ΔΡΑΣΗ 1
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Α.-Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μ. ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ, Ε. ΜΟΤΣΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Π. ΠΟΛΙΤΗΣ, Θ. ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ

 

Η δράση αποσκοπεί να καλύψει ένα επιμορφωτικό κενό σε θέματα θεωρίας της γλώσσας και να διασαφηνίσει έννοιες της γλωσσολογικής επιστήμης στις οποίες γίνεται αναφορά στα διδακτικά εγχειρίδια του Λυκείου, κυρίως, αλλά και του Γυμνασίου. Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιεί τα εξής έργα:

  1. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
  2. Σώμα περίπου πενήντα κειμένων, τα οποία προσεγγίζουν και φωτίζουν ταυτοχρόνως τις πολλαπλές όψεις του φαινομένου γλώσσα: τα γενικά χαρακτηριστικά της· την αλληλοδιαπλοκή γλώσσας και κοινωνίας· ζητήματα που αφορούν διαταραχές του λόγου, καθώς και ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στην ελληνική γλώσσα.

  3. ΓΕΝΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ
  4. Βοήθημα που απευθύνεται στους διδάσκοντες το γλωσσικό μάθημα στο Λύκειο. Το Βοήθημα αυτό εστιάζεται στα γένη και είδη του λόγου, δηλαδή σε κειμενογλωσσολογικές έννοιες οι οποίες πρόσφατα εντάχθηκαν στη γλωσσική διδασκαλία, και παρέχει τον θεωρητικό σκελετό με σκοπό να πλαισιώσει τα σχετικά μαθήματα.

  5. ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ
  6. Γλωσσάρι που στόχο έχει αφενός να διασαφηνίσει γλωσσολογικές έννοιες που αναφέρονται στα διδακτικά εγχειρίδια του Γυμνασίου και του Λυκείου (π.χ. μόρφημα, ομωνυμία / πολυσημία), και αφετέρου να διευκολύνει την ανάγνωση του Εγκυκλοπαιδικού Οδηγού για τη γλώσσα.