Επιπλέον Πληροφορίες

Κείμενο 1: Κατή, Δ. 1989. Γλωσσική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 1134-1137.
   
Κείμενο 2: Πήτα, Ρ. 1998. Ψυχολογία της γλώσσας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 125-133.
   
Κείμενο 3: Κατή, Δ. 1991. Φωνολογική Ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 5102.
   
Κείμενο 4: Κατή, Δ. 1990. Γραμματικής ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 1235-1236.
   
Κείμενο 5: Κατή, Δ. 1990. Μορφολογική γλωσσική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 3208-3209.
   
Κείμενο 6: Κατή, Δ. 1992. Σημασιολογική ανάπτυξη. Στο Παιδαγωγική ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 4295-4297.
   
Κείμενο 7: Κατή, Δ. 1992. Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Αθήνα: Οδυσσέας, σελ. 229-246.
   
Κείμενο 8: Stein, N. 1992. Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να λένε ιστορίες. Στο Κείμενα εξελικτικής ψυχολογίας, 1ος τόμ., Γλώσσα, επιμ. Σ. Boσνιάδου, 113-136. Αθήνα: Gutenberg