Περιεχόμενα
Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ περιλαμβάνει δημοσιεύματα από το 1976 έως το 1999 σε μορφή αυτοτελών μονογραφιών (βιβλία, διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες) και κειμένων σε συλλογικούς τόμους και στα εξής περιοδικά:
  1. Γλώσσα
  2. Εκπαιδευτικά
  3. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού
  4. Νέα Παιδεία
  5. Παιδαγωγική Επιθεώρηση
  6. Σεμινάριο
  7. Σύγχρονη Εκπαίδευση
  8. Σχολείο και Ζωή
  9. Φιλολογική (εκτός από τα τεύχη που εκδόθηκαν μετά το 1990)
  10. Φιλόλογος
Περιλαμβάνει επίσης τους τίτλους των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιήθηκαν την ίδια περίοδο σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης.