Ηρακλείδες

Ηρακλείδες ονομάζονται οι άμεσοι απόγονοι του Ηρακλή και της Δηιάνειρας. [Γενεαλογικό δέντρο, 4]