Βιβλιογραφία

 

COYAUD, M. 1972. Linguistique et Documentation. Les Articulations Logiques du Discourcs. Κεφ. 4 La paraphrase, 113-129. Παρίσι: Librairie Larousse.

 

DIJK, T. A. Van. 1980. Macrostructures. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

 

FLØTTUM, K. 1985. Methodological problems in the analysis of student summaries, Text 5(4): 291-307.

 

FLØTTUM, K. 1990. La Nature du Résumé Scolaire. Analyse formelle et informative. Oslo: Solum Forlag A/S.

 

GHADESSY, M. 1999. Thematic organisation in academic article abstracts. Estudios Ingleses de la Universidad Complutense 7: 141-161.

 

GOPNIK, M. 1972. Linguistic Structures in Scientific Texts. Κεφ. 4 Paraphrastic analysis of texts, 98-109. Χάγη & Παρίσι: Mouton.

 

GOUTSOS, D. 1996. A model of sequential relations in expository text. Text 16(4): 501-533.

 

GUTH, H. P. 1965. Words and Ideas. Κεφ 5 Organization, μέρος 5 Outlines and Summaries, 247-249, 255-259. Belmont, Καλιφ.:Wadsworth Publishing Company.

 

LUCAS, E. S. 1992. The Art of Public Speaking. Νέα Υόρκη: McGraw-Hill.

 

LONGACRE, R. E. 1996. The Grammar of Discourse. Νέα Υόρκη & Λονδίνο: PlenumPress.

 

MAKKAI, A. 1988. How to put the pieces of a poem together. Στο Registers of Written English. Situational Factors and Linguistic Features, επιμ. M. Ghadessy, 145-160. Λονδίνο: Pinter Publishers.

 

MARTINS-BALTAR, M. 1976. Actes de parole. Στο Un Niveau-Seuil, επιμ. D. Coste et al., 83-234. Παρίσι: Hatier.

 

MOSENTHAL, P. B. 1985. Defining the expository discourse continuum. Towards a taxonomy of expository text types. Poetics 14:387-414.

 

NASH, W. & D. STACEY. 1997. Creating Texts: An Introduction to the Study of Composition. Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Longman.

 

ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ, A. et al. 1984. Πρακτικά θέματα γλώσσας, κεφ. Α΄ "Περίληψη", Β΄ "Λήψη Σημειώσεων", Γ΄ "Τήρηση Πρακτικών". Στο Νέα Ελληνικά - Κοινωνικές Σπουδές, επιμ. Παναγίδης etal., 117-146. Λευκωσία: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (Υπουργείο Παιδείας Κύπρου/Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης).

PEER, W. VAN. 1993. Paraphrase as paradox in literary education. Poetics 21:443-459.

 

PILEGAARD, M. & F. FRANDSEN. 1996. Text Type. ΣτοHandbook of Pragmatics, επιμ. J. Verschueren et al., 1-13. Amsterdam & Φιλαδέλφεια: Benjamins.

 

PORTINE, H. 1983. L'argumentation écrite. Expression et communication. Κεφ. 7 Paraphraser, résumer, 113-120. Παρίσι: Hachette & Larousse.

 

SEIDLHOFER, B. 1995. Approaches to Summarization. Discourse Analysis and  Language Education. Tübingen: Gunter Narr.

 

SEIDLHOFER, B. & H. WIDDOWSON. 1999. Coherence in summary: The contexts of appropriate discourse. Στο Spoken and Written Discourse. How to Create it and how to Describe it, επιμ. W. Bublitz et al., 206-219. Amsterdam & Φιλαδέλφεια: Benjamins.

 

SHAUGHNESSY, M. P. 1979. Errors and Expectations. A Guide for the Teacher of Basic Writing. Κεφ 6 Beyond the sentence, μέρος 6 This is what someone said, 267-269. Νέα Υόρκη: Oxford University Press.

 

SINCLAIR, J. 1988. Compressed English. Στο Registers of Written English. Situational Factors and Linguistic Features, επιμ. M. Ghadesssy, 130-136. Λονδίνο: Pinter Publishers.

 

STUBBS, M. 1983. Discourse Analysis. The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Οξφόρδη: Blackwell.

 

THORNE, J. 1988. The language of synopses. Στο Registers of Written English. Situational Factors and Linguistic Features, επιμ. M. Ghadessy, 137-144. Λονδίνο: Pinter Publishers.

 

TOMOLA, J. 1984. Simplified and abridged texts: What happens to content and sentence structure. Στο Proceedings from the Second Nordic Conference for English Studies, επιμ. H. Ringbom & M. Rissanen, 237-253. Åbo,Öιλανδία: Publications of the Research Institute of the Åbo Akademi Foundation.

 

WERLICH, E. 1982. A Text Grammar of English. Heidelberg: Quelle & Meyer.

 

ZYDATIΒ, W. 1989. Types of texts. Στο A User's Grammar of English: Word, Sentence, Text, Interaction, επιμ. R. Dirven et al., 723-788. Φρανκφούρτη: Peter Lang.