Σώμα κειμένων που έχει διπλό στόχο: αφενός να ορίσει την Περίληψη ως είδος κειμένου, προσδιορίζοντας τα γλωσσικά και οργανωτικά της χαρακτηριστικά, και αφετέρου να προτείνει δοκιμαστικές εφαρμογές περιλήψεων από πραγματικά κείμενα, συνδυάζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη θεωρία με την πράξη. Τα κείμενα αυτά σχεδιάστηκαν με σκοπό να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου, που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο της Έκθεσης - Έκφρασης για τη Β' Λυκείου.