ΔΡΑΣΗ 5.1
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ¨

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ.Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Τ. ΓΙΑΝΝΟΥ, Λ. ΠΟΛΚΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ν. ΒΑΡΜΑΖΗΣ, Β.ΦΥΝΤΙΚΟΓΛΟΥ, Σ. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Σ. ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ, Κ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Η δράση αυτή υποστηρίζει το έργο του δασκάλου στο μάθημα της αρχαιοελληνικής γλώσσας και γραμματείας, το οποίο διδάσκεται στις τρεις τάξεις του Λυκείου, όπου η μετάφραση αρχαιοελληνικών κειμένων διαμορφώνει και ελέγχει τη γλωσσική επάρκεια και την αρχαιομάθεια των διδασκομένων. Ειδικότερα, με κέντρο βάρους τη μεταφραστική γλώσσα, η σχετική δράση στοχεύει:

στην αποκατάσταση της σημασίας που έχει η ενδογλωσσική μετάφραση ως κρίσιμος συντελεστής επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο χρονικά απόμακρους, συγκλίνοντες και αποκλίνοντες, πολιτισμούς·

στην κατάρτιση του διδάσκοντος φιλολόγου γύρω από θεωρητικά, ιστορικά και πρακτικά ζητήματα της ενδογλωσσικής μετάφρασης μέσω του κατάλληλου επιστημονικώς κατοκυρωμένου, βιβλιογραφικού υλικού·

στην υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων στα οποία εμπλέκεται η ενδογλωσσική μετάφραση μέσω των κατάλληλων μεταφραστικών οδηγιών και παραδειγμάτων.

Προϊόντα: Τα προϊόντα της δράσης οργανώνονται σε τρία κεφάλαια:

 


ΥΠΟΔΡΑΣΗ 5.2
ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
(ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Τ. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, Λ. ΒΑΡΕΛΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΔΡΑΚΟΥ, Ι. ΝΑΟΥΜ, Ε. ΠΕΤΚΟΥ, Κ. ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η υπόδραση 5.2 συνιστά ένα ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στο Λύκειο (αλλά και γενικότερα τα μαθήματα γλώσσας και λογοτεχνίας). Επελέγησαν πενήντα πέντε κείμενα από το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο, για τα οποία συγκεντρώνονται και ταξινομούνται εναλλακτικές μεταφράσεις, παράλληλα κείμενα για συγκριτικές αναγνώσεις, κριτικά κείμενα για τους συγγραφείς, τις σχολές και τα κινήματα στα οποία εντάσσονται, αλλά και για τα λογοτεχνικά είδη, τις τεχνικές, τους τρόπους γραφής που συναντώνται σ' αυτά.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαλόγου με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα στη Μέση Εκπαίδευση και φιλοξενούνται προτάσεις διδασκαλίας και υποδείξεις επί μεθοδολογικών ζητημάτων.