Φυσιογνωμία του περιοδικού
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ο ετήσιος τόμος του Γλωσσικού Υπολογιστή θα εκδίδεται σε δύο τεύχη, τα οποία θα κυκλοφορούν σε περιβάλλον διαδικτύου στην αρχή και τη μέση της σχολικής χρονιάς, στην ελληνική γλώσσα. Οι πρώτοι δύο τόμοι θα κυκλοφορήσουν και σε έντυπη μορφή. Το περιοδικό θα εκδίδεται επίσης στην αγγλική γλώσσα ώστε να είναι εφικτός ο διάλογος με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα εκπαιδευτικών και ερευνητών που ενδιαφέρονται για ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης και για τις εξελίξεις στο χώρο του γραμματισμού. Η αγγλική έκδοση, με τίτλο Glossikos Ipologistis, θα κυκλοφορεί αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μία φορά το χρόνο.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

O Γλωσσικός Υπολογιστής επιδιώκει:

 • τη συνάντηση του ακαδημαϊκού και του εκπαιδευτικού λόγου, ώστε να επιτυγχάνεται η επιστημονικά τεκμηριωμένη και, συγχρόνως, εμπράγματη ενασχόληση με ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης στο σχολείο.
 • την καλλιέργεια ενός νέου συνθετικού λόγου με συστατικά του αφενός τις σύγχρονες θεωρίες σχετικά με τη γλώσσα και τις νέες προσεγγίσεις σχετικά με τη γλωσσική αγωγή και αφετέρου τις εκπαιδευτικές πρακτικές στη σχολική τάξη.
 • την περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
   

O Γλωσσικός Υπολογιστής επιθυμεί να συμβάλει:

 • στην πραγμάτωση των σκοπών και στόχων των νέων προγραμμάτων σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στο σχολείο, όπου υιοθετείται η θεώρηση της γλώσσας ως επικοινωνιακού προϊόντος και κοινωνικής ενέργειας
 • στην προβολή και συζήτηση εναλλακτικών προτάσεων για γλωσσικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων τύπων γραμματισμού
 • στην αποτίμηση διδακτικών τεχνικών και τη συστηματοποίηση εμπειρικών δεδομένων από την τάξη.
   

O Γλωσσικός Υπολογιστής απευθύνεται:

 • σε εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη για τη γλωσσική αγωγή των μαθητών και μαθητριών στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος
 • σε σχολικούς συμβούλους, πανεπιστημιακούς δασκάλους και όλους όσους αναλαμβάνουν την ευθύνη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
   

O Γλωσσικός Υπολογιστής αποτελεί μέσο αυτοεκπαίδευσης και συζητά:

 • προβληματισμούς όπως αυτοί αναπτύσσονται σε διεπιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με τη διδακτική της ελληνικής ως πρώτης ή δεύτερης γλώσσας
 • ποικίλες επιστημονικές απόψεις για τη γλώσσα και τις συγκεκριμένες κάθε φορά απολήξεις τους για τη γλωσσική αγωγή
 • τις αρχές των προγραμμάτων για τη γλωσσική εκπαίδευση
 • παιδαγωγικές πρακτικές για την ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων
 • ιδέες για την κριτική αντιμετώπιση της γλώσσας και άλλων σημειακών συστημάτων
 • την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • τις δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας στη γλωσσική διδασκαλία
   


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χαρακτηριστικά του κάθε τεύχους

Η ύλη του Γλωσσικού Υπολογιστή οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες:

 • Η Ενότητα Α’ περιλαμβάνει άρθρα ελλήνων και ξένων επιστημόνων στο χώρο της γλωσσικής αγωγής, τα οποία διατυπώνουν θεωρητικούς προβληματισμούς που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με εκπαιδευτικές εμπειρίες στη σχολική πράξη.
 • Η Ενότητα Β’ εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν τα γλωσσικά προγράμματα σπουδών στη σχολική εκπαίδευση και παρουσιάζει τα προγράμματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η Ενότητα Γ’ περιλαμβάνει θεματικές στήλες γύρω από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ζητήματα με πρακτικές ιδέες για τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη γλωσσική αγωγή στη Β/θμια εκπαίδευση.
 • Η Ενότητα Δ’ παρέχει πληροφορίες αναφορικά με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή, με εκδηλώσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση.

Ο Glossikos Ipologistis θα περιλαμβάνει ορισμένα από τα άρθρα και κείμενα που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην Ενότητα Α’, Β’ και Γ’ του ετήσιου ελληνικού τόμου, ενώ ένα μέρος του θα αφιερώνεται στην ελληνική γλώσσα με σκοπό την ευαισθητοποίηση της διεθνούς επιστημονικής-εκπαιδευτικής κοινότητας σε ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα μας καθώς και την ιστορία και την πολιτική της νέας ελληνικής και της γλωσσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.


Προγραμματικά στοιχεία για τους δύο πρώτους τόμους

Οι πρώτοι δύο τόμοι του Γλωσσικού Υπολογιστή και επομένως του Glossikos Ipologistis θα παρουσιάσουν τις πιο σημαντικές νέες τάσεις της γλωσσικής αγωγής στη σχολική εκπαίδευση διεθνώς και βεβαίως στην Ελλάδα. Ήδη από το πρώτο αυτό τεύχος γίνεται σαφές ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στον παιδαγωγικό λόγο που καθορίζεται από τη θεώρηση της γλώσσας ως κοινωνικής πράξης, μέσου επικοινωνίας και πρόσβασης στη γνώση. Η συγγραφή των άρθρων της Ενότητας Α’ και των κειμένων της Ενότητας Β’ των πρώτων δύο τόμων θα γίνεται κατόπιν ειδικής ανάθεσης έργου σε έλληνες και ξένους επιστήμονες.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Από το δεύτερο τεύχος και μετά περιμένουμε όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των αναγνωστών/τριών που ελπίζουμε ότι θα στέλνουν κείμενά τους και πληροφορίες για τις Ενότητες Γ’ και Δ’. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου τόμου, και αφού ανακοινώνεται κάθε φορά η θεματική κάθε τόμου, ελπίζουμε ότι οι αναγνώστες/τριες θα στείλουν κείμενά τους για δημοσίευση στις Ενότητες Α’ και Β’. Για να διευκολύνουμε το έργο των ενδιαφερομένων και το δικό μας ήδη ετοιμάζουμε τις κειμενικές και τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης, τις οποίες σκοπεύουμε να περιλάβουμε στο δεύτερο τόμο του Γλωσσικού Υπολογιστή.

αρχή σελίδας