Επιτελεστικό ρήμα

 

Βλ. γλωσσική πράξη και επιτελεστικό ρήμα.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Ε