ΔΡΑΣΗ 6
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Π. ΞΩΧΕΛΛΗΣ ΚΑΙ Ζ. ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ

Η αξιοποίηση της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας για την υποστήριξη των διδασκόντων είναι μια αρκετά πρόσφατη υπόθεση, για την οποία γνωρίζουμε ακόμη ελάχιστα. Προκειμένου να έχουμε χρήσιμα στοιχεία, τόσο για την εμβέλεια όσο και για την αποδοχή του έργου, προβλέπεται διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία θα διεξαχθεί το πρώτο εξάμηνο του 1999. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση όλου ή επιμέρους ενοτήτων του έργου.