Συνωνυμία

Δύο λεξήματαθεωρούνται συνώνυμα, όταν έχουν διαφορετική εξωτερική μορφή, αλλά έχουν την ίδια σημασία (π.χ. όμορφος/ωραίος). Ωστόσο, η απόλυτη συνωνυμία, το να έχουν δηλαδή δύο λεξήματα ακριβώς την ίδια σημασία σε όλα τα δυνατά περιβάλλοντα, είναι φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο σε μια γλώσσα. Συνήθως χρησιμοποιώντας τον όρο συνώνυμα, εννοούμε λεξήματα των οποίωνοι σημασίες μοιάζουν, όμως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο σε όλατασυμφραζόμενα (π.χ, ιερέας/παπάς). Έτσι λέμε ότι οι φυσικές γλώσσες παρουσιάζουν μόνο μερική συνωνυμία μεταξύ των λεξημάτων τους: η επιλογή της καταλληλότερης λέξης γίνεται από τους ομιλητές στις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες χρήσης.

Παραπομπές:λέξημα,σημαινόμενο, λέξη

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Σ