Η Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία καταγράφει μονογραφίες, πραγματείες, διδακτορικές διατριβές και αριθμό περιοδικών από το 1976 έως και σήμερα, πολύτιμων για τη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής. Οι καταγραφές συνοδεύονται από σύντομη περίληψη, για να σχηματίζει ο εκπαιδευτικός σαφή αντίληψη για τα περιεχόμενά τους. Η κωδικοποίηση της αποδελτίωσης με κατάλληλες λέξεις - κλειδιά επιτρέπει την ορθή ταξινόμηση και την άνετη ανεύρεση των πληροφοριών.