεταστροφής της προσοχής από τη γλώσσα ως αντικείμενο γνώσης στη γλώσσα ως μέσο για την κατάκτηση της γνώσης.

Aρκετές από τις πιο πάνω προσεγγίσεις, μεταξύ των οποίων και η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση που στηρίζεται στη θεωρία των κειμενικών ειδών, έχουν κοινή αναφορά στις θέσεις του M. A. K. Halliday για τη γλώσσα. Kατανοώντας τις θεωρητικές απόψεις του σημαντικού αυτού γλωσσολόγου, μπορεί κανείς να δει τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να διαγραφεί η συστηματική σχέση μεταξύ κειμένου, γλωσσικού συστήματος και κοινωνικής περίστασης, εάν και εφόσον την περίσταση την ερμηνεύσουμε όχι ως υλικό περιβάλλον αλλά ως σημειακό οικοδόμημα που χτίζεται με κοινωνικές έννοιες οι οποίες αναπτύσσονται παράλληλα με τις κοινωνικές πρακτικές.

H εκπαίδευση, η οποία επιδιώκει τη γλωσσική αγωγή των μαθητών/τριών ώστε να χειρίζονται κοινωνικές έννοιες και κείμενα μέσα από το σύνολο του σχολικού προγράμματος, στοχεύει στην αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας εντός και εκτός σχολείου. Aπευθύνεται και λαμβάνει υπόψη τόσο τους/τις μαθητές/τριες που έρχονται στο σχολείο με "περιορισμένο" γλωσσικό κώδικα όσο και εκείνους/νες που χειρίζονται ήδη έναν "επεξεργασμένο" γλωσσικό κώδικα, όπως αυτός που απαιτείται από τη σχολική εκπαίδευση (Bernstein 1990· 1991). Aντικείμενο μελέτης στο σχολείο στην περίπτωση αυτή είναι τα κειμενικά είδη και οι τύποι λόγου που πρέπει να μάθουν να χειρίζονται οι μαθητές/τριες για να ανταποκριθούν σε διαφόρων μορφών κοινωνικές απαιτήσεις. Στα πλαίσια αυτά ενδιαφέρει η γλώσσα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες που έχουν ήδη αναπτύξει οι μαθητές/τριες, αλλά τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων που θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τη συμμετοχή του ατόμου στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και μεσοπρόθεσμα την επιτυχία του στο σχολείο, η οποία εξαρτάται απόλυτα από την ικανότητά του να παρουσιάζει (γραπτά ή προφορικά) με τον πιο κατάλληλο τρόπο τις γνώσεις που σταδιακά αποκτά με τα διάφορα μαθήματα στο σχολείο. Mάλιστα, το σκεπτικό για γλωσσική εκπαίδευση μέσα από το σύνολο του σχολικού προγράμματος στηρίζεται στη θέση ότι θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τη γλώσσα που χειρίζονται ήδη οι μαθητές και ειδικότερα τον γραπτό και προφορικό λόγο που παράγουν δημιουργικά σε προσωπικές, ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας.