Συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται η βιβλιογραφία για τη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης των αρχαίων ελληνικών.

Ο μηχανισμός αναζήτησης των βιβλιογραφικών αναφορών λειτουργεί βάσει: του ονόματος συγγραφέα-επιμελητή, της γλώσσας, του χρόνου σύνταξης, βασικών και ειδικών θεμάτων.

Για κάθε θεωρητική βιβλιογραφική αναφορά καταγράφονται: τα βιβλιογραφικά στοιχεία, περίληψη και παρατηρήσεις.