ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ]

.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BARTHES, R. 1967.
Systeme de la mode. Παρίσι: Seuil.

———. 1970.
L'Empire des signes. Γενεύη: Skira.

———. 1973.
Mythologies. St Albans: Paladin.

BOURDIEU, P. 1980.
La Distinction. Critique sociale du jugement. Παρίσι: Minuit.

ECO, U. 1976.
A Theory of Semiotics. Μπλούμινγκτον: Indiana University Press.

ΗABERMAS, J. 1984.
The Theory of Communicative Action, 1ος τόμος. Κέιμπριτζ: Polity Press.

HALLIDAY, M.A.K. 1978.
Language as a Social Semiotic. The Social Interpretation of Language and Meaning. Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μελβούρνη: Edward Arnold.

———. [1989] 1994.
An Introduction to Functional Grammar. 2η έκδ. Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μελβούρνη: Edward Arnold.

HALLIDAY, M.A.K.& J.R. MARTIN. 1993.
Writing Science: Literacy and Discursive Power. Λονδίνο: Falmer Press.

HODGE, R. & G. KRESS. 1988.
Social Semiotics. Κέιμπριτζ: Polity Press.

KALANTZIS, M. & B. COPE, επιμ. 2000.
Multiliteracies. The Design of Social Futures. Λονδίνο: Falmer Press.

KRESS, G. & T. Van LEEUWEN. 1996.
Reading Images. The Grammar of Visual Design. Λονδίνο: Routledge.

ΚRESS, G. & J. OGBORN. 1998α.
Modes of representation and local epistemologies: the presentation of science in education.
SISC Working Papers No2.

KRESS, G., J. OGBORN, C. JEWITT, B. TSATSARELIS. 1998β.
Rhetorics of the Science Classroom: A Multimodal Approach
. Ενδιάμεση έκθεση. Institute of Education, University of London.

Van LEEUWEN, T. 1992.
The schoolbook as a multimodal text. Internationale Schulbuchforschung 14(1): 35-38.

πρώτη σελίδα

αρχή σελίδας