Κείμενο 1: Freud, S. [1937]: Kατασκευές στην Ψυχανάλυση. Μτφρ. Λ. Αναγνώστου. Εκ των υστέρων 1: 5-15, σελ. 5-6.
Κείμενο 2: Χριστίδης, A.-Φ. 1997. Η μαγική χρήση της γλώσσας. Στο Γλώσσα και μαγεία. Κείμενα από την αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης & D. Jordan, 52-64. Αθήνα: Ιστός.
Κείμενο 3: Χριστίδης, A.-Φ. 2001α. O προφητικός λόγος. Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την 'Υστερη Αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ['Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. Υπό έκδοση.
Κείμενο 4: Χριστίδης Α.-Φ. 2001α. Η φύση της γλώσσας. Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την 'Υστερη Αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ['Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. Υπό έκδοση.
Κείμενο 5: Χριστίδης, Α.-Φ. 1999. 'Οψεις της μεταφοράς. Στο Γλώσσα και νόηση, επιμ. Δ. Κατή, Μ. Κονδύλη & Β. Νικηφορίδου, 197-206. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Κείμενο 6: Χριστίδης Α.-Φ. 2001β. Πολυσημία. Στο 'Οψεις της γλώσσας. Αθήνα: Νήσος. Υπό έκδοση.
Κείμενο 7: Xριστίδης, A.-Φ. 2001. Δεικτικότητα. Στο 'Οψεις της γλώσσας. Αθήνα: Νήσος. Υπό έκδοση.
Κείμενο 8: Θεοδωροπούλου, Μ. Saussure και Lacan: Απο τη γλωσσολογία στηνψυχανάλυση.