ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ¨Γλωσσική ποικιλία και γλώσσα του σχολείου

.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤA ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΙΑ
[συμπληρώνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς]

 Οικογενειακή Κατάσταση

Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………………………………...

Όνομα με το οποίο το παιδί αποκαλείται στο σπίτι …………………………………………………….

Όνομα με το οποίο θέλει να αποκαλείται στο σχολείο ……………………………………………….

Έτος και τόπος γεννήσεως ……………………………………………………………….……………...

Ημερομηνία άφιξης στην Ελλάδα (αν έχει γεννηθεί στο εξωτερικό) ………….………….……………

Διάρκεια φοίτησης:                 α) σε σχολεία του εξωτερικού …………………………………………..

β) σε σχολεία στην Ελλάδα ……………………………………………..

Σχολεία προηγούμενης φοίτησης στην Ελλάδα …………………………………………….…………..

Ημερομηνίες μακροχρόνης απουσίας από το σχολείο …………………………………………………

Θρήσκευμα ………………………………………………………………………………….…………..

Αργίες εκτός αυτών που ακολουθεί το σχολείο ………………………………………………………...

Ποιοι είναι οι κηδεμόνες του παιδιού …………………………………………………………………...

Ονόματα γονέων ………………………………………………………………………………………...

Η σχολική αλληλογραφία πρέπει να απευθύνεται προς …………………………………….…………..

Η καταλληλότερη γλώσσα για αλληλογραφία με την οικογένεια είναι η ………………….…….……..

Αδέλφια (όνομα και ηλικία) …………………………………………………………………………….

 Γλώσσες

Γλώσσα/ες που μιλά ο/η μαθητής/-τρια στο σπίτι με τους οικείους του/της:

Γονείς ή άλλους κηδεμόνες ………………………….……………………………………….

Αδέλφια ……………………….……………………………………………………………...

Γλώσσες που χρησιμοποιεί η οικογένεια με το παιδί ………………………………….……………….

Μιλάει/γράφει στις εξής γλώσσες (εκτός της ελληνικής)  Μιλάει …….………. Γράφει ……………...

Μαθαίνει τις εξής γλώσσες (εκτός της ελληνικής)  …………………………………………………….

 Δεσμοί με την κοινότητα (αν υπάρχουν)

Παρακολουθεί μαθήματα που προσφέρονται από κάποια κοινότητα                                Ναι   Οχι 

Αν Ναι:   Γλώσσα που χρησιμοποιείται ………………………………………………………………...

Είδος μαθήματος  (κατηχητικό, κλπ) ………………………………………………………...

Χρειάζεται διερμηνέας για την επικοινωνία καθηγητή/-τριας-γονέων                                Ναι   Οχι 

Αν Ναι, ποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως διερμηνέας ……………………………………...

Ιατρικά στοιχεία που η οικογένεια θεωρεί σημαντικά ………………………………………………….

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ/-ΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ
[συμπληρώνεται από τους/τις μαθητές/-τριες]

 

Όνομα και επίθετο …………………………………………………………………

Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως ………………………………………………

Η γλώσσα μου είναι ………………………………………………………………

Στο σπίτι, εγώ τους μιλώ …………………., εκείνοι μου μιλούν:

H μητέρα μου μού μιλά ……………………………………….

Ο πατέρας μου μού μιλά ……………………………………..

Τα αδέλφια μου μού μιλούν ………………………………….

Οι άλλοι που ζουν κοντά μας μού μιλούν …………………..

Εγώ νομίζω ότι μιλώ ………………    καλά   αρκετά καλά    πολύ καλά 

Νομίζω επίσης ότι μιλώ ……………   καλά   αρκετά καλά    πολύ καλά 

Διαβάζω ……………………………. λίγο     αρκετά καλά    πολύ καλά 

Διαβάζω …………………………….  λίγο     αρκετά καλά    πολύ καλά 

Γράφω ………………………………  λίγο     αρκετά καλά    πολύ καλά 

Γράφω ………………………………  λίγο     αρκετά καλά    πολύ καλά 

Όταν είμαι σπίτι μου σκέπτομαι στα ……………………………………………

Όταν είμαι στο σχολείο σκέπτομαι στα …………………………………………

Όταν χρησιμοποιώ τη γλώσσα μου μπορώ να πω ό,τι θέλω       Ναι  Οχι 

Μπορώ να πω ό,τι θέλω στα Ελληνικά                                         Ναι  Οχι 

Νομίζω ότι τώρα χρησιμοποιώ καλύτερα τα …………………………..

 

 

 

Ημερομηνία …………                                    Υπογραφή ……………………...

 

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ
[συμπληρώνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς]

1.        Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού που συγκέντρωσε τα στοιχεία …………………………………...

2.        Ειδικότητα …………………………………………………………………………………………

3.        Σχολείο (όνομα και διεύθυνση) ……………………………………………………………………

………………………………………………………………...

4.        α) Αριθμός Τμημάτων Σχολείου …………………………..

β) Συνολικός αριθμός μαθητών σχολείου ………………….

5.        Αριθμός τμημάτων όπου διδάσκει ο εκπαιδευτικός ……….

6.        Μαθήματα που διδάσκει σε κάθε τμήμα:

α) Τμήμα ….  μάθημα …………………………………… ώρες ……….

β) Τμήμα ….  μάθημα …………………………………… ώρες ……….

γ) Τμήμα ….  μάθημα ……………………………………            ώρες ……….

δ) Τμήμα ….  μάθημα …………………………………… ώρες ……….

ε) Τμήμα ….  μάθημα ……………………………………            ώρες ……….

ζ) Τμήμα ….  μάθημα ……………………………………            ώρες ……….

7.        Αριθμός μαθητών που δεν μιλούν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα:

α) Τμήμα ….  αριθμός μαθητών ….

β) Τμήμα ….  αριθμός μαθητών ….

γ) Τμήμα ….  αριθμός μαθητών ….

δ) Τμήμα ….  αριθμός μαθητών ….

ε) Τμήμα ….  αριθμός μαθητών ….

ζ) Τμήμα ….  αριθμός μαθητών ….

8.        Από τους μαθητές του σημ. 7

Μιλούν  την ελληνική λίγο ….. (αριθμ.)  αρκετά καλά ….. πολύ καλά …..

Γράφουν την ελληνική λίγο ….. αρκετά καλά ….. πολύ καλά …..

Χρησιμοποιούν την ελληνική στο σπίτι …………

Σκέπτονται ελληνικά όταν είναι στο σχολείο …...

Σκέπτονται ελληνικά όταν είναι στο σπίτι ………

9.        Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών με μητρική γλώσσα (α) την ………………..: ……

Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών με μητρική γλώσσα (β) την ………………..:

Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών με μητρική γλώσσα (γ) την ………………..:

 

 

Ημερομηνία ……………………… Υπογραφή ………………………

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας