Γενίκευση [generalization]

Εφαρμόζεται όταν στοιχεία ενός συνόλου, μιας κατηγορίας, αντικαθίστανται από το όνομα που χαρακτηρίζει το σύνολο ή, γενικότερα, όταν συγγενή σημασιολογικά στοιχεία του πρωτοτύπου αντικαθίστανται στην περίληψη από μια διατύπωση που τα εκπροσωπεί, όπως το 'παίζω' μπορεί να εκπροσωπήσει τα 'ντύνω την κούκλα μου', 'παίζω σκάκι' και 'φτιάχνω ένα κάστρο από άμμο'.