Λέξη

Για τους ομιλητές μιας γλώσσας, η λέξη είναι μια ολοκληρωμένη, φωνητικά και σημασιολογικά, ενότητα. Γι' αυτό τείνουμε ως ομιλητές να θεωρούμε τη λέξη ως τη βασική μονάδα του λόγου. Τις περισσότερες φορές η λέξη αναλύεται σε επιμέρους μονάδες που είναι φορείς σημασίας (βλ. και μόρφημα). Γι' αυτό τον λόγο η έννοια "λέξη" θα πρέπει να κατανοηθεί μέσω της βασικότερης έννοιας "μόρφημα" και των κατηγοριών της: λεξικών και γραμματικών μορφημάτων, τα οποία διακρίνονται σε παραγωγικά και κλιτικά. Αυτό δηλαδή που ονομάζεται πολλές φορές "απλή", "ριζική" ή "πρωτότυπη" λέξη, είναι στην ουσία συνδυασμός ενός λεξικού μορφήματος συνήθως με κάποιο κλιτικό μόρφημα, π.χ. άνθρωπ-ος· ενώ η σύνθετη λέξη αποτελεί συνδυασμό δύο λεξικών μορφημάτων με κάποιο κλιτικό μόρφημα, π.χ. αγρι-άνθρωπ-ος. Αντίστοιχα, η παράγωγη λέξη είναι συνδυασμός ενός λεξικού με ένα παραγωγικό μόρφημα, συν το κλιτικό μόρφημα, π.χ. ανθρώπ-ιν-ος.

 

Παραπομπές:σημαινόμενο,μόρφημα,σύνθεση, παραγωγή, λέξημα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Λ