Φυσιογνωμία του περιοδικού
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ο ετήσιος τόμος του Γλωσσικού Υπολογιστή θα εκδίδεται σε δύο τεύχη, τα οποία θα κυκλοφορούν σε περιβάλλον διαδικτύου στην αρχή και τη μέση της σχολικής χρονιάς, στην ελληνική γλώσσα. Οι πρώτοι δύο τόμοι θα κυκλοφορήσουν και σε έντυπη μορφή. Το περιοδικό θα εκδίδεται επίσης στην αγγλική γλώσσα ώστε να είναι εφικτός ο διάλογος με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα εκπαιδευτικών και ερευνητών που ενδιαφέρονται για ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης και για τις εξελίξεις στο χώρο του γραμματισμού. Η αγγλική έκδοση, με τίτλο Glossikos Ipologistis, θα κυκλοφορεί αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μία φορά το χρόνο.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

O Γλωσσικός Υπολογιστής επιδιώκει:

 • τη συνάντηση του ακαδημαϊκού και του εκπαιδευτικού λόγου, ώστε να επιτυγχάνεται η επιστημονικά τεκμηριωμένη και, συγχρόνως, εμπράγματη ενασχόληση με ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης στο σχολείο.
 • την καλλιέργεια ενός νέου συνθετικού λόγου με συστατικά του αφενός τις σύγχρονες θεωρίες σχετικά με τη γλώσσα και τις νέες προσεγγίσεις σχετικά με τη γλωσσική αγωγή και αφετέρου τις εκπαιδευτικές πρακτικές στη σχολική τάξη.
 • την περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
   

O Γλωσσικός Υπολογιστής επιθυμεί να συμβάλει:

 • στην πραγμάτωση των σκοπών και στόχων των νέων προγραμμάτων σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στο σχολείο, όπου υιοθετείται η θεώρηση της γλώσσας ως επικοινωνιακού προϊόντος και κοινωνικής ενέργειας
 • στην προβολή και συζήτηση εναλλακτικών προτάσεων για γλωσσικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων τύπων γραμματισμού
 • στην αποτίμηση διδακτικών τεχνικών και τη συστηματοποίηση εμπειρικών δεδομένων από την τάξη.
   

O Γλωσσικός Υπολογιστής απευθύνεται:

 • σε εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη για τη γλωσσική αγωγή των μαθητών και μαθητριών στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος
 • σε σχολικούς συμβούλους, πανεπιστημιακούς δασκάλους και όλους όσους αναλαμβάνουν την ευθύνη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
   

O Γλωσσικός Υπολογιστής αποτελεί μέσο αυτοεκπαίδευσης και συζητά:

 • προβληματισμούς όπως αυτοί αναπτύσσονται σε διεπιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με τη διδακτική της ελληνικής ως πρώτης ή δεύτερης γλώσσας
 • ποικίλες επιστημονικές απόψεις για τη γλώσσα και τις συγκεκριμένες κάθε φορά απολήξεις τους για τη γλωσσική αγωγή
 • τις αρχές των προγραμμάτων για τη γλωσσική εκπαίδευση
 • παιδαγωγικές πρακτικές για την ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων
 • ιδέες για την κριτική αντιμετώπιση της γλώσσας και άλλων σημειακών συστημάτων
 • την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • τις δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας στη γλωσσική διδασκαλία.

αρχή σελίδας