ΔΡΑΣΗ 3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ι. Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ

Η δράση 3 αποσκοπεί στη δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές σε περιβάλλον διαδικτύου. Αποτελείται από δύο υποδράσεις: δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και σωμάτων κειμένων, και ηλεκτρονική βιβλιογραφία.

ΛΕΞΙΚΑ ΚΑΙ CORPORA

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι. Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ, Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔH-ΣΥΜΕΩΝΙΔH

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Α. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ, Ρ. ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ, Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Τα ηλεκτρονικά λεξικά αποτελούν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, σχεδιασμένες έτσι, ώστε όλος ο πλούτος των πληροφοριών τους, μεμονωμένως και σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, να είναι προσπελάσιμος άμεσα και άνετα από τον χρήστη.

Τα ηλεκτρονικά λεξικά είναι τα εξής:

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σ. ΧΑΤΖΗΣΣΑΒΙΔΗΣ

Η Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία καταγράφει μονογραφίες, πραγματείες, διδακτορικές διατριβές και αριθμό περιοδικών από το 1976 έως και σήμερα, πολύτιμων για τη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής. Οι καταγραφές συνοδεύονται από σύντομη περίληψη, για να σχηματίζει ο εκπαιδευτικός σαφή αντίληψη για τα περιεχόμενά τους.

Για τη διαμόρφωση της όλης εργασίας σε βάση δεδομένων πραγματοποιείται μελέτη, που θα προσδιορίσει το κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον εμφάνισης, συνδυασμού και διαχείρισης της βιβλιογραφικής πληροφορίας. Η κωδικοποίηση της αποδελτίωσης με κατάλληλες λέξεις - κλειδιά επιτρέπει την ορθή ταξινόμηση και την άνετη ανεύρεση των πληροφοριών.