Μετά την πλατωνική φιλοσοφία οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου καλούνται (για άλλη μια φορά με τη διαδικασία της δειγματοληπτικής προσέγγισης των κειμένων) να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την αριστοτελική φιλοσοφία και συγκεκριμένα την αριστοτελική ηθική. Η διδασκαλία των δέκα αποσπασμάτων που επιλέχθηκαν από το δεύτερο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων αποτελεί πρόκληση τόσο για τους διδασκόμενους όσο και για τους διδάσκοντες. Απαραίτητες, ωστόσο, προϋποθέσεις, για την ερμηνευτική προσέγγιση και κατανόηση του αριστοτελικού κειμένου αποτελούν:

·           η ιχνηλάτηση της διαλεκτικής πορείας του ελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού και η δυνατότητα συγκριτικής θεώρησης των απόψεων περί ηθικής·

·           η κατανόηση των βασικών εννοιών της αριστοτελικής ηθικής·

·           η συνειδητοποίηση της γλωσσικής ιδιοτυπίας των αριστοτελικών κειμένων.