ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ¨Γλωσσική ποικιλία και γλώσσα του σχολείου

.

1. Ελληνική

ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ, Σ. & Λ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ. 2000. Καθορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Δομημένες προφορικές συνεντεύξεις ως διαγνωστικό εργαλείο. Στο Για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ξένης, επιμ. Ν. Αντωνοπούλου, Α. Τσαγγαλίδης & Μ. Μουμτζή, 71-80. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

CUMMINS, J. 1999. Tαυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Eκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας (Eπιμέλεια E. Σκούρτου. Mετάφραση Σ. Aργύρη. Σχόλιο B. Kούρτη-Kαζούλλη). Aθήνα: Gutenberg.

ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, M. 1997. H εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών από την οπτική γωνία των δασκάλων τους: αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας. Στο H Eκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Aλλοδαπών Mαθητών στην Eλλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση, επιμ. M. Δαμανάκης, 177- 209. Aθήνα: Gutenberg.

ΣΚΟΥΡΤΟΥ, E. 1997. H παραδειγματική σχέση πρώτης και δεύτερης γλώσσας και οι παιδαγωγικές της συνέπειες. Στο Θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αγωγής, επιμ. Π. Γεωργογιάννης. Aθήνα: Gutenberg.

XΑΤΖΗΔΑΚΗ, A. 2000. Aλλόγλωσσα παιδιά σε μονόγλωσσες τάξεις: σκέψεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα πλαίσια του «κανονικού μαθήματος». Στο Για τη διδασκαλία  της ελληνικής ως δεύτερης και ξένης, επιμ. Ν. Αντωνοπούλου, Α. Τσαγγαλίδης & Μ. Μουμτζή, 397-403. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

———. 2001. H διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις «κανονικές» τάξεις. Στο Tετράδια εργασίας Nάξου για τη διγλωσσία, επιμ. E. Σκούρτου, 73-89. Εκδότης??

XΑΤΖΗΔΑΚΗ, A. &  Α. ΓΑΚΟΥΔΗ. 2000. H διδασκαλία της ελληνικής σε τάξεις μεικτής δυναμικότητας. Στο Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, 2ο Διεθνές Συνέδριο (Πάτρα, 25-27 Ιουνίου 1999), τόμος ΙΙ, επιμ. Π. Γεωργογιάννης, 138-151. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών (Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης).

 

2. Ξενόγλωσση

BAETENS BEARDSMORE, H. 1977. Anomie in bicultural education. Στο Problemes linguistiques des enfants de travailleurs migrants, επιμ. M. De Greve & E. Rossel. Bρυξέλλες: Didier.

———. 1986. 2η έκδοση Bilingualism: Basic Principles. Κλήβεντον: Multilingual Matters.

BAKER, C. 1993. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Κλήβεντον: Multilingual Matters.

CARRASQUILLO, A. & V. RODRIGUEZ. 1996. Language Μinority Students in the Mainstream Classroom. Κλήβεντον: Multilingual Matters.

CUMMINS, J. 1984. Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy. Κλήβεντον: Multilingual Matters.

DAVIDSON, CHR. 1994. Integrating ESL into the mainstreaming: an Australian Perspective. Στο Teaching Bilingual Children, επιμ. A. Blackledge, 83-99. Stoke-on-Trent, Staffordshire: Trentham Books.

DEVILLAR, R. 1990. Second language use within the non-traditional classroom: Computers, cooperative learning, and bilingualism. Στο Language Distribution Issues in Bilingual Schooling, επιμ. R. Jakobson & Chr. Faltis, 133-159. Κλήβεντον: Multilingual Matters.

HALL, D. 1995. Assessing the Needs of Bilingual Pupils. Λονδίνο: David Fulton Publishers Ltd.

HOFFMANN, CH. 1991. An Introduction to Bilingualism. Λονδίνο: Longman.

LEVINE, J. 1990α. Mainstreaming, Partnership Teaching, Teacher Action Research. Στο Bilingual Learners and the Mainstream Curriculum, επιμ. J. Levine, 29-53. Λονδίνο: The Falmer Press.

———. 1990β. Student Cooperation and Support in Mainstream English. Στο Bilingual Learners and the Mainstream Curriculum, επιμ. J. Levine, 121-142. Λονδίνο: The Falmer Press.

ROMAINE, S.1995 [2η έκδ.]. Bilingualism. Οξφόρδη: Blackwell.

SKUTNABB-KANGAS, T. 1981. Guest Worker or Immigrant –Different Ways of Reproducing an Underclass. Journal of Multilingual and Multicultural Development 2(2): 89-115.

———. 1984.  Bilingualism or Not? The Education of Minorities. Κλήβεντον: Multilingual Matters.

———.  1988. Multilingualism and the Education of Minority Children. Στο. Minority Education: From Shame to Struggle, επιμ. Τ. Skutnabb-Kangas & J. Cummins, 9-44. Κλήβεντον: Multilingual Matters.

TOSI, A. 1984. Immigration and Bilingual Education. A case study of movement of population, language change and education within the E.E.C.. Οξφόρδη:Pergamon Press.

UR, P. 1996. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Κέιμπριτζ: Cambridge University press.

WEINREICH, U. 1953. Languages in Contact . Χάγη: Mouton.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας