Συγχρονία (της γλώσσας)

Η θεώρηση του συστήματος της γλώσσας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

 

Παραπομπές: διαχρονία (της γλώσσας)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Σ