3.2 Οι γνωσιακές λειτουργίες της περίληψης συνεχούς γραπτού λόγου

 

Η περίληψη είναι εξ ορισμού μια διφυής δραστηριότητα, ανάγνωσης και (συγ)γραφής. Επειδή κινητοποιείται από ένα αυθεντικό κείμενο το οποίο πρέπει να συνοψιστεί, συνιστά αφενός μια διαδικασία που προϋποθέτει την ενεργοποίηση νοητικών δεξιοτήτων που σχετίζονται πρώτα με την κατανόηση και εν συνεχεία -ή, μάλλον, παράλληλα- με την παράφραση και την πύκνωση των πληροφοριακών στοιχείων του πρωτοτύπου· αφετέρου συνιστά μια διαδικασία ανασυγκρότησης των πληροφοριών που επιλέχθηκαν σε ένα καινούριο κείμενο, που είναι η περίληψη ως προϊόν ολοκληρωμένο. Πριν περάσουμε, λοιπόν, στη διερεύνηση των γλωσσικών μέσων και των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται στη σύνταξη μιας περίληψης, θα αναφερθούμε στις γνωσιακές λειτουργίες που επιτελεί ο αναγνώστης του πρωτοτύπου, προκειμένου να το κατανοήσει και να το αποσυνθέσει, και έπειτα στις πράξεις που απαιτούνται για την κατάστρωση του σχεδίου πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το κείμενο της περίληψης.